Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Колективом кафедри АТ виконується значна навчально-методична робота. Всі навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке постійно оновлюється.
Навчально-методична робота кафедри

Методичні розробки кафедри неодноразово перемагали в конкурсі методичних розробок.

Підручники та навчальні посібники викладачів кафедри.

Навчально-методична робота кафедриСистеми диспетчерського управління [Текст] : навч. посіб. / О. В. Нейчев ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – 289 с. – ISBN 978-617-654-040-3
У навчальному посібнику викладено основні принципи диспетчерського управління рухом поїздів, наведено технічні передумови для впровадження систем диспетчерської централізації і контролю.
Навчально-методична робота кафедриМетоди синтезу сигнально-процесорної централізації стрілок і сигналів [Текст] : Монографія. / М.М.Чепцов, А.Б.Бойнік, Д.М.Кузьменко; – Донецьк: “ДонІЗТ”, — 2010. — 181 С/
В монографії наведені результати наукових досліджень, присвячених розробці методів синтезу динамічних функціонально безпечних систем керування стрілками та світлофорами на основі застосування аналітичних залежностей між вхідними та вихідними сигналами, представлених як безупинні функції часу.
Визначення економічної ефективності впровадження мікропроцесорних систем керування процесом перевезень [Текст] : навч. посіб. / Ю.М. Юрченко, С.В. Кошевий, А.Б. Бойнік [та ін.] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 99 с. – ISBN 978-966-2033-19-9
Навчально-методична робота кафедриТеорія автоматичного керування [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ш. Хісматулін, С.В. Панченко ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х. : УкрДАЗТ, 2008 – .  Ч. 1 : Теорія лінійних неперервних систем автоматичного керування. – 2008. – 237 с. : схем. – ISBN 978-966-7593-94-0
Навчально-методична робота кафедриОснови теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. Кустов ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. Ін-т перепідготов. та підвищ. кваліфікації кадрів. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 216 с. – ISBN 966-7593-38-Х
Навчально-методична робота кафедриСистеми залізничної автоматики і телемеханіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Г. Варбанець ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 190 с. : схем. – ISBN 978-966-7593-90-2
Посібник містить загальні поняття при види систем залізничної автоматики і їх структурні схеми, поняття про мікроелектронні елементи і мікропроцесори, спеціальну апаратуру залізничної автоматики і способи обробки інформації, системи інтервального регулювання руху поїздів, станційні системи, управляючі комплекси та інше. Особлива увага приділяється вивченню функціональних можливостей, переваг і принципів побудови перспективних систем залізничної автоматики: мікропроцесорному автоблокуванню, мікропроцесорній електричній і диспетчерській централізації, мікроелектронній локомотивній системі забезпечення безпеки руху поїздів, автоматизованим робочим місцям диспетчерського персоналу, диспетчерським системам та управляючим комплексам.
Навчально-методична робота кафедриДиагностирование устройств железнодорожной автоматики и агрегатов подвижных единиц: Учебник. – Х.: ЧП Издательство “Новое слово”, 2008. – 304 с.
Підручник призначений для студентів старших курсів спеціальностей “Автоматика та автоматизація на транспорті” та “Спеціалізовані комп’ютерні системи” усіх форм навчання, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також викладачів та інженерно-технічних працівників, які займаються розробкою, проектуванням та експлуатацією технічних засобів діагностування пристроїв залізничної автоматики та агрегатів рухомих одиниць.
Навчально-методична робота кафедриСистемы интервального регулирования движения поездов на перегонах [Текст] : учеб. пособие / Бойник А.Б., Кошевой С.В., Панченко С.В., Сотник В.А. – Х. : УкрГАЖТ, 2005. – 255 с. : ил. – ISBN966-7593-36-3
Рассмотрены история развития и характеристики систем интервального регулирования движения поездов на перегонах, устройств автоматической локомотивной сигнализации. Выполнена классификация и рассмотрены характеристики перспективных систем управления поездами с использованием вычислительной техники, систем сотовой и коротковолновой радиосвязи, систем спутниковой навигации.
Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов специальности «Автоматика и автоматизация на транспорте» всех форм обучения, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, а также преподавателей и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией технических средств железнодорожной автоматики.
Навчально-методична робота кафедриБезопасность железнодорожных переездов [Текст] / А.Б.Бойник ; — Харьков: ХФИ “Транпорт Украиньi”, 2003. — 184 с.