Дисципліни загальної та професійної підготовки

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

Галузь знань 13 – Механічна інженерія
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини»

Силабуси навчальних дисциплін:

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України та української культури (історія України)

Історія України та української культури (історія української культури)

Іноземна мова

Вища математика

Хімія

Обчислювальна техніка і програмування

Фізика

Теоретична механіка

Філософія

Електротехніка, електроніка та електропривод машин

Матеріалознавство та технологія металів

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Фізичне виховання

Нарисна геометрія та інженерна, комп’ютерна графіка

Опір матеріалів

Машинобудівна гідравліка

Теорія механізмів і машин

Теплотехніка та теплові установки

Будівельна механіка та металеві конструкції

Деталі машин і основи конструювання

Метрологія і стандартизація

Економіка виробництва