Рецензування

Головний редактор

Вовк Руслан Володимирович

д. ф.-м. н., професор

1 корпус, 3 поверх, каб. 318

Всі наукові статті, що подаються до Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту (ЗНП УкрДУЗТ) проходять рецензування. Основною метою рецензентів є експертне оцінювання якості роботи і надання рекомендацій авторам статей щодо покращення їх якості за для досягнення високих стандартів наукових праць, прийнятих МОН України і в УкрДУЗТ зокрема.

Редакційною колегією ЗНП УкрДУЗТ використовує технологія подвійного сліпого рецензування, що означає, що рецензент не має інформації про ім’я автора статті, а автор не має інформації про особу рецензента його статті. Інформація про автора статті і її рецензента є тільки у випускового редактора та технічного секретаря видання.

Усі подані до редакції авторські рукописи перевіряються редакційною колегією на предмет відповідності матеріалів статті спеціальностям Збірника та спрямовуються одному рецензенту фах якого відповідає профілю досліджень, результати яких наведені у статті. В разі потреби (багатопрофільність статті, виникнення спірних питань тощо), рукопис може бути наданий на рецензування двом і більше рецензентам. Рецензенти призначаються випусковим редактором журналу із неформального штату рецензентів видання.

В процесі рецензування можуть призначатися рецензенти як із членів редакційної колегії Збірника, так і зовнішні (сторонні) кваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання та досвід у певній науковій галузі, науковий ступінь і вчене звання.

Отримавши статтю для рецензування, рецензент оцінює можливість розгляду ним матеріалів на основі власних фахових знань та навичок, приймаючи до уваги області дослідницької діяльності автора (авторів) статті та відсутність будь-якого конфлікту інтересів. Якщо є конфлікт інтересів, рецензент не повинен переглядати статтю та негайно повідомити про це редакцію. Редакція повинна прийняти рішення про призначення іншого рецензента.

Період рецензування може змінюватися в кожному конкретному випадку, враховуючи створення умов для найбільш об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинен перевищувати 1 місяць.

В процесі рецензування взаємодія між автором (авторами) та рецензентом (рецензентами) відбувається тільки опосередковано через редакцію Збірника шляхом переписки електронною поштою.

Після остаточного аналізу авторського рукопису статті рецензент заповнює стандартизовану форму («Форма рецензента для подвійного сліпого рецензування»), розроблену редакцією Збірника, яка містить загальну оцінку статті по встановленим критеріям і висновок рецензента щодо можливості її публікації у ЗНП УкрДУЗТ.

Редакція повідомляє автору про результати рецензування електронною поштою.

В разі значної кількості недоліків статті та її невідповідності вимогам до наукових публікацій рецензент має право рекомендувати відхилити статтю від публікації у ЗНП УкрДУЗТ.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення певних виправлень до статті, то автору пропонується розглянути ці рекомендації, внести корегування в текст статті і надіслати її повторно на розгляд до редакції Збірника.

До переглянутої і відкоригованої статті автор додає лист, який містить відповіді на всі коментарі та пояснює всі зміни, внесені до статті. Переглянута версія надається рецензенту для повторного оцінювання і прийняття рішення щодо її опублікування. В разі потреби стаття може бути направлена на повторне доопрацювання. Дата прийняття статті – це дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакції) щодо доцільності та можливості публікації статті.

У разі незгоди з думкою рецензента, автор має право на розумну відповідь редакції Збірника. У такому випадку стаття буде розглянута на засіданні робочої групи редакції. Редакція може надіслати статтю для додаткового чи нового перегляду іншому експерту. Редакція залишає за собою право відхиляти статті у разі неможливості чи небажання автора враховувати пропозиції та коментарі рецензента. За бажанням редакції рецензент може надати рукопис іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів подвійного сліпого рецензування.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головним редактором (або від його імені – випусковим редактором), а за потреби під час засідання редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статей до публікації, виконавчий технічний секретар редакції повідомляє про це автора та доводить до його відома очікувану дату публікації.

Після отримання позитивного рішення щодо можливості публікації, рукопис надходить до редакційного відділу для його включення в черговий випуск Збірника. Стаття проходить технічне редагування за для усунення стилістичних чи формальних недоліків, виправлення яких не впливає на зміст статті, і вносяться в текст технічним редактором без погодження із автором (авторами). У разі потреби або на прохання автора (авторів), рукопис як макет може бути наданий йому для погодження.

Відповідальність за порушення авторських прав, засад академічної доброчесності та за порушення існуючих стандартів наукових праць у матеріалах статті покладається на автора (авторів). Відповідальність за достовірність наведених фактів та даних, обґрунтованість висновків, рекомендацій та науково-практичний рівень статті покладається як на автора, так і на рецензента статті.