Воловельська Ірина Валеріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1971

Освіта:

У 1993 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Економіка та соціальне планування».

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

економічна безпека підприємства в умовах невизначеності, економічна психологія.

Автор:

понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Панченко С.В. Управління бізнесом: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська та ін.: за заг. ред. В.Л. Диканя.  Харків: УкрДУЗТ, 2017.  288 с.
  2. Воловельская И.В., Дикань В.Л. Специфические особенности системы обеспечения экономической безопасности железнодорожного транспорта. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки.  2016.  № 16.  С. 63-66.
  3.  Воловельськая И.В., Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как основной составляющей его экономической безопасности. Вісник Одеського національного університету. Економіка.  2016. Т.21.  С. 82-85.
  4. Воловельськая И.В., Лоенко Современные тенденции развития ресторанного бизнеса в Украине.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. №55.  С. 64-67
  5. Воловельськая И.В., Дикань В.Л. Методика экспресс-диагностики экономической безопасности предприятия железнодорожного траснспорта.   Електронне фахове видання «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4821.
  6. Воловельська І.В.,, Дикань В.Л., Сучасні підходи до моделювання ефективної системи управління персоналом. Електронне фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економіка». 2017. №3 (6), 2017. URL: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.4ekon6/17ekon3_6dykan.pdf.
  7. Воловельская И.В., Маслова В.А. Исследование факторов, влияющих на поведение потребителей в современных условиях. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018.  № 61. С.117-122.
  8. Volovelska I., Avanesova  N., Maslova V., Sukhorukova T., Utkina Y. Improvement of a Mechanism of Providing Economic Security Of Enterprises in the System of Global Competitiveness. International Journal Of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – р. 393-397. Pages – 5  // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
  9. Volovelska I., Avanesova N.,Kirdina O., Maslova V.  and Utkina Y. Analytical tools for ensuring economic security in the conditions of global competitiveness: theoretical aspect.  SHS Web of Conferences. 2019. Vol.67.  DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706004

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиківЕкономіка підприємства
2Економіка підприємстваОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності
3Економіка підприємстваМаркетинг
4Управління бізнесомПідприємництво
5Економічна розвідка та безпека бізнесуЕкономіка підприємства