Інтелектуальні інформаційні технології

Шифр: 1129

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ – магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Інтелектуальні інформаційні технології” є д.т.н., професор Каргін А.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Сучасне виробництво, будь-то машино- чи приладобудування, сільське господарювання чи переробка продукції, послуги наданні у будь якої галузі – всюди використовуються інтелектуальні інформаційні технології. Інтелектуальні регулятори у побутовій техніці, інтелектуальні пошукові системи та сервіси Інтернет стали повсякденням нашого життя. Сьогодні вчені, інженери та програмісти націлені на створення розумних машин та інтернету речей, що поєднують сучасні досягнення мікроелектроніки, технології обробки сенсорної інформації, web-технології, технології бездротового зв’язку, проектування та програмування із методами та моделями штучного інтелекту, теоріями когнітивних наук й останніми досягненнями з обробки інформації у мозку людини. Це завтрашній день нашого оточення, але це створюється вже сьогодні. Над цими перспективними проектами зосередилися головні ІТ фірми світу. Метою навчання за освітньою програмою є підготовка спеціалістів що володіють сучасними інформаційними технологіями і здатні до проектування комплексних цифрових рішень і оволодіння інтелектуальними інформаційними технологіями: створення фрагменту інтернету речей і навчальної розумної машини, інтелектуальна обробка сенсорних даних, програмування взаємодії по протоколу М2М між розумними системами і компонентами інтернету речей, передача за бездротовою технологією інформації від сенсорів в Інтернет, обробка та зберігання даних в хмарних структурах і інтелектуальний аналіз великих обсягів даних.

Адресати освітньої програми

Студенти, випускники бакалавріату, які володіють інформаційними технологіями, мають досвід розробки комп’ ютерних програм для будь яких додатків, захоплюється технікою, мають бажання власними руками зібрати робота, наприклад, LEGO, приєднати до нього мікропроцесор, сенсори, web-камеру, модулі бездротового зв’язку та запрограмувати все це. Студенти, випускники бакалавріату, які націлені стати професіоналом у створенні нових розумних речей, програм чи навіть систем.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень.

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» розширюється  наступною спеціальною підготовкою.

Цикл підготовки з програмування та розробки програмного забезпечення

 • Мови: Python, C ++;
 • Web-технологі: HTML5, CSS3, CMS, JavaScript, jQuery, Django;
 • Проектування: Rational Software Architect;

Цикл підготовки з штучного інтелекту

 • Штучні нейронні мережі;
 • Нечіткі системи;
 • Машинне навчання;

Цикл підготовки з технологій розробки “розумних” систем

 • Теорія інтелектуальних, когнітивних та емоційних машин;
 • Технології створення додатків для сенсорних систем;
 • Технології створення додатків для мікропроцесорів Arduino, Raspbery, esp;
 • Технології створення додатків “інтернет речей“;
 • Технології створення додатків «розумних системах».

Можливості працевлаштування

Свiтовi лiдери в галyзi iнформацiйних технологiй, такi як IBM, MicroSoft, Google, Tesla, Amazon та iншi, їх представництва по усьому свiту щорічно потребують десятки тисяч квалiфiкованих фахiвцiв для розробок систем типу розумний дiм, офiс, мiсто. У найближчи п’ять-десять рокiв цей попит на фахiвцiв зросте у рази вiдповiдно до тенденцiї розвитку суспiльства. Вiдчизняна промисловiсть зорiєнтована на Захiднi технологiї вже сьогоднi потребує чимало спецiалiстiв, якi здатнi пiдтримувати викототехнологiчнi i iнтелектуальнi виробництва. З часом iнтелектуальнi виробничi комплекси будуть превалювати в экономiцi розвинених країн.

Додаткова інформація

Викладачi випускаючої кафедри «Iнформацiйнi технологiї», що забезпечують навчальний процесс, мають бiльш нiж чверть вiковий досвiд роботи в галузi створення програмного забезпечення для автоматизованого iнтелектуального виробництва. Достатньо сказати що математичне i програмне забезпечення однiєї iз перших у свiтi  (1990 рiк) iнтелектуальної системи безлюдного виробництва – цех-автомат нанесення гальванопокриття – розроблено пiд керiвництвом завiдувача випускаючої кафедри.

Перший випуск магістрів за цієї освітнєю програмою відбувся у 2017 році. Тематика магістерських робіт присвячена створенню моделі окремих компонент розумного вагону, а саме деяких функцій робота-стюарда та інтернету речей. На фото захист магістерських робіт.