Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Шифр: 36877

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5

Термін навчання: 4 р.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 19168

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІІ-доктор філософії, 4 роки/8 семестрів

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Транспортні технології (залізничний транспорт)” є д.т.н., професор Бутько Т.В.

Мета навчання за освітньо – науковою програмою

Метою навчання є підготовка фахівців з транспортних технологій, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері транспортних систем та технологій, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань та умінь розвивати та отримувати нові наукові результати в сфері транспортних технологій на залізничному транспорті.

Програма буде цікава для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з науковою, педагогічною та інноваційною діяльністю в галузі транспортних технологій.

Міждисциплінарний характер ОНП транспортні технології є її характерною особливістю та націлений на інтеграцію знань з транспортних технологій, інтеграції фахової, наукової та педагогічної підготовки в галузі проектування, дослідження та управління транспортними системами та технологіями. Відмінність від інших подібних програм – програма унікальна, на сайтах транспортних ЗВО подібні програми в сфері залізничного транспорту відсутні. Особливістю ОНП є застосування специфічних галузевих вимог до опанування знаннями в сфері транспортних технологій, включно з транспортними системами, колій та колійного господарства, електротранспорту, а також спрямованість в напрямку вивчення теорії і практики транспортних технологій на основі сучасного законодавства, інформаційних технологій, логістики, методів моделювання, методів оптимізації транспортних систем, автоматизації транспортних технологій, сучасних проблем теорії та практики автоматичного керування об’єктами залізничного транспорту, методологічних основ прогнозування ресурсів роботи колійних споруд та пристроїв, імітаційного моделювання електромеханічних процесів в системах електричного транспорту, цифрових систем обробки сигналів в системах керування і діагностики електротранспорту. Відповідні програмні результати навчання підвищують конкурентоспроможність здобувачів при працевлаштуванні за рахунок розширення можливих місць роботи та включення до них транспортних, навчальних та наукових установ.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • вивчається методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням;
 • вивчається методологія управління науковими проектами
 • вивчаються теоретичні основи структуризації наукових досліджень
 • формуються навички практичної педагогічної діяльності та організації освітнього процесу та педагогічної майстерності;
 • вивчається професійна іноземна мова наукового спілкування та філософія науки в циклі загальної підготовки;
 • вивчаються методи математичного та комп’ютерного моделювання;
 • вивчаються методи оптимізації транспортних систем;
 • вивчаються засоби і методи дослідження транспортних технологій;
 • вивчається інфраструктура і технології вантажних і пасажирських перевезень;
 • вивчається автоматизація транспортних технологій;
 • вивчаються теоретичні основи сучасних розрахунків взаємодії колії та рухомого складу;
 • вивчаються сучасні технічні рішення щодо підвищення надійності елементів залізничної колії;
 • вивчаються теоретичні та методологічні основи управління підприємствами колійного господарства;
 • вивчаються методологічні основи прогнозування ресурсів роботи колійних споруд та пристроїв;
 • проводяться дослідження енергетичних процесів в напівпровідникових перетворювачах електричного транспорту;
 • вивчається імітаційне моделювання електромеханічних процесів в системах електричного транспорту;
 • вивчається електромагнітна сумісність електротранспорту, тягових підстанцій та систем СЦБ;
 • вивчаються цифрові системи обробки сигналів в системах керування і діагностики електротранспорту;
 • вивчаються сучасні проблеми теорії та практики автоматичного керування об’єктами залізничного транспорту;
 • вивчається теорія оптимального керування динамічними об’єктами;
 • вивчаються сучасні локомотивні системи забезпечення безпеки руху;
 • вивчається надійність та безпечність залізничних систем автоматики;
 • на протязі усього терміну навчання ведеться підготовка та формування дисертаційного дослідження до захисту.

Можливість працевлаштування

Наукова та педагогічна діяльність в сфері транспортних технологій.

Додаткова інформація

З урахуванням 90-річноїх історії УкрДУЗТ передумовою для розроблення та впровадження ОНП транспортні технології на залізничному транспорті постала об’єктивна необхідність розширення напряму підготовки здобувачів в сфері, спрямованої на  дослідження та формування інтелектуальних транспортних систем і технологій. Консультації з роботодавцями, опитування здобувачів, показали попит на фахівців зі знаннями інтелектуальних систем, здатних враховувати специфіку залізничного транспорту. Кадровий потенціал ОНП транспортні технологій забезпечується професорсько-викладацьким складом та наявністю наукової школи, зокрема в напрямку – інтелектуальні транспортні технології.