Співробітники кафедри АТ

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Бойнік Анатолій Борисович

Доктор технічних наук з 2003 р. Дисертацію на тему «Теоретичні основи ефективної експлуатації систем керування загороджувальними пристроями» захистів у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Науковий консультант: д.т.н., професор, академік Транспортних академій України та Росії Соболєв Ю.В.

Напрямок наукової діяльності: розвиток теоретичних, експериментальних та практичних основ залізничної автоматики, особливо пристроїв і систем керування рухом транспорту на залізничних переїздах.

Автор понад 241 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них 2 монографії, підручник, 14 навчальних посібників, 25 авторських свідоцтв СССР та 9 патентів України, а також нормативних документів та правил. Підготував 2 докторів технічних наук.

Панченко Сергій Володимирович

ректор, д.т.н., професор

Панченко Сергій Володимирович

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Моделі і методи адаптивного керування параметрами руху засобів рейкового транспорту». У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

З 2014 року – ректор Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті; розробка методів і засобів контролю місць знаходження рухомого складу та управління рухом поїздів.

Понад 160 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 9 монографій, 11 підручників та навчальних посібників, 32 патенти та авторських свідоцтва. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів.

Ананьєва Ольга Михайлівна

д.т.н., доцент

Ананьєва Ольга Михайлівна

Доктор технічних наук з 2019 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Розвиток теоретичних основ побудови завадостійких систем управління залізничним транспортом». Науковий керівник – д.т.н., проф. С. В. Панченко

Доцент кафедри «Електротехніка та електричні машини» з 2012 року

Основний напрямок наукових досліджень – автоматизовані системи автоматики й телемеханіки на залізничному транспорті..

Автор понад 70 наукових праць,  7 патентів на винахід, 5 патентів на корисну модель

 

Хісматулін Володимир Шайдуллович

к.т.н., професор

Хісматулін Володимир Шайдуллович

Кандидат технічних наук з 1977 року. Дисертацію захистив у вченій раді ВІРТА ПВО за спеціальною темою. Вчене звання професор кафедри радіолокації та автоматики отримав у 2004 році

Напрямок наукової діяльності – оптимальні та адаптивні системи автоматичного керування.

Автор близько 70 наукових праць, 7 винаходів та патентів, 4 підручників та навчальних посібників, більше 30 навчально-методичних видань

Кустов Віктор Федорович

к.т.н., професор

Кустов Віктор Федорович

Кандидат технічних наук з 1988 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д 114.03.03 при Ленінградському інституті інженерів залізничного транспорту (ЛИИЖТ) за спеціальністю 05.22.08 «Експлуатація залізничного транспорту (у тому числі пристрої сигналізації, централізації, блокування та технологічного зв’язку). Тема дисертації «Методи та засоби випробовувань на завадостійкість цифрових пристроїв залізничної автоматики». Науковий керівник – проф.. Переборов О.С.

Напрямок наукової діяльності: розробка та впровадження мікропроцесорних систем та пристроїв залізничної автоматики, доказ функційної безпечності та електромагнітної сумісності систем керування та регулювання руху поїздів.

Автор понад 150 наукових праць. Має 14 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та 6 авторських свідоцтв на на комп’ютерні програми та науково-технічні праці.

Змій Сергій Олексійович

канд. техн. наук, доцент

Змій Сергій Олексійович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення засобів електричної сигналізації». Науковий керівник – к.т.н., доц. В.П. Мороз

Доцент кафедри «Автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів» з 2019 року

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності функціонування станційних систем автоматики та автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Автор понад 60 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи Змій С.О. видано та підготовлено до друку 30 науково-методичних та навчально-методичних розробок, автор понад 20 патентів, з яких 5 на винахід.

Каменєв Олександр Юрійович

к.т.н., доцент кафедри АТ, керівник Центру НПП ПДО

Каменєв Олександр Юрійович

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”. Тема дисертації: «Удосконалення методів та засобів технічного контролю системи мікропроцесорної централізації». Науковий керівник – к.т.н.,
доцент В.Ф. Кустов.

Напрямок наукової діяльності – технічний контроль та надійність систем залізничної автоматики, методологія синтезу та підвищення ефективності експлуатації станційних систем керування та регулювання руху поїздів, конфігурування та верифікація програмного забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 наукових публікацій у виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus, 1 монографія, видана англійською мовою, 7 патентів та свідоцтв про авторське право.

Кошевий Сергій Васильович

к.т.н., доцент

Кошевий Сергій Васильович

Кандидат технічних наук з 1993 року. Дисертацію на тему «Ідентифікація рухомого складу метрополітену» захистив у Харківському інституті залізничного транспорту. Науковий керівник – д.т.н., професор Бабаєв М.М.

Напрямок наукової діяльності:  автоматизація технологічних процесів на залізничному магістральному та промисловому транспорті, метрополітені.

Автор 120 наукових праць, 28 навчально-методичних розробок, у тому числі 1 підручника, 4 навчальних посібників. Має 20 авторських свідоцтв та 4 патенти на винаходи.

Лапко Антон Олександрович

к.т.н., доцент

Лапко Антон Олександрович

Кандидат технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Удосконалення технічного обслуговування пристроїв електричної сигналізації та централізації шляхом комплексного контролю технічного стану». Науковий консультант – к.т.н., доц. В.П. Мороз.

Напрямок наукової діяльності – технічне обслуговування залізничної автоматики; проєктування систем автоматизації технологічних процесів (CAD, CAM, CAE).

Автор 59 наукових праць та навчально-методичних розробок і 3 патентів.

Мороз Володимир Петрович

к.т.н., доцент

Мороз Володимир Петрович

Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д.02.15.01 при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.08 – експлуатація залізничного транспорту. Тема дисертації: «Неперервні колійні датчики систем залізничної автоматики та телемеханіки для ділянок з пониженим опором ізоляції». Науковий керівник – д.т.н., проф. Соболєв Ю.В.

Напрямок наукової діяльності – аналіз та синтез колійних датчиків; розроблення та впровадження інформаційно-керуючих систем на залізничному транспорті

Автор понад 110 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи доцентом Мороз В.П. видано та підготовлено до друку понад 90 науково-методичних та навчально-методичних розробок, авторських свідоцтв на винаходи та 5 патентів.