Вимоги щодо оформлення статей

Головний редактор

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 215

У зв’язку з прийняттям ПРЕЗИДІЄЮ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ПОСТАНОВИ № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» редакційна рада науково-технічного журналу «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (відповідно до п.3 даної постанови) повідомляє, що, починаючи з лютого 2003 року, до друку приймаються лише статті, де присутні такі необхідні елементи:

 • Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • Формулювання цілейстатті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідженняз повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Автор несе відповідальність за достовірність представленої у статті інформації. Рішення про опублікування матеріалу статті приймає редакційна колегія. Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату UNICHECK.

Схема організації матеріалу статті

1УДК
2АВТОРИ СТАТТІ –
ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ
+ Науковий ступінь, місце роботи (повністю)
Шрифт – Times New Roman, 14 пт,
міжрядковий інтервал – 1.
Поля – 20 мм
3Назва статті (малі літери)
4Анотація
+ ключові слова мовою оригіналу статті (курсивом)
Якщо стаття написана українською, то анотація англійською має бути не менше 1800 знаків, анотації українською не менше 50 слів.
Якщо стаття написана англійською, то анотація українською не менше 1800 знаків, англійською не менше 50 слів.
5Текст статтіКолонтітули і номера сторінок прохання не проставляти !!!
6Список використаних джерел з обов’язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. ( оформлюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015)У списку використаних джерел мають бути посилання на статті закордонних авторів за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, що індексуються Скопусом або Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php
7Прізвище, ініціали + назва статті + анотація статті + ключові слова

 

– всі позиції – на двох мовах: (Якщо стаття укр. мовою – то рос. + англ., якщо стаття рос. мовою – то укр. + англ.)

п. 7. ПРИКЛАД

Асеев К. А. Разработка математической модели процесса. Проанализирована работа ……. на путях сортировочного парка.

Ключевые слова: …, деформация поля …, … параметры, потенциал скорости, …… –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asieiev К. Development of mathematical model of process… . The analysis of work ….. The mathematical model …. brake position.

Key words: …, deformation of the field …, .. parameters, potential of speed, … .

8Довідка про автора (авторів) українською та англійською мовами:

 • ПІБ автора без скорочень,
 • наук. ступінь, вчене звання, посада,
 • місце роботи (повна назва,
  без абревіатур, в тому варіанті,
  як вона представлена в офіційних документах / на веб-
  сторінках), місто, країна.
 • E-mail; ORCID ID

Формат ідентифікаторів має відповідати стандартам ORCID та мати вигляд повного URI (наприклад, http://orcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ).

Тимофєєв Сергій Сергійович, доктор технічних наук, професор кафедри ххххххх, Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна. E-mail:…… ORCID ID …..

Sergey Timofeyev, Doctor of engineering, professor department of хххххххххх, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine. E-mail:….
http://orcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ….

 

Формули повинні бути виконані за допомогою редактора MS Equation. Рекомендовані розміри для елементів формул: звичайний символ 12 пт, великий індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, міжрядковий інтервал 100%. Обов’язкова нумерація формул, на які є посилання в тексті статтіФормули вирівнюються по лівому краю, їх номери – по правому.

 

Рисунки розташовуються після посилання на нього в основному тексті.

Формат рисунка – JPG.

Підпис під рисунком виконується окремо в Word і центрується під малюнком. Наприклад,

Рис. 11. Ххххххххххххххххх

 

Відскановані версії ілюстрацій, таблиць і формул не допускаються.

Документи у форматі docx не приймаються.

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (подається окремим файлом):

 • прізвище, ім’я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • посада, яку займає;
 • наукова ступінь (для осіб без ступеня – відомості про наукового керівника);
 • робоча адреса – індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • контактні телефони;
 • електронна адреса.