Локомотиви та локомотивне господарство

Шифр: 33232

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 9м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-наукова програма)
1 рік 9 місяців / 4 семестри

Рівень освіти: магістр науковець

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Локомотиви та локомотивне господарство” є к.т.н., доцент Дацун Ю.М.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації та ремонту сучасного наукоємного залізничного транспорту. Особливістю освітньої програми є можливість випускникам отримати фахову освіту що відповідає сучасному рівню науки і техніки. Це реалізується шляхом використання сучасних освітніх технологій, професіоналізму педагогічного колективу, збалансованістю програми, залучення студентів до роботи в рамках науково-дослідних напрямків кафедри. Унікальність освітньої програми забезпечується тісною раціональною інтеграцією компонентів загальної, професійної, практичної та дослідницької підготовки.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, що вже мають освітній ступінь бакалавра та бажання в опануванні знань з теорії утримання, експлуатації, та утилізації об’єктів інфраструктури залізничного транспорту в області локомотивів та локомотивного господарства. Програма буде цікавою для тих хто планує пов’язати своє майбутнє з практичною, науковою та інноваційною діяльністю в царині локомотивів та локомотивного господарства. Унікальність освітньої програми забезпечується тісною раціональною інтеграцією компонентів загальної, професійної, практичної та дослідницької підготовки.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • здатність працювати в групі над великими проектами, у тому числі використовуючи соціальні навички ділової комунікації та менеджменту в галузі залізничного транспорту;
 • здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем в локомотивній галузі залізничного транспорту;
 • здатність враховувати потреби користувачів і клієнтів і важливість таких питань як естетика у процесі проектування у сфері локомотивів та локомотивного господарства залізничного транспорту;
 • здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень на залізничному транспорті;
 • здатність вирішувати наукові та виробничі проблеми у сфері залізничного транспорту, демонструючи розуміння ширшого міждисциплінарного інженерного контексту;
 • здатність вирішувати поставлені задачі, використовуючи соціальні навички ділової комунікації та менеджменту, демонструючи розуміння необхідності дотримання професійних і етичних стандартів високого рівня, а також правових рамок, що мають відношення до функціонування у сфері локомотивів та локомотивного господарства залізничного транспорту України, зокрема питання персоналу, здоров’я, безпеки і ризику (у тому числі екологічного ризику);
 • здатність досліджувати, аналізувати та вдосконалювати технологічні процеси у сфері локомотивів та локомотивного господарства залізничного транспорту;
 • здатність приймати ефективні рішення щодо вибору матеріалів, обладнання та заходів для реалізації новітніх технологій у сфері локомотивів та локомотивного господарства залізничного транспорту;
 • здатність грамотно здійснювати аналіз і синтез під час проектування, експлуатації, ремонту та технічного обслуговування об’єктів у сфері локомотивів та локомотивного господарства залізничного транспорту та їх складових;
 • здатність вибирати та застосовувати на практиці методи дослідження, планування та проведення необхідних експериментів; інтерпретувати результати та робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються у сфері виробництва, експлуатації та ремонту об’єктів у сфері локомотивів та локомотивного господарства залізничного транспорту;
 • здатність використовувати закони й принципи інженерії у сфері локомотивів та локомотивного господарства, математичний апарат високого рівня для проектування, конструювання, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів на залізничному транспорті.

Можливості працевлаштування

Ринок праці у теперішній час має потребу у компетентних, креативних та комунікативних фахівцях, здатних вирішувати завдання в умовах невизначеності, здібних до самонавчання у випадку зміни умов виробництва. Працевлаштування випускників освітньої програми можливе у підрозділах АТ «Укрзалізниця», його філіях «Українська залізнична швидкісна компанія», «Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут», наукових та проектних організаціях.

Додаткова інформація

УкрДУЗТ є єдиним ЗВО в країні, що здійснює освітню діяльність за освітньо-науковою програмою «Локомотиви та локомотивне господарство».