Галузеве машинобудування

Шифр: 47877

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5

Термін навчання:

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 19168

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: IІІ (доктор філософії) рівень вищої освіти 4 роки/8 семестрів

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом є д.т.н., професор Воронін С.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок в галузі удосконалення конструкцій, технологій виготовлення та ремонту, підвищення ефективності експлуатації піднімально-транспортних та землерийних машин.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється сучасним методам та методикам лабораторних, стендових та експлуатаційних випробувань ПТЗМ, їх окремих вузлів, агрегатів та інших системних складових; застосуванню систем автоматизованого проектування при виконанні наукових досліджень; методам підбору та оптимізації комплектів машин при виконанні вантажних та будівельних робіт; методам забезпечення високого рівня механізації перевантажувальних робіт; розробці та впровадженню ресурсозберігаючих технологій в ПТЗМ на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, які отримали диплом спеціаліста та/або магістра в галузі знань 13 – Механічна інженерія та зацікавлені у підвищенні власної кваліфікації до рівня науковця – доктора філософії зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування.

Головним аспектом програми є формування висококваліфікованих наукових кадрів для транспортної, будівельної, машинобудівної, видобувної та металургійної галузі, здатних до прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень щодо ефективного проектування, виробництва та експлуатації ПТЗМ.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • Знання та розуміння методів наукових досліджень, вміння і навички використовувати методи наукових досліджень на рівні доктора філософії.
 • Знання та розуміння іноземної мови, вміння та навички для подання наукових результатів в усній та письмовій формах, розуміння наукових та професійних текстів, вміння та навички спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищі; вміти працювати в міжнародному контексті.
 • Знання та розуміння теорії і методології системного аналізу, етапів застосування системного підходу у дослідженнях робочих процесів піднімально-транспортних та землерийних машин.
 • Знання та розуміння методів математичного та імітаційного моделювання, методів статистичного аналізу та умов їх використання.
 • Вміння та навички використовувати математичний апарат та програмні засоби моделювання, статистичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження за даними модельних та натурних експериментів.
 • Вміння та навички відслідковувати найновіші досягнення в професійній сфері та знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери наукових інтересів здобувача, працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію.
 • Вміння та навички визначати актуальні напрямки досліджень, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування дослідження у сфері галузевого машинобудування.
 • Вміння та навички працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf Knovledge, Аstrophysics, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.).
 • Знання, розуміння, вміння та навички використання правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного списку, розуміння змісту і порядку розрахунків основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Гірша (h-індекс), імпакт-фактор (ІФ, або ІF)).
 • Вміння та навички організувати творчу діяльність, роботу над статтями та доповідями у сфері галузевого машинобудування, аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини, формулювання наукових гіпотез.
 • Вміння та навички організовувати творчу діяльність та процес проведення наукових досліджень, використовувати сучасні інформаційні технології, пакети прикладних програм для вирішення інженерних задач, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Вміння та навички критично сприймати та аналізувати чужі думки та ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, проводити критичний аналіз власних матеріалів, генерувати власні нові ідеї, приймати обґрунтовані рішення.
 • Вміння та навички розробляти та реалізовувати проекти і програми процесів і систем у сфері галузевого машинобудування.
 • Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні, специфіки професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, вимог щодо дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 • Знання та вміння використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання.
 • Вміння та навички організувати творчу діяльність, роботу над статтями та доповідями, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування дослідження у сфері галузевого машинобудування, ретельно досліджувати  та осмислювати різні відносини та взаємодії (технологічні, організаційні, правові та ін.) у сфері галузевого машинобудування, проводити дослідження щодо підвищення їх ефективності, організовувати самоперевірку відповідності матеріалів дисертації встановленим вимогам.
 • Вміння та навички проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел конкретних освітніх, наукових та професійних текстів в сфері обраної спеціальності, виявляти теоретичні та практичні проблеми, а також дискусійні питання в сфері конкретних освітніх, наукових та професійних текстів в сфері галузевого машинобудуванння, виявляти, ставити та вирішувати наукові задачі та проблеми.
 • Вміння та навички планувати та управляти часом підготовки дисертаційного дослідження, формулювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, формувати структуру і розробляти технологічну карту дослідження, створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає національному та світовому рівням.
 • Вміння та навички спілкуватися на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності з метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи, вміння доводити результати досліджень та інновацій до колег, публічно подавати, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх та дискутувати з науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів дослідження.
 • Знання та розуміння загальних закономірностей і тенденцій розвитку піднімально-транспортних і землерийних машин.
 • Знання та розуміння нових напрямків розвитку піднімально-транспортних і землерийних машин, сучасних технічних засобів для розрахунку та експериментального визначення їх параметрів
 • Вміння та навички з розробки 3D моделей елементів конструкції піднімально-транспортних і землерийних машин, їх аналізу за допомогою обчислювальної техніки, вміння та навички роботи з системами автоматизованого проектування.
 • експериментів; обробки результатів експериментів та їх інтерпретацію.
 • Вміння налагоджувати та робити необхідні виміри різноманітних параметрів за допомогою вимірювальної та реєструвальної апаратури; проводити дослідження; обробляти результати експериментів та їх інтерпретувати.
 • Знання та розуміння існуючих технічних засобів і математичних методів, використання в моделюванні робочих процесів піднімально-транспортних і землерийних машин, засобів і програмного забезпечення комп’ютерної (машинної) графіки.
 • Вміння та навички використовувати існуючі пакети прикладних програм у проектуванні систем, вузлів, агрегатів і деталей машин; застосовувати різні технічні засоби моделювання, виконувати технічні креслення деталей, вузлів і складальних одиниць.
 • Вміння та навички досліджувати динамічні явища під час роботи піднімально-транспортних і землерийних машин, застосовувати основні методи динамічного розрахунку.
 • Вміння та навички використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень, розробки та оформлення охоронних документів в певній галузі техніки.Знання щодо вимірювальної та апаратури; факторних експериментів; планування та методики проведення
 • Вміння та навички розробляти та реалізовувати проекти і програми процесів і систем у сфері галузевого машинобудування.

Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію (публічний захист дисертації) за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Переробна промисловість

Будівництво

Транспорт, складське господарство

Професійна, наукова та технічна діяльність, наприклад:

Наукова та викладацька діяльність у сфері галузевого машинобудування.

Посади згідно класифікатору професій України. Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук (21):

2145.1 – Молодший науковий співробітник (інженерна механіка), Науковий співробітник (інженерна механіка), Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка);

Викладачі (23):

2310.1 – докторант, доцент, професор кафедри;

2310.2 – асистент, викладач вищого навчального закладу.

Місця працевлаштування. Посади у відділах та  лабораторіях наукових установ,  профільних кафедрах університетів. Відповідні робочі місця (наукові дослідження та управління) підприємств, установ та організацій.

Додаткова інформація

Аспіранти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології та транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання аспіранти приймають участь в науково-дослідних роботах (в тому числі з оплатою праці), що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, Харківського метрополітену, машинобудівних, металургійних, гірничозбагачувальних та нафтогазових підприємств України. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологий в конструкціях машин, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів машин.