Кірдіна Олена Григорівна

Посада: В.о.. завідуючого кафедрою

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1970

Освіта:

У 1991 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Доктор економічних наук з 2011 р. Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Науковий консультант – д.е.н., професор Дикань В.Л.. Номер диплома ДД № 000351.

Напрямок наукової діяльності:

Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України, управління витратами та удосконалення собівартості перевезень, проблемні питання бухгалтерського обліку та оподаткування.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05Дійсний Член-кореспондент Транспортної академії України, диплом № 1870 від 02.06.2017.  Член редакційної колегії за напрямами «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Автор:

Більш 95  публікацій, з них 83 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 72 у фахових виданнях,11  монографії та 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

Нагороди та подяки:

Подяка Державної адміністрації залізничного транспорту України (2008 р.).

Почесна грамота виконавчого комітету Московської районної в місті Харкові ради (2008р.)

Подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2009 р.)

Нагорода знаком «Залізнична слава» III ступеня (2010 р.)

Знак «За сприяння розвитку Південно-Західної залізниці» (2015 р.)

Подяка від начальника регіональної філії «Одеська залізниця» (2017)

Вибрані публікації:

1.Financial Prerequisites for the Implementation of EU Directives at the Railway Transport in Ukraine // M.O. Ieromyna, V.V. Dykan, K.A.   (/(Karacharova, O.G. Kirdina, L.B. Bilous // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 603-606

2.Кірдіна О.Г. Процесні технологічні інновації в системі антикризового управління. Вісник  економіки транспорту і промисловості. – 2014. – Вип.. 45. – С. 170 – 174.

3.Кірдіна О.Г. Процесний підхід до управління персоналом. Вісник  економіки транспорту і промисловості. – 2014. – Вип.. 46. – С. 278-281.

4.Кірдіна О.Г. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 50. – С.285-289.

5.Кірдіна О.Г. Система управління витратами на підприємствах-виробниках рухомого складу залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип.. 52. – С. 179-177.

6.Кірдіна О.Г. Оцінка інтелектуального капіталу з позицій бухгалтерського обліку. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – Вип. 60. – С. 146-153.

Навчальні посібники і монографії:

1 Кірдіна О.Г., Дикань В.Л., Назаренко І.Л., Уткіна Ю.М.. Економіка і організація інноваційної діяльності. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 225 с. Власний внесок: розд. 5

2 Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу. Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України), Х.: УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. Власний внесок: розд. 4.

3 Кірдіна О.Г., Іванілов О.С. та ін. Облікова політика підприємства у сучасних умовах господарювання. Монографія: Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів за загальною редакцією О.С. Іванілова. Х.: ФОП Панов А.М., «В справі», 2016. – 429 с. Внесок Кірдіної О.Г. с. 56-66.

4 Кірдіна О.Г. та ін. Теоретичні аспекти податкової оптимізації суб’єктів  господарювання. Монографія: Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: монографія/ За заг ред. д-ра екон. наук , проф. Л.Л. Калініченко – Х.: ФОП Панов А.М., Вид-чий дім «В справі», 2017. – 274с. – С.36-47

5 Кірдіна О.Г., Калініченко Л.Л. та ін. Обґрунтування  необхідності інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації Монографія: Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія/ За заг ред. д-ра екон. наук , проф. Л.Л. Калініченко – Х.: ФОП Панов А.М., Вид-чий дім «В справі», 2018. – 315с. – С.128-136

6 Кірдіна О.Г. Інтелектуалізація сучасного бізнесу в умовах глобальної економіки. Монографія: Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища: монографія/ За заг ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко – Х.: ФОП Панов А.М., Вид-чий дім «В справі», 2018. – 360с. – С.121-129.

7 Кірдіна О.Г. Інноваційні аспекти розвитку підприємств залізничного транспорту. Монографія: Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія/ За заг ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко – Х.: ФОП Панов А.М., 2019. – 640с. – С.471-481.

8 Чебанова Н.В., Кірдіна О.Г. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом залізничного транспорту. Монографія: Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія/ За заг ред. д-ра екон. наук, проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С. 2019. – 302с. – С.166-173.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Фінансовий облікОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності