Рецензування

Головний редактор

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 505

Всі наукові стаття, що подаються до Вісника економіки транспорту і промисловості проходять рецензування. Основними завдання рецензентів полягає в експертному оцінюванні  якості роботи, надання рекомендацій авторам щодо покращення якості статті та приведення її у відповідність до стандартів наукових праць, прийнятих МОН України і в УкрДУЗТ зокрема.

Усі подані до редакції авторські рукописи перевіряються редакційною колегією на предмет відповідності матеріалів статті спеціальностям Вісника. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника.

До рецензування статей можуть залучатися рецензенти як із членів редакційної колегії Вісника, так і зовнішні (сторонні) кваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання та досвід у певній науковій галузі, науковий ступінь і вчене звання.

Період рецензування може змінюватися в кожному конкретному випадку, враховуючи створення умов для найбільш об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинен перевищувати 1 місяць.

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

В разі значної кількості недоліків статті та її невідповідності вимогам до наукових публікацій рецензент має право рекомендувати відхилити статтю від публікації у Віснику.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції збірника. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

Після отримання позитивного рішення щодо можливості опублікації, стаття надходить до редакційного портфеля збірника для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері збірника).

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.