Підприємництво

Шифр: 2212

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 18600

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Підприємництво” є д.е.н., доцент Каличева Н.Є.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у  підприємництві, націленої на отримання знань, умінь і навичок в сфері приватного бізнесу; формування підприємницького світогляду – відображення на рівні свідомості картини навколишнього світу та взаємозв’язків між окремими її компонентами; визначення конкретної форми участі в суспільному виробництві та способів отримання фінансових коштів для забезпечення економічної активності, а також дозволить оволодіти навичками професійного підприємця, що необхідно для ефективного управління при створенні матеріальних і нематеріальних благ в суспільстві. Бізнес має приносити радість споживачу і реалізовуватися з душею. Зі знаннями отриманими за навчальною програмою підприємництво Ви будете щасливою людиною у своєму житті.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам зацікавленим у отриманні здатностей розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, менеджменту, бізнес-підприємництва і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • в управлінській діяльності підприємств;
  • при організації бізнесу у будь-якій галузі економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг, наукова діяльність);
  • у створенні підприємств малого, середнього та крупного бізнесу;
  • у сфері товарознавства та комерційної діяльності, а також зможуть бути агентами з комерційного обслуговування та торгівельними брокерами; отримати навички для досягнення успіху у будь-якій сфері виробництва.

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати у приватному секторі економіки, на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних масштабів та форм власності на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань.

Додаткова інформація

Магістри мають можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо- науковому) рівні вищої освіти.

Кафедра «Економіка  та управління виробничим і комерційним бізнесом», що випускає фахівців за програмою підготовки «Підприємництво», пропонує: організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі; організацію навчального процесу в аудиторіях,  оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; по отриманні диплому магістра або спеціаліста можливість вступу до аспірантури та захисти кандидатську і докторську дисертації у спеціалізованій вченій раді, що діє на кафедрі; можливість публікації наукових статей у фаховому збірнику «Вісник економіки транспорту і промисловості», редакційна рада якого діє при кафедрі; участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції з проблем міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики (беруть участь фахівці та вчені з України, Європи, Азії). Враховуючи необхідність у всесторонній освіті сучасного бізнесмена кафедра забезпечує велику увагу духовно-моральному вихованню для створення висококультурної особистості, для здійснення підприємницької діяльності та в особистому житті.