Доценко Сергій Ілліч

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, доцент

Рік народження: 1954

Освіта:

у 1978 році з відзнакою (вручено золоту медаль) закінчив Харківське Вище військове командне училище ім. Маршала Радянського Союзу Крилова М.І. Отримав вищу військово-спеціальну освіту – інженер.

З 1978 по 1994 проходив військову службу у збройних силах СРСР та України.

У 1987 році захистив дисертацію. Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1995 році закінчив Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Харківському державному економічному університеті. Пройшов перепідготовку за спеціальністю «менеджмент зовнішньої економічної діяльності». Присвоєно кваліфікацію – менеджер.

У 2000 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «фінанси». Присвоєно кваліфікацію – «економіст».

У 2006 році присвоєно вчене звання доцент кафедри електропостачання сільського господарства.

У 2017 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.13.06. Присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

Напрямок наукової діяльності:

Природні інтелектуальні системи, інтелектуальні інформаційні технології, проблеми класичної кібернетики.

Автор:

128 друкованих праць. У тому числі: 10 монографій (у співавторстві), 42 публікацій у фахових виданнях, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і 14 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Доценко С. І. Елементи методології формування загальної теорії підприємства [Текст] / С. І. Доценко // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : монографія /під наук. ред. П. Г. Перерви,  О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського. — Харьков : Цифрова друкарня №1, 2012. — С. 221—240.
 2. Доценко С. И. Время как фундаментальный организационный фактор в общей теории предприятия [Текст]   / С. И. Доценко // Стратегии инновационного развития экономики. Часть 1. Современные инновационные трансформации : монография / под научн. ред. П. Г. Перервы, О. И. Саченко. — Харьков : ТОВ Щедра садиба плюс, 2013. — С. 72—82.
 3. Доценко С. І. Розвиток принципу бінарних відносин в теорії управління економічними процесами [Текст] / С. І. Доценко // Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій : монографія / за заг. ред.. В. О. Тімофеєва, І. В. Чумаченко. — Харків : ХНУРЕ, 2015. — C. 7—21.
 4. Доценко С. І. Визначення шляхів розвитку інтелектуальних інформаційних технологій [Текст] / С. І. Доценко // Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами та програмами : монографія / за заг. ред.. В. О. Тімофеєва, І. В. Чумаченко. — Харків: ФОП Панов А. М. , 2016. — C. 263—288.
 5. Научно-технические основы энергоэффективного экологически чистого электроотопления помещений, энергосбережения и энергоменеджмента. 2-е изд. переаб. и дополн. [монография] / Под общей редакцией Фиалко Н. М., Савенко В. И. – Киев: Центр учебной литературы, 2018. 472 с.
 6. Доценко С. І. Архітектоніка функціональної системи як основа для формування моделі діяльності системи енергетичного менеджменту [Текст] / С.І. Доценко,   В. А. Краснобаєв // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. – Харків : ХНТУСГ, 2014. — № 1. — С. 31—33.
 7. Доценко С. І. Формування факторної моделі діяльності з забезпечення раціонального використання енергоресурсів [Текст] / С. І. Доценко // Вісник ХНТУСГ «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». — Харків : ХНТУСГ, 2014. — Вип. 154. – 131с.— С. 15—16.
 8. Доценко С. І. Дослідження причин ізоморфності реального об’єкта та його простої моделі [Текст] / С. І. Доценко // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. – Харків : ХНТУСГ, 2015. – № 1 (3). – С. 25–27.
 9. Доценко С. И. К вопросу о кризисе системной методологии и пути его преодоления [Текст] / С. И. Доценко // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков : 2014. — № 4/1 (18). — С. 12 — 17.
 10. Доценко С. И. Процесс и деятельность «единицы деятельности» — две формы проявления сущности организованного целого [Текст] / С. И. Доценко // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков : 2014— № 5/1(19). — С. 9 —12.
 11. Доценко С. И. Обоснование метода диалогового управления энергетической эффективностью [Текст] /С. И. Доценко // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков: — 2014. — № 6/1(20). — С. 16—21.
 12. Dotsenko S. Development of principles of binary relations in the theory of economic management [Текст] /// Технологическийаудитирезервыпроизводства. – Харьков: 2015. — № 4/3(24) — 24—27.
 13. Доценко С. І. Моделювання знань про предметну область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку [Текст] /СІ.Доценко // Технологический аудит и резервы производства.– Харьков: 2016. – № 2/2(28). – С. 33–
 14. Доценко С. І. До питання про визначення змісту категорій смислового мислення / С. І. Доценко [Текст] // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. – Харків : 2016. – № 1 (4). – С. 23–27.
 15. Доценко С. І. Багатовимірний аналіз моделі смислової діяльності для системи енергетичного менеджменту //Вісник Харківського національного технічного університету сільского господарства імені Петра Василенка. – 2016. – №. 176. – С. 12-14.
 16. Доценко С.І. Теоретичне обґрунтування дидактичної багатовимірної технології моделювання знань [Текст] / С.І. Доценко, В.І. Савенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2017. – №. 187. – С. 12-14.
 17. Доценко С. І. Теоретичне обґрунтування ізоморфізму організаційної структури підприємства [Текст] / С. І. Доценко, В. І. Савенко // Енергетика та комп’ютерно-інтегрованітехнології в АПК. – Харків : ХНТУСГ, 2017. – № 1 (6). – С. 43–47.