Організація перевезень і управління на транспорті

Шифр: 33236

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 9м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 16400

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (спеціаліста): 1,9 роки / 4 семестри

Рівень освіти: магістр науковець

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Організація перевезень і управління на транспорті” є  д.т.н., професор Ломотько Д.В.

Мета навчання за освітньо-науковою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері транспортних систем і технологій, що передбачає проведення досліджень;

набуття універсальних знань, що спираються на фундаментальні теорії, концепції, ідеї, принципи, поєднаних у єдину світоглядну систему як чинника подальшого професійного зростання та широкого кола задач загального характеру у сфері організації перевезень і управління на транспорті та транспортних технологій в цілому.

Теоретичний зміст предметної області: розділи науки та техніки, які вивчають та поєднують зв’язки та закономірності в теорії функціонування транспортних систем та  технологій.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань в галузі логістики та організації перевезень на транспорті.

Програма буде цікавою для тих хто планує пов’язати своє майбутнє з практичною,  науковою та інноваційною діяльністю в частині організації та перевезення вантажів.

Міждисциплінарний характер ОНП ОПУТ є її характерною особливістю та націлений на інтеграцію знань з транспортних технологій, інтеграції фахової, наукової та елементів педагогічної підготовки в галузі проектування, дослідження та управління транспортними системами та технологіями. Відмінності від інших подібних програм – програма унікальна, на сайтах транспортних ЗВО подібні програми в сфері залізничного транспорту відсутні. Особливістю ОНП є застосування специфічних галузевих вимог до опанування знаннями в сфері управління на залізничному транспорті, а також спрямованість в напрямку вивчення теорії і практики транспортних технологій на основі сучасного законодавства, інформаційних технологій, логістики, методів моделювання тощо. Відповідні  програмні результати навчання підвищують конкурентоспроможність випускника при працевлаштуванні за рахунок розширення можливих місць роботи та включення до них транспортних, навчальних та наукових установ.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи та методи наукових досліджень транспортних систем;
  • вивчаються сучасні методи удосконалення технології перевезень товарів, предметів, транспортних засобів та пасажирів у різних видах сполучень;
  • вивчаються основи проектування об’єктів транспортної інфраструктури;
  • формуються навички з оформлення та застосування об’єктів інтелектуальної власності;
  • вивчаються сучасні методи формування логістичних ланцюгів;
  • вивчаються сучасні методи економічної оцінки інноваційних проектів, оподаткування, зовнішньоекономічних операцій при перевезеннях;
  • формуються вміння застосовувати одержані теоретичні знання для прийняття управлінських рішень;
  • вивчаються основні принципи сучасних інформаційних технологій та інтелектуалізації транспортних технологій.

Можливості працевлаштування

Робота в галузі економіки «Наземний транспорт»; «Логістика»; «Освіта та наука»

Для виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності в галузі організації перевезень,  управління транспортними технологіями, організації наукових досліджень.

Додаткова інформація

З урахуванням 90-річної історії УкрДУЗТ, передумовою для розроблення та впровадження ОНП ОПУТ стала об’єктивна необхідність розширення напряму підготовки фахівців, що було започатковано на кафедрах факультету УПП УкрДУЗТ, та спрямовано на вивчення інтелектуальних транспортних систем і технологій. Консультації з роботодавцями, опитування випускників, спілкування зі здобувачами після проходження практики, показали попит на фахівців зі знаннями інтелектуальних систем, здатних враховувати специфіку залізничного транспорту. Кадровий потенціал ОНП ОПУТ забезпечується чотирма основними випускаючими кафедрами, які мають необхідні досвід, знання та вміння за напрямом розвитку ОНП. Дана програма дає можливість реалізувати себе не тільки в області транспортного комплексу але і в бізнес структурах, в наукових та проектних організаціях.