Управління фінансами, банківська справа та страхування

Шифр: 1513

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 18600

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський
на основі диплома бакалавра або спеціаліста (магістра) (1 рік 4 місяці / 3 семестри)

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Управління фінансами, банківська справа та страхування” є д.е.н., професор Зайцева І.Ю.

Мета навчання за освітньою програмою

Розвиток аналітичних здібностей, необхідних для прогнозування змін на українському й міжнародному фінансових ринках та їх вплив на бізнес компанії, гнучкості та швидкості прийняття управлінських рішень, особистих якостей для управління фінансами підприємств, комерційних банків, страхових компаній, стратегічного інноваційного мислення, яке сприятиме розвитку банківських, фінансово-інвестиційних установ в умовах глобальної конкуренції.

Структура програми надає можливість студентам зрозуміти сутність та нову якість стратегічного фінансового управління, функціонування міжнародного фінансового ринку, ознайомитися з кращими управлінськими практиками, що сприятимуть комплексному вирішенню сучасних нагальних проблем бізнесу в умовах постійних змін глобального фінансового середовища.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері управління державними і корпоративними фінансами, банківського, податкового, страхового менеджменту; депозитарній діяльності, вивченні останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку міжнародного фінансового ринку та ринку фінансових послуг і постійно перебувають в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
  • використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;
  • здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
  • застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
  • розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування

Можливості працевлаштування

Завдяки високому рівню теоретичної підготовки та володінню практичними навичками випускники можуть працювати: Рахунковій палаті України; Міністерстві фінансів України; Державній фіскальній службі України; банківських установах; територіальних фінансових органах; контрольних фінансових органах; страхових організаціях; аудиторських фірмах; державних позабюджетних фондах; фінансових відділах і бухгалтерських службах комерційних організацій, на підприємствах всіх форм власності.

Випускники можуть займати посади: аудитор; керівник фінансового відділу; керівник підприємства різних організаційно-правових форм; консультант з фінансово-економічних питань; науковий співробітник; начальник фінансового управління; підприємець; працівник банку; фахівець з фінансово-економічної безпеки; фінансовий директор підприємства.

Додаткова інформація

  • в освітню програму введені нові сертифіковані курси (у тому числі, із залученням до викладання фахівців-практиків фінансової сфери);
  • проведення на регулярній основі лекцій, зустрічей, круглих столів та майстер-класів із провідними фахівцями-фінансистами, практиками, директорами фінансових установ;
  • участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: фахових олімпіадах, конгресах, форумах, конференціях Всеукраїнського і міжнародного масштабів;
  • студенти проходять практику та стажування у фінансових відділах та службах провідних підприємств різних сфер та галузей економіки, банківських установах, страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, в державних установах.
  • студенти мають змогу залучатись до програм міжнародної мобільності з ВНЗ Польщі, Чехії, Болгарії та інших країн