Камчатна Світлана Миколаївна

Посада:

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1974

Освіта:

У 1996 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство», у 1998 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Облік та аудит», у 2020 році закінчила Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова за спеціальністю «Геодезія та землеустрій».

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби. Тема дисертації “Довгочасна повзучість та бетони з низькою деформативністю“. Науковий керівник – д.т.н., проф. Плугін А.М.

Напрямок наукової діяльності:

Будівництво та реконструкція, оптимізація складу бетону з урахуванням тривалих процесів.

Відомості про підвищення кваліфікації:  Сертифікат про проходження стажування у Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Logistics and Industrial Transportation, Katowice, Polska (Сілезський технічний університет, факультет транспорту, кафедра логістики та промислового транспорту, Катовице, Польща), Тема: «Розширення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу з інших моделей створення й розповсюдження знань та залучення світового інтелектуального потенціалу для вітчизняного освітнього процесу» від 16.05.2017 р.

Сертифікат з проходження OFF-LINE навчання з курсів «Сучасні автоматизовані технології проектування транспортних комунікацій» від 1 лютого 2019 р., компанія «CREDO-DIALOGE», м. Мінськ, Білорусь.

Автор:

Понад 120 наукових праць, у т.ч. однієї монографії, 13 авторських свідоцтв і патентів, 29 статей у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS та WOS та декількох нормативних документів; 20 навчально-методичних розробок, у т.ч. 2 навчальних посібників з грифом УкрДУЗТ. Має сертифікат із володіння англійської мови на рівні В2.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Effective waterproofing of railway culvert pipes / Trykoz L, Kamchatnaya S., Pustovoitova O., Atynian A., Saiapin O. // The baltic journal of road and bridge engineering 2019/14(4), p. 473-483, Режим доступу: https://doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.453.

 2. The Investigation of Prestressed Pressure Pipes, Reinforced with Fiberglass Plastic / Trykoz, L., Kamchatnaya, S., Pustovoitova, O., Atynian, A. // International Journal of Engineering Research in Africa, Vol. 33 Р.1-11 (2018).
 3. Reinforcement of composite pipelines for multipurpose transportation / Trykoz, L., Kamchatnaya, S., Pustovoitova, O., Atynian, A. // Transport Problems, Volume 13, Issue 1, pp. 69-79, 2018.
 4. Non-destructive control method of the state of objects operating long time / L.Trykoz, S.Kamchatnay, V.Lyuty, D.Borodin, A.Atynian // Diagnostyka. – 2018. – Vol. 19. – No. 1. – P. 11-17
 5. Influence of annealing on the electrical resistance of YBCO single crystals / Vovk R.V., Khadzhai G.Y., Nazyrov Z.F., Kamchatnaya S.N., Feher A., Dobrovolskiy, O.V. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Volume 29, Issue 8, pp 6601–6606, 2018
 6. Evolution of over-conductivity of YВа2Сu3О7-δ single crystals under the exposure of irradiation by high-energy electrons / Azarenkov N., Voyevodin V., Vovk R., Vovk N., Khadzhai G., Kamchatnaya S. // Problems of Atomic Science and Technology (2020) 126(2) 9-15.
 7. Usage of vermiculite in industry and construction / L.Trykoz, S.Kamchatnaya, O.Pustovoitova // Innovations in science: the chellenges of our time, Monograph, Volume 2, 2019, Accent Graphics Communications and Publishing, Chicago, Illinois, USA, pp. 318-327.
 8. Геодезичні фактори аналогів та подобій гідротехнічних систем / Лоцман П. І., Орєл Є.Ф., Камчатна С.М., Пустовойтова О.М. // Будівельні матеріали та вироби №3-4, 2018, с. 75-81
 9. Атинян А.О., Буханова К.С., Трикоз Л.В., Камчатна С.М. Дослідження впливу тонкодисперсного вермикулітового порошку на структуру гіпсового в’яжучого методом електронної мікроскопії // Зб.наук. пр.- Харків: УкрДАЗТ – 2019.- Вип.188. – С. 6-15.
 10. Інженерно-геодезичне забезпечення просторової прив’язки природних об’єктів / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М., Тимченко О.М., Камчатна С.М. // Зб.наук. пр.- Харків: УкрДАЗТ – 2019.- Вип.183. – С. 61-68.
 11. Композиційний матеріал на основі карбіду кремнію (SiC) з високими фізико-механічними властивостями, Геворкян Е.С., Вовк Р.В., Гуцаленко Ю.Г., Камчатна С.М. Патент на корисну модель № u 2018 12626 від 19.12.2018р.
 12. Протикорозійне епоксидне покриття / Білим П.А.; Хворост М.В.; Припростий В.О.; Кухтик М.К.; Фірсов П.М.; Золотов С.М.; Камчатна С.М.; Трикоз Л.В.; Пустовойтова О.М. Патент на винахід. Номер патенту: 120805, Номер заявки: a201807634, Патент опубліковано 10.02.2020, бюл. № 3/2020.
 13. «Проектування залізниць. Економічні вишукування та основи проектування залізниць» з дисципліни «Проектування залізниць» для студентів рівня вищої освіти «бакалавр», спеціальності 273 «Залізничний транспорт» та інших споріднених спеціальностей, авторів Камчатна С.М., Мануйленко В.Г., Саяпін О.С., Орел Є.Ф. – Х. УкрДУЗТ, 2018. – 190 с.
 14. Камчатна С.М., Пасько О.В. Шевченко А.О. Методичні вказівки до виконання індивідуальних, розрахунково-графічних завдань, розділу курсового та дипломного проектування з дисциплін “Проектування залізниць”, “Проектування реконструкції залізниць” / УкрДУЗТ, 2017. – 69с.
 15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія та основи геодезії» // Саяпін О.С., Угненко Є.Б., Орел Є.Ф., Камчатна С.М., Коростельов Є.М. Ч. 2 / Харків: УкрДУЗТ. – 2018. – 30 с.
 16. О.С.Саяпін, С.М.Камчатна, В.Г.Мануйленко, Є.Ф.Орел, Л.В.Трикоз Розроблення технологічних карт у будівництві. Методичні вказівки до виконання розділів курсового та дипломного проектування з дисципліни «Технологія та механізація залізничного будівництва» / Харків: УкрДУЗТ. – 2018. – 54 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Проектування залізницьЗалізничні споруди та колійне господарство
2Проектування залізницьУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
3Проектування реконструкції залізницьЗалізничні споруди та колійне господарство
4Проектування реконструкції залізницьУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
5Технологія та механізація залізничного будівництваЗалізничні споруди та колійне господарство
6Технологія, механізація та інженерно-технічне супроводження будівництваПромислове і цивільне будівництво