Вагони та вагонне господарство

Шифр: 33234

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р. 9 м.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ – магістерський (науковий)
на основі диплома бакалавра – 1 рік 9 місяців / 4 семестри.

Рівень освіти: магістр науковець

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП “Вагони та вагонне господарство” є д.т.н, професор Мартинов І.Е.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за освітньою програмою є здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в галузі проектування, виготовлення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту нетягового рухомого складу залізничного транспорту, а також продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань. Освітньо-наукова програма обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту.

Цілі навчання:

 • підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних спеціалізованих наукових, прикладних, практичних задач дослідницького та/або інноваційного характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, в галузі проектування, виготовлення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту нетягового рухомого складу залізничного транспорту;
 • забезпечення можливості творчої самореалізації особистості шляхом створення освітнього середовища, що сприяє самопізнанню, формуванню самооцінки, саморозвитку, основу якого становлять академічні свобода, мобільність, доброчесність та студентоцентроване навчання;
 • набуття соціальних навичок ділової комунікації, менеджменту як елементу професійної діяльності фахівця.

Об’єкт вивчення: процеси життєвого циклу об’єктів залізничного транспорту (нетяговий рухомий склад).

Адресати освітньої програми

Освітня програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, виготовленням, ремонтом, технічним обслуговуванням та експлуатацією сучасних пасажирських та вантажних вагонів; проведеннями наукових досліджень у цій сфері; для тих, хто прагне оволодіти однією з найважливіших та класичних професій залізничного транспорту  – інженер-механік з нетягового рухомого складу. Особливо це актуально у теперішній час, коли територією незалежної Україну будуть прокладені ланки трьох міжнародних транспортних коридорів Європа-Азія. Тому цілком зрозуміло, що цими напрямками буде успішно експлуатуватися пасажирський та вантажний високошвидкісний рухомий склад західноєвропейських і азіатських країн, і значно зростатиме попит на фахівців нашого профілю. Програма також корисна для тих, хто прагне продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • Знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів.
 • Вирішувати задачі дослідження зі створення, експлуатації, ремонту та утилізації вагонів, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією та економікою.
 • Вільно презентувати та обговорювати наукові результати державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах.
 • Розробляти та пропонувати нові технічні рішення при створення, експлуатації, ремонту та утилізації вагонівта застосовувати нові технології.
 • Вміти застосовувати у професійній діяльності універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом (PLM), автоматизованого проектування (CAD), виробництва (CAM) та інженерних досліджень (CAE).
 • Розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології.
 • Організувати та керувати роботою первинного дослідницького або проектного підрозділу.
 • Знати та застосовувати необхідні методи та засоби досліджень, розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі об’єктів дослідження, що стосуються створення, експлуатації та ремонту вагонів.
 • представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи.
 • Керувати науковими дослідженнями у відповідності з посадовими обов’язками.
 • Виконувати техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування процесів проектування, конструювання, виробництва, ремонту, реновації, експлуатації вагонів та інфраструктури вагонного господарства.
 • Знати та визначати можливі ризики, забезпечувати особисту безпеку та безпеку інших людей у сфері професійної діяльності.
 • Використовувати у сфері професійної діяльності системи якості і сертифікації продукції.
 • Розраховувати характеристики нетягового рухомого складу залізничного транспорту та його інфраструктури.
 • Розробляти та оптимізувати параметри технологічних процесі виготовлення та ремонту нетягового рухомого складу залізничного транспорту та його інфраструктури, в тому числі з застосуванням автоматизованого комп’ютерного проектування.
 • Здійснювати дослідницьку та/або інноваційну діяльність у розробці, виготовленні, експлуатації та ремонті нетягового рухомого складу залізничного транспорту.
 • Вміти використовувати в науково-технічній діяльності принципи та методи системного аналізу, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між значущими факторами та техніко-економічними характеристиками.
 • Виконувати оптимізацію параметрів нетягового рухомого складу залізничного транспорту та його інфраструктури залізничного транспорту та їх комплексів за різними критеріями ефективності на основі їх математичних моделей.
 • Мати навички проведення навчальних занять як викладача-стажера, підготовки навчально-методичної документації з відповідних дисциплін.

Можливості працевлаштування

Основне завдання магістратури – підготовка професіоналів-ТОП-менеджерів для управління міжнародними та українськими залізничними підприємствами та компаніями, а також аналітичної, консультаційної та науково-дослідницької діяльності у  галузі залізничного транспорту.

Після закінчення університету фахівці, що навчались за цією освітньою програмою, можуть з успіхом працювати у:

-керівництві, департаментах та філіях АТ«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (сфера перевезення вантажів і пасажирів, експлуатація інфраструктури залізниць, промислова діяльність). Про наявність вакансій ви можете з’ясувати в кадрових службах ;

 • ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» ;
 • АТ “Харківський підшипниковий завод” ;
 • НПП “ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД” ;
 • ДП “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”;
 • Український державний університет залізничного транспорту;
 • та на багатьох інших підприємствах та в установах.

Поширені професії: інженер, інженер-дослідник, науковий співробітник, асистент або старший викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу, завідувач лабораторії та ін.

Додаткова інформація

Міжнародна діяльність.

Студенти-магістри мають можливість навчатись за програмою “Два дипломи”. Після закінчення навчання Ви отримуєте 2 дипломи – європейський (польський чи французький) та вітчизняний (УкрДУЗТ). Також наші студенти беруть участь у міжнародній програмі ERASMUS+ . За більш детальною інформацією звертайтесь у Відділ міжнародних зв’язків УкрДУЗТ.

Отримання робочих професій та робота у студентських загонах.

Студенти мають можливість додатково отримати робочі професії: провідник пасажирських вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач вагонів та працювати протягом навчального року і літом у студентських трудових загонах, поєднуючи роботу із навчанням. Також  проходити практику на оплачуваних робочих місцях та здобувати освіту за дуальною формою навчання.

Співпраця з виробництвом.

Підприємства та організації, що активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: вагонні і пасажирські депо ПАТ Укрзалізниця, НПП “ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД”, Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, вагоноремонтні підприємства Укрзалізниці, ПАТ Азовмаш та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з транспортом та вагонним господарством. Кафедра також тісно співпрацює з провідними виробниками підшипникових вузлів для рухомого складу, а саме:  SKF, Timken та Brenco.