Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Головний редактор

Вовк Руслан Володимирович

ч-к. НАН України, д. ф.-м. н., професор

1 корпус, 3 поверх, каб. 318

До публікації в Збірнику наукових праць УкрДУЗТ (далі Збірник) приймаються матеріали науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, науковців, фахівців залізничного транспорту та інших галузей промисловості за спеціальностями:

  • 131 – Прикладна механіка;
  • 132 – Матеріалознавство;
  • 133 – Галузеве машинобудування;
  • 144 – Теплоенергетика;
  • 192 – Будівництво та цивільна інженерія;
  • 193 – Геодезія та землеустрій;
  • 273 – Залізничний транспорт;
  • 275 – Транспортні технології.

Збірник включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, ступеня доктора філософії (Накази МОН України №1301 від 15.10.2019 р. та №1643 від 28.12.2019 р.).