Керівний склад вченої ради Д64.820.05

Кірдіна Олена Григорівна

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.

Кірдіна Олена Григорівна

Доктор економічних наук з 2011 р. Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Науковий консультант – д.е.н., професор Дикань В.Л.. Номер диплома ДД № 000351.

Напрямок наукової діяльності: методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України, управління витратами та удосконалення собівартості перевезень, проблемні питання бухгалтерського обліку та оподаткування.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05Дійсний Академік Транспортної академії України, диплом № 1999 від 07.06.2019.  Член редакційної колегії за напрямами «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Автор понад 155  публікацій, з них 133 наукових та 22 навчально-методичного характеру, у тому числі 110 у фахових виданнях, 11  монографії  (у т.ч. 2 одноосібних) та 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

Чорнобровка Ірина Вікторівна

к.е.н., доцент, вчен. секретар спеціалізованої вченої ради Д64.820.05

Чорнобровка Ірина Вікторівна

Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді при Харківському державному університеті за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. Тема дисертації: «Концепція створення регіональної промислово-фінансової групи (методичний аспект)» (науковий керівник – професор ДиканьВ.Л.).

Напрямок наукової діяльності: забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки, економічна безпека підприємства.

Автор понад 35 наукових праць та навчально-методичних розробок.