Василенко Олег Вадимович

Посада: в.о. завідувача кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1982

Освіта:

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Теплоенергетика”. З 2005 р. по 2009 р. навчався в аспірантурі.

Кандидат технічних наук з 2016 року

Тема дисертації: “Удосконалення робочого процесу двотактного двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива”

Науковий керівник: к.т.н., доцент  Корогодський В. А.

Напрямок наукової діяльності:

Теорія двигунів і енергоустановок, експериментальні дослідження процесів у них, дослідження та розрахунки нових схем або типів, теоретичні основи їх проектування, узгодження з характеристиками об’єктів призначення та споживачами енергії. Сумішоутворення та згоряння палива, використання традиційних і альтернативних палив у двигунах.

Автор:

Автор понад 30 наукових публікацій з них: 11 статей у наукових фахових виданнях України, 1 патент України, 13- у матеріалах і тезах конференцій, та 5 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Визначення тривалості згоряння у двигуні з безпосереднім упорскуванням і розшаруванням паливо-повітряного заряду [Текст] / В.А. Корогодський, О.В. Василенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – Вип. 1. – С. 195-205.
 2. Определение показателей сгорания по индикаторным диаграммам двухтактного двигателя с карбюратором и непосредственным впрыском топлива [Текст] / В.А. Корогодский, О.В. Василенко // Сб. науч. трудов. Вестник ХНАДУ. – Харьков: ХНАДУ. – 2007. – Вып. 37. – С. 60-67.
 3. Анализ экономических и экологических показателей двухтактного двигателя ДН–4М с карбюратором и непосредственным впрыском топлива [Текст] / С.А. Ерощенков, В.А. Корогодский, О.В. Василенко // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ ”ХПИ”. – 2007. – №1. – С. – 70–76.
 4. Особливості електронної системи керування двотактним двигуном з іскровим запалюванням та безпосереднім впорскуванням палива [Текст] / В.А. Корогодський, О.В. Василенко, В.В. Діденко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 80. – С. 135-141.
 5. Влияние коэффициента избытка воздуха и степени сжатия на термический КПД двигателя с искровым [Текст] / С.А. Ерощенков, В.А. Корогодский, А.А. Каграманян, О.В. Василенко // Грузовик &. – 2009. – № 1. – C. 36-40.
 6. Дослідження процесів плівкового сумішоутворення у двигуні з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива [Текст] / В.А. Корогодський, О.В. Василенко, О.П. Савельєв // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 103. – С. 249-256.
 7. Экспериментальное определение коэффициента утечки [Текст] / В.А. Корогодский, С.В. Обозний, О.В. Василенко, С.А. Цикра // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 104. – С.49-56.
 8. Расчетно-экспериментальные исследования двухтактного двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыскиванием топлива и искровым зажиганием [Текст] / С.А. Ерощенков, В.А. Корогодский, О.В. Василенко, Е.П. Воропаев // Ползуновский Вестник. – 2013. – №4/3. – С. 106-109.
 9. Физико-математическая модель рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием и непосредственным впрыскиванием топлива [Текст] / С.А. Ерощенков., В.А. Корогодский, О.В. Василенко, С.В. Обозный, Е.П. Воропаев // Матеріали пятої науково–технічної конференції науково–педагогічних та інженерно–технічних працівників.: Українська наук.-техн. конф. : тези допов. (22-23 травня 2013 р.). – Миколаїв, 2013. – С. 86.
 10. Улучшение эколого-экономических показателей малоразмерных двухтактных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием [Текст] / С.А. Ерощенков, В.А. Корогодский, О.В. Василенко, Е.П. Воропаев // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту: 76-а міжнар. наук.-техн.: конф. тези допов. (24-25 квітня 2014 р.). – Х., 2014. – Вип. 143. – С. 254-255.
 11. Повышение показателей двигателей с искровым зажиганием при непосредственном впрыскивании топлива за счет особенностей конструкции распылителя форсунки [Текст] / С.А. Ерощенков, В.А. Корогодский, О.В. Василенко, О.Н. Стеценко // Актуальные проблемы морской энергетики: материалы четвертой Всероссийской межотраслевой научно-технической конференции (12-13 февраля 2015г.), 2015. – С. 60.
 12. Дослідження зовнішнього теплового балансу двотактного двигуна при різних системах сумішоутворення [Текст] / В.А. Корогодский, О.В. Василенко, О.Н. Стеценко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту: 78-а міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. (24-25 квітня 2016 р.). – Х., 2016. – Вип. 145. – С. 254-255.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Теплоспоживаючі установки ЗТ та нормування ВПЕРТеплоенергетика
2Енергозбереження на зал. транспорті та підпр. галузіТеплоенергетика
3Енергетичний аудит промислових підприємствЕнергетичний менеджмент