Ананьєва Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, доцент

Рік народження: 1983

Освіта:

У 2005 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті» та здобула кваліфікацію магістра-електрика залізничного транспорту.

Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію «Удосконалення безперервних колійних перетворювачів автоматизованих систем управління рухомим складом залізниць» захистила у Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Доцент кафедри «Електротехніка та електричні машини» з 2012 року

Доктор технічних наук з 2019 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Розвиток теоретичних основ побудови завадостійких систем управління залізничним транспортом». Науковий керівник – д.т.н., проф. С. В. Панченко

Напрямок наукової діяльності:

автоматизовані системи автоматики й телемеханіки на залізничному транспорті.

Автор:

понад 70 наукових праць, що опубліковані у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України (10 статей включені до міжнародних наукометричних баз, 3 з них індексується у базі Scopus), 7 патентів на винахід, 5 патентів на корисну модель.

В рамках навчально-методичної роботи видала 30 науково-методичних та навчально-методичних розробок, в тому числі один підручник.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Бабаєв, М.М. Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики [Текст] : підручник / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, Г.І. Загарій [та ін.] – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 608 с.
 2. Ананьєва О.М. Підвищення ефективності роботи засобів інтервального регулювання рухом поїздів // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 102. – С. 209-215.
 3. Ананьєва, О.М. Динамічна модель каналу передачі сигналів АЛСН [Текст] / О.М. Ананьєва // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 121. – С. 120-132.
 4. Ананьєва, О.М. Математична модель блок-ділянки рейкового кола як формувача струму в перерізі приймання сигналів АЛСН [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко// Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2011. – Вип. 122. – С. 43-51.
 5. Ананьєва, О.М. Часові характеристики струму шунта та електрорушійної сили локомотивних котушок системи АЛСН [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, В.О. Сотник, М.М. Бабаєв// Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2011. – Вип. 127. – С. 56-78.
 6. Ананьева О.М., Временные зависимости сигнального тока локомотивного приемника числовых кодов АЛСН [Текст] / О.М. Ананьева, М.Г. Давиденко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 126-135.
 7. Пристрій для контролю проходження відчепа [Текст]: пат. 102472 України МПК B 61 L 1/00, / Бабаєв М.М., Блиндюк В.С., Чепцов М.М., Давиденко М.Г., Ананьєва О.М., Гребенюк В.Ю.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 201204243; заявл. 25.09.2012; опубл. 10.07.2013, Бюл. №13. – 5 с.
 8. Стрілочний електропривід [Текст]: пат 101436 України: МПК Н04К 3/00 H03J 7/00, Бабаев М.М., Блиндюк В.С., Ананьева О.М., Богатырь Ю.И.; власник Українська держвна академія залізничного транспорту. – № а201201334, Бюл. №6. – 5 с.
 9. Колійний індуктивний датчик [Текст]: пат. 102929 України МПК B 61 L 1/00 B 61 L 25/00 / Бабаєв М.М., Блиндюк В.С., Чепцов М.М., Давиденко М.Г., Ананьєва О.М., Прилипко А.А.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2012 04102; заявл. 03.04.2012; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 5 с.
 10. Рельсове коло [Текст]: пат. 101093 України МПК B 61 L 23/00 / Бабаєв М.М., Кошевий С.В., Сотник В.О., Романчук В.Б., Ананьєва О.М., Саяпіна І.О.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № a 2011 10949; заявл. 13.09.2011; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. – 5 с.
 11. Пристрій для прийому сигналу з рейкового кола [Текст]: пат. 105586 України МПК B 61 L 23/00 / Бабаєв М.М., Блиндюк В.С., Чепцов М.М., Ананьєва О.М., Саяпіна І.О.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № a 2013 04049; заявл. 01.04.2013; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. – 4 с.
 12. Ананьєва, О.М. Розрахунок вузлів тракту передачі сигналів завдання та методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 22 с.
 13. Ананьєва, О.М. Двополюсники. Чотириполюсники Електричні лінії. Електричні фільтри. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 34 с.
 14. Ананьєва, О.М. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 14 с.
 15. Ананьєва, О.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» [Текст] / О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.М. Прогонний. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 14 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи проектування систем автоматизаціїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Математичні методи та моделі виробничих процесівАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3ЕнергозбереженняПромислове і цивільне будівництво
4Електромагнітні процеси в пристроях автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
5Основи наукових дослідженьАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології