Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Шепеленко Тетяна Валеріївна

завідувач кафедри, канд.наук з фіз.виховання і спорту, доцент

корпус 4, каб.106

Навчально-методична робота кафедри

Шепеленко Т.В., Буц А.М., Бодренкова І.О. Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя. Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 125 с, 11 табл.

Матеріали навчального посібника дозволяють систематизувати та поглибити знання з основ теорії і методики фізичного виховання, засвоїти практичні уміння, навички зі зміцнення здоров’я, підвищення працездатності, організації здорового способу життя.

Навчальний посібник розроблено для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей з метою активізації самостійної творчої роботи студентів щодо формування пізнання природних і соціальних процесів функціонування фізичної культури суспільства і особистості, вміння їх використовувати для професійно-особистісного розвитку, самовдосконалення організації здорового способу життя під час виконання навчальної, професійної і соціокультурної діяльності.

 

Навчально-методична робота кафедри

Єфремова А. Я. Професійно-прикладна фізична підготовка в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів залізничного профілю. Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 164 с., табл. 3, рис. 1.

Навчальний посібник відповідає державному освітньому стандарту дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» і її складової – професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців залізничного транспорту. У посібнику наводяться аналіз системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах залізничного профілю, надаються організаційно-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі, розкриваються методи, засоби та шляхи реалізації завдань. Наведено навчальні програми формування професійно важливих фізичних, психофізичних та психічних якостей на основі вивчення професіографічних характеристик професійної діяльності інженерів залізничного транспорту.  Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів залізничного профілю.

Навчально-методична робота кафедриЄфремова А.Я. Експериментальна програма з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки: методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Фізичне виховання”. Харків, УкрДУЗТ, 2015, 64 с.

Видання підготовлено відповідно до робочої програми і є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни «Фізичне виховання».

Авторська програма розглядає методику підвищення рівня загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, формування професійно важливих фізичних і психофізичних якостей у майбутніх фахівців залізничної галузі засобами фізичного виховання.

Методичні рекомендації призначені для студентів денної форми навчання залізничних спеціальностей.

 

 

Навчально-методична робота кафедриШепеленко Т.В., Дорош М.І., Лучко О.Р., Сапегіна І.О. Система оцінювання фізичної підготовленості студентів УкрДУЗТ: Конспект лекції. – Харків: УкрДУЗТ, 2019, – 68 с.

Конспект лекції підготовлено відповідно до навчальної програми з фізичного виховання у ВНЗ ІІІ-VI рівнів акредитації і є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни.

Матеріали конспекту лекції розглядають кількісну методику оцінки фізичної підготовленості студентів за 100-бальною модульно-рейтинговою системою. У виданні наведені таблиці нормативів для визначення рейтингу фізичної підготовленості студентів груп ЗФП, СМГ та груп спеціалізації за видами спорту.

Конспект лекції розроблено для викладачів і студентів денної форми навчання усіх спеціальностей як керівництво з модульно-рейтингової системи контролю успішності з дисципліни «Фізичне виховання».

 

Навчально-методична робота кафедриБуц А.М., Шепеленко Т.В. Основи загальнорозвивального тренування. Методика оздоровчого тренування: Конспект лекції. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 26 с.

Даний конспект лекції підготовлений відповідно до навчальної програми з фізичного виховання у ВНЗ і є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни.

Матеріали конспекту лекції розглядають властивості, ознаки оздоровчого тренування, параметри навантаження. Подано характеристики загальнорозвивальних вправ.

Конспект лекції рекомендується для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей з метою ознайомлення із законами формування техніки рухів, активного відпочинку, розвитку сили, витривалості та ін.

 

 

Навчально-методична робота кафедриДорош М.І., Горчанюк В.А. Розвиток сили та швидкісно-силових костей засобами спортивних ігор: Конспект лекції. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 26 с.

Конспект лекції підготовлено відповідно до навчальної програми з фізичного виховання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації і є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни.

У конспекті лекції розглянуто теоретичний матеріал з методики розвитку й удосконалення сили і швидкісно-силових якостей засобами спортивних і рухливих ігор. Наведено приклади рухливих ігор зі спортивною спрямованістю.

Конспект лекції розроблено для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей з метою формування мотивації на відповідальне відношення до свого здоров’я та переростання навчального процесу з фізичного виховання у процес самовдосконалення.

 

Навчально-методична робота кафедри

Буц А.М., Єфремова А.Я. Методика тренування та удосконалення фізичних якостей: Конспект лекції. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 25 с.

Конспект лекції підготовлений відповідно до навчальної програми з фізичного виховання у ВНЗ III-IV рівнів акредитації і є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни.

Матеріали конспекту лекції розкривають характеристики основних фізичних якостей, засобів та методів їх тренування.

Конспект лекції розроблений для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей з метою ознайомлення їх з методиками тренування основних фізичних якостей та зразковими комплексами  вправ.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриШепеленко Т.В. Основи методики фізичного тренування : конспект лекції / Т.В. Шепеленко Т.В., О.Р. Лучко. // Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 30 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають теоретичні основи фізичного виховання, а також навчають методично грамотно організовувати самостійні заняття фізичними вправами з метою формування фізичної культури особистості.

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриБуц А.М., Шепеленко Т.В., Шатов А.В. Місце і значення спорту в житті людини та суспільства. Олімпійський рух в Украіні : Конспект лекції. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 27 с.

Даний конспект лекції підготовлений до навчальної програми з фізичного виховання у ВНЗ ІІІ- IV рівнів акредитації і є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни.

Автори дають характеристику сучасному спорту, з’ясовують його значення у житті кожної людини та суспільства, аналізують завдання масового спорту та спорту високих досягнень.

Матеріали конспекту лекції надають інформацію з історії розвитку світового олімпійського рузу, олімпійського руху в Україні та подальші напрямки і перспективи його розвитку.

Конспект лекції розроблений для студентів з метою підвищення рівня освіти.

 

Навчально-методична робота кафедриПаршев А.Є. Основи атлетизму. Методика занять атлетизмом : конспект лекції / А.Є. Паршев, В.М. Разінков // Харків : УкрДАЗТ, 2015. – 26 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають питання організації занять атлетизмом для початківців надають основні принципи побудови тренувань з метою популяризації атлетизму як виду спорту, що сприяє зміцненню здоров’я, виправленню та лікуванню багатьох дефектів будови тіла та розвитку фізичних здібностей людини.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриКонтроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. Лікувальна фізична культура. Масаж і самомасаж : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Шевченко В.П., Черніна С.М. // Харків : УкрДАЗТ, 2015. – 32 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають засоби і методи оцінювання свого здоров’я, лікувальної фізичної культури, масажу з метою формування фізичного здоров’я та ознайомлення зі здоров’язберігаючими технологіями.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриШепеленко Т.В. Основи методики фізичного тренування : конспект лекції / Т.В. Шепеленко Т.В., О.Р. Лучко. // Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 30 с.

Матеріали конспекту лекції розглядають теоретичні основи фізичного виховання, а також навчають методично грамотно організовувати самостійні заняття фізичними вправами з метою формування фізичної культури особистості.

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриФізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і професійної діяльності : конспект лекції / [Шепеленко Т.В., Лучко О.Р., Довженко С.С., Дорош М.І.]. // Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 28 с.

Матеріали конспекту лекції акцентують увагу на формуванні людини, яка гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичне удосконалення для виховання у студентської молоді мотиваційного відношення до занять фізичною культурою і спортом, які спрямовані на придбання здоров’я як ціннісного орієнтування майбутнього конкурентоспроможного фахівця.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриШепеленко Т.В. Основи методики загартування : конспект лекції / Т.В. Шепеленко, О.Р. Лучко. //
Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 18 с.

Матеріали конспекту лекції акцентують увагу на ролі загартування у здоровому способі життя та містять основні принципи і форми загартування з метою підвищення фізичної освітёи та заохочення студентів до здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриШепеленко Т.В. Фізична культура та основи здорового способу життя студентів. Гігієнічні основи фізичного виховання та спорту : конспект лекції / Шепеленко Т.В., Шевченко В.П., Лучко О.Р. // Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 34 с.

Матеріали конспекту лекції детально розкривають значення занять фізичною культурою, основні вимоги до особистої гігієни і гігієни спорту, висвітлюють основи загартування

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриА.М. Буц Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури та спорту. Перша медична допомога при хворобливому стані. Правила надання першої медичної допомоги при побутових, спортивних та інших травмах : конспект лекції / буц А.М., Шевченко В.П., Шепеленко Т.В. //
Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 34 с.

Матеріали конспекту лекції розкривають основи вибору фізичних вправ, які спрямовані на збереження працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту, дозування навантаження під час занять фізичними вправами. Наведені правила надання першої медичної допомоги при хворобливому стані.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриА.М. Буц Основи збалансованого харчування студентів : навчальний посібник / А.М. Буц. // Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 166 с.

Матеріали посібника висвітлюють важливість компонентів харчування, їх вплив на функції організму, можливість розподілу норм харчування під час фізичних, психічних, емоційних та фізіологічних навантажень.

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриБуц А.М. Профілактика захворювань та релаксація фізичного стану студентів : навчальний посібник / А.М. Буц, Т.В. Шепеленко. // Харків : УкрДАЗТ, 2007. –  130 с.

У посібнику автори розглянули задачі профілактики захворювань та релаксації фізичного стану студентів, відобразили характер адаптаційних процесів, розкрили основні принципи організації оздоровчої фізичної культури, довели користь використання фізичних вправ.