Комп’ютерні мережеві технології

Шифр: 24260

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Комп’ютерні мережеві технології” є к.т.н., доцент Лисечко В.П.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка з вищою освітою за другим (магістерським) рівнем в сфері комп’ютерних мережевих технологій

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати інженерні завдання у сфері мережевих технологій, експлуатувати та ремонтувати об’єкти залізничного транспорту, розробляти нові технічні рішення і застосовувати нові технології, застосовувати прогресивні методи і технології, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, здійснювати заходи для ефективного виконання професійних завдань.

Адресати освітньої програми

Освітня програма орієнтована на здобувачів вищої освіти, які пов’язують свою поточну або майбутню професійну діяльність із розробкою і використанням сучасних технологій зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів залізничного транспорту.

Випускники освітньої програми оволодіють навичками проектної, організаційної та управлінської діяльності; отримають досвід роботи з експериментально-вимірювальними інструментами, технологічним обладнанням та програмним забезпеченням, сучасними інформаційними та комунікаційними базами даних, програмними засобами та Інтернет-ресурсами, лабораторними стендами, навчальними тренажерами, імітаційними, фізичними та комбінованими моделями.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • Уміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми у сфері залізничного транспорту, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
  • Здатність продемонструвати спеціалізовані концептуальні знання зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів залізничного транспорту, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької діяльності.
  • Здатність критично осмислювати проблеми у залізничному транспорті, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією, економікою.
  • Здатність використовувати іноземні мови у професійній діяльності в галузі залізничного транспорту.
  • Здатність застосовувати у професійній діяльності існуючі універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом (PLM), автоматизованого проектування (CAD), виробництва (CAM) та інженерних досліджень (CAE).
  • Здатність обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення інженерних задач, пов’язаних з професійною діяльністю
  • Здатність вільно користуватися сучасними методами збору, обробки та інтерпретації науково-технічної інформації (відповідно до спеціалізації) для підготовки проектних та аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій та інші.
  • Здатність знаходити оптимальні рішення при створенні продукції залізничного транспорту (відповідно до спеціалізації) з урахуванням вимог якості, надійності, енергоефективності, безпеки життєдіяльності, вартості та строків виконання.
  • Здатність здійснювати часткове або повне управління комплексною інженерною діяльністю у сфері залізничного транспорту.
  • Здатність обирати необхідні методи та засоби досліджень, розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі об’єктів дослідження, що стосуються створення, експлуатації та ремонту об’єктів залізничного транспорту.

Можливості працевлаштування

Посади згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 України: 2144.2 –інженери в галузі комп’ютерних мережевих технологій: інженер електрозв’язку, інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування, інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку, інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції, інженер засобів радіо та телебачення, інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв, інженер мережі стільникового зв’язку, інженер-електронік, інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії, інженер-конструктор (електроніка); 2149.2 –інженери (інші галузі інженерної справи); 2320.2–викладачі середніх навчальних закладів.

Місця працевлаштування: Підприємства транспортної інфраструктури України (Укрзалізниця, Метрополітен). Укртелеком. Інтернет-провайдери. Оператори стільникового зв’язку. Інформаційно-обчислювальні центри.

Додаткова інформація

Кафедра “Транспортний зв’язок” тісно співпрацює з провідними підприємствами у галузях телекомунікацій та автоматизації (ТОВ СП «Монис», ТОВ «НВП «Стальенерго», ТОВ «Watson Telecom», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Завод «Південкабель» та інші), структурними підрозділами залізничного транспорту та метрополітенів, вищими навчальними закладами, діяльність яких відповідає даній освітній програмі.

При здійсненні освітньої діяльності застосовується створений на кафедрі унікальний навчально-тренувальний комплекс, що об’єднує в єдину мережу обладнання Iskratel, Watson Telecom, Raisecom, Dynamix, D-Link, TP-Link, Ericsson, «Стальенерго» та інших виробників, а також робочі місця працівників телекомунікаційних підприємств, структурних підрозділів залізничного транспорту та компаній з автоматизації підприємств, організацій та галузей.

На базі випускової кафедри діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».