Телекомунікації та радіотехніка

Шифр: 519

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Телекомунікації та радіотехніка” є д.т.н., професор Штомпель М.А.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють широкими фундаментальними знаннями, здатністю до адаптації при змінних вимогах ринку праці та технологій, ініціативних, з умінням працювати в команді; володіють сукупністю теоретичних і практичних навичок, які розуміють основні тенденції розвитку теорії та практики радіоелектронних та телекомунікаційних пристроїв, систем та комплексів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, що цікавляться організацією телекомунікаційних систем та мереж, принципами їх побудови та функціонування, вивченню принципів, методів та засобів забезпечення їх характеристик, властивостей та безперебійної роботи.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • Випускник здатний володіти іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої практичними потребами, користування усним мовленням в межах суспільно-політичної та фахової тематики.
 • Випускник здатний використовувати законодавчу базу захисту прав інтелектуальної власності та вміти її використовувати у професійній діяльності.
 • Випускник здатний використовувати знання сутності і змісту, особливостей педагогічної моралі, категорії, норми, принципи, функції у процесі педагогічної діяльності.
 • Випускник здатний використовувати методи економічного обґрунтування інженерних та господарських рішень, алгоритм вироблення, підготовки, прийняття, контроль над реалізацією та оцінку інженерного рішення у практичній діяльності.
 • Випускник здатний застосовувати математичний апарат та алгоритми для прогнозування розвитку науки і техніки.
 • Випускник здатний обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел, оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог.
 • Випускник здатний формулювати мету і завдання дослідження, складати план дослідження, вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій, використовувати сучасні методи наукового дослідження.
 • Випускник здатний використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження.
 • Випускник здатний застосовувати математичний апарат та алгоритми при проектуванні радіотехнічних пристрої, телекомунікаційних систем та комплексів.
 • Випускник здатний використовувати знання загальних принципів моделювання телекомунікаційних систем, пристроїв та комплексів, видів моделей, основних рівнів деталізації моделювання.
 • Випускник здатний використовувати знання принципів побудови і функціонування телекомунікаційних мереж зв’язку та їх математичні моделі, здатний проектувати та проводити розрахунок телекомунікаційних мереж зв’язку.
 • Випускник здатний використовувати знання методології наукових досліджень, процесу і підходів до обробки теоретичної та практичної інформації, порядку апробації основних елементів наукової новизни; здатний застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань.
 • Випускник здатний використовувати знання принципів організації обміну інформацією по шинах, апаратну частину мікропроцесорних систем; здатний застосовувати програмне середовище для розробки алгоритмів роботи мікропроцесорних систем.
 • Випускник здатний використовувати знання основних задач синтезу оптимальних радіотехнічних систем, основних методів оптимального виявлення і розпізнавання сигналів в радіотехнічних системах; оцінювати показники оптимальності проектування радіотехнічних систем.
 • Випускник здатний використовувати знання принципів побудови і функціонування радіоелектронних систем та комплексів та їх математичних моделей, формулювати вимоги до технічних параметрів, проводити розрахунок і побудову, проводити енергетичний розрахунок радіоелектронних систем та комплексів.
 • Випускник здатний використовувати знання принципів побудови і функціонування систем цифрової візуалізації та їх математичних моделей, формулювати вимоги до технічних параметрів, проводити розрахунок систем цифрової візуалізації.
 • Випускник здатний використовувати знання принципів побудови і функціонування супутникових систем зв’язку, формулювати вимоги до технічних параметрів, проводити розрахунок і побудову, проводити енергетичний розрахунок супутникових ліній зв’язку.
 • Випускник здатний використовувати знання принципів побудови і функціонування цифрових систем зв’язку та здатний проектувати цифрові системи зв’язку.
 • Випускник здатний використовувати знання основних методів розв’язання завдань теорії антен, електродинамічних та радіотехнічних параметрів антен, особливостей принципу дії та конструкції антен. Випускник здатний здійснювати вибір типу й конструкції антени для конкретного радіоелектронного засобу, розраховувати і вимірювати основні параметри антено-фідерних пристроїв.

Можливості працевлаштування

Посади згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 України: 2144.2 – інженери в галузі комп’ютерних мережевих технологій: інженер електрозв’язку, інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування, інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку, інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції, інженер засобів радіо та телебачення, інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв, інженер мережі стільникового зв’язку, інженер-електронік, інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії, інженер-конструктор (електроніка); 2149.2 –інженери (інші галузі інженерної справи); 2320.2–викладачі середніх навчальних закладів.

Місця працевлаштування: Міністерство освіти і науки України. Навчальні заклади вищої та середньої профільної освіти. Науково-дослідницькі та проектно-конструкторські інститути. Наукові лабораторії. Підприємства транспортної інфраструктури України (Укрзалізниця, Метрополітен). Укртелеком. Інтернет-провайдери. Оператори стільникового зв’язку. Інформаційно-обчислювальні центри. Сервісні центри і центри технічної підтримки засобів телекомунікаційної техніки.

Додаткова інформація

Кафедра “Транспортний зв’язок” тісно співпрацює з провідними підприємствами у галузях телекомунікацій та автоматизації (ТОВ СП «Монис», ТОВ «НВП «Стальенерго», ТОВ «Watson Telecom», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Завод «Південкабель» та інші), структурними підрозділами залізничного транспорту та метрополітенів, вищими навчальними закладами, діяльність яких відповідає даній освітній програмі.

При здійсненні освітньої діяльності застосовується створений на кафедрі унікальний навчально-тренувальний комплекс, що об’єднує в єдину мережу обладнання Iskratel, Watson Telecom, Raisecom, Dynamix, D-Link, TP-Link, Ericsson, «Стальенерго» та інших виробників, а також робочі місця працівників телекомунікаційних підприємств, структурних підрозділів залізничного транспорту та компаній з автоматизації підприємств, організацій та галузей.

На базі випускової кафедри діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».