Комп’ютерні мережеві технології

Шифр: 36667

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 9м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-наукова програма)
1 рік 9 місяці / 4 семестри

Рівень освіти: магістр науковець

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Комп’ютерні мережеві технології” є к.т.н., доцент Жученко О.С.

Мета освітньо-наукової програми:

 • підготовка конкурентоспроможних фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних спеціалізованих наукових, прикладних, практичних задач дослідницького та/або інноваційного характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з розробки, проектування, конструювання, експлуатації, ремонту, модернізації, утилізації об’єктів інфокомунікаційної інфраструктури залізничного транспорту та їх комплексів на основі комп’ютерних мережевих технологій;
 • набуття універсальних знань, що спираються на фундаментальні теорії, концепції, ідеї, принципи, поєднаних у єдину світоглядну систему як чинника подальшого професійного зростання та можливості розв’язання широкого кола задач загального характеру у сфері комп’ютерних мережевих технологій та інфокомунікацій в цілому;
 • формування духовності, духовної культури особистості, зокрема через розвиток її духовних потреб, створення психолого-педагогічних умов духовного розвитку, як основ особистісного становлення фахівця, розвитку людського потенціалу країни;
 • забезпечення можливості творчої самореалізації особистості шляхом створення освітнього середовища, що сприяє самопізнанню, формуванню самооцінки, саморозвитку, основу якого становлять академічні свобода, мобільність, доброчесність та студентоцентроване навчання;
 • набуття соціальних навичок ділової комунікації, менеджменту як елементу професійної діяльності фахівця.

Унікальність (особливість) освітньо-наукової програми

Спрямованість на розв’язання специфічних задач, які визначаються суттєвими відмінностями застосування та реалізації комп’ютерних мережевих технологій в інфокомунікаційній інфраструктурі залізничного транспорту поряд з можливістю розв’язання задач загального характеру у сфері комп’ютерних мережевих технологій та інфокомунікацій в цілому.

Адресати освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма орієнтована на здобувачів вищої освіти, які бажають набути здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у сфері комп’ютерних мережевих технологій та інфокомунікацій залізничного транспорту із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних наук, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Навчання за освітньо-науковою програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

наукове спрямування:

 • здійснювати дослідницьку та/або інноваційну діяльність у створенні, експлуатації та ремонті об’єктів залізничного транспорту;
 • вміти використовувати в науково-технічній діяльності принципи та методи системного аналізу, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між значущими факторами та техніко-економічними характеристиками;
 • виконувати оптимізацію параметрів об’єктів і систем об’єктів залізничного транспорту за різними критеріями ефективності на основі їх математичних моделей;
 • мати навички проведення навчальних занять як викладача-стажера, підготовки навчально-методичної документації з відповідних дисциплін;

професійне спрямування:

 • знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів;
 • вирішувати задачі зі створення, експлуатації, утримання, ремонту та утилізації об’єктів інфокомунікаційної інфраструктури залізничного транспорту та їх комплексів на основі комп’ютерних мережевих технологій, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією та економікою;
 • вільно презентувати та обговорювати наукові результати державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах;
 • розробляти та пропонувати нові технічні рішення та застосовувати нові технології;
 • вміти застосовувати у професійній діяльності універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом, автоматизованого проектування, виробництва та інженерних досліджень;
 • розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології;
 • організувати та керувати роботою первинного виробничого, проектного або дослідницького підрозділу, використовуючи соціальні навички ділової комунікації та менеджменту, прагнути до особистісного зростання в якості організатора та керівника;
 • знати та застосовувати необхідні методи та засоби досліджень, розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі об’єктів дослідження, що стосуються створення, експлуатації та ремонту об’єктів інфокомунікаційної інфраструктури залізничного транспорту та їх комплексів на основі комп’ютерних мережевих технологій;
 • вміти передавати свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі, представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи;
 • керувати технологічними процесами згідно з посадовими обов’язками, забезпечувати технічну безпеку виробництва в сфері своєї професійної діяльності;
 • виконувати техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування процесів проектування, конструювання, виробництва, ремонту, реновації, експлуатації об’єктів інфокомунікаційної інфраструктури залізничного транспорту та їх комплексів на основі комп’ютерних мережевих технологій;
 • знати та визначати можливі ризики, забезпечувати особисту безпеку та безпеку інших людей у сфері професійної діяльності;
 • використовувати у сфері професійної діяльності системи якості і сертифікації продукції;
 • розраховувати характеристики об’єктів інфокомунікаційної інфраструктури залізничного транспорту та їх комплексів на основі комп’ютерних мережевих технологій;
 • розробляти та оптимізувати параметри технологічних процесів, в тому числі з застосуванням автоматизованого комп’ютерного проектування виробництва вузлів, агрегатів та систем об’єктів інфокомунікаційної інфраструктури залізничного транспорту та їх комплексів на основі комп’ютерних мережевих технологій.

Можливості працевлаштування

Освітньо-наукова програма відбиває тенденції розвитку спеціальності на ринку праці, які визначаються глобальним процесом конвергенції технологій комп’ютерних мереж та технологій зв’язку, що неминуче призводить до необхідності широкого застосування комп’ютерних мережевих технологій на залізничному транспорті не тільки для передавання та зберігання даних, а й для організації зв’язку різного призначення. Виникає тенденція до глобального впровадження комп’ютерних мережевих технологій на залізничному транспорті та необхідності розв’язування відповідних специфічних задач дослідницького та/або інноваційного характеру, що підвищує попит на залізничному транспорті у фахівцях з комп’ютерних мережевих технологій, які будуть здатними провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність. Освітньо-наукова програма має такі цілі, що дозволяють випускникові бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Основними місцями працевлаштування випускників програми є підприємства транспортної інфраструктури (залізниці, метрополітени), оператори зв’язку, у тому числі мобільного, оператори та провайдери Інтернет, інформаційно-обчислювальні центри, науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути, заклади вищої освіти тощо.

Додаткова інформація

Випусковою кафедрою є кафедра транспортного зв’язку, яка тісно співпрацює з провідними підприємствами у відповідних галузях (ТОВ СП «Монис», ТОВ «НВП «Стальенерго», ТОВ «Watson Telecom», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Завод «Південкабель» та іншми), структурними підрозділами залізничного транспорту та метрополітенів, іншими закладами вищої освіти. При провадженні освітньої діяльності використовується унікальний навчально-тренувальний комплекс, що об’єднує в єдину мережу обладнання Iskratel, Watson Telecom, Raisecom, Dynamix, D-Link, TP-Link, Ericsson, Стальенерго та інших виробників. На базі випускової кафедри діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».