Співробітники кафедри ВМ та Ф

Резуненко Марина Євгенівна

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Резуненко Марина Євгенівна

Кандидат технічних наук з 2001 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: “Напружено-деформований стан стальних оболонок від’ємної гаусової кривизни”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. В.П. Ольшанський.

Напрямок наукової діяльності: Оптимальне проектування конструкцій.

Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Акімова Юлія Олександрівна

к.т.н., доцент

Акімова Юлія Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2000 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок. Тема дисертації: закрита. Науковий керівник – д.т.н., проф. Г.А.Кучук.

Напрямок наукової діяльності: економіко-математичні методи і моделі, оптимізація інформаційних систем.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Вовк Руслан Володимирович

ч-к. НАН України, д. ф.-м. н., професор

Вовк Руслан Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук з 1998 року; старший науковий співробітник з 2002 року; доцент з 2006 року; доктор фізико-математичних наук з 2008 року.
Основний напрямок наукової діяльності: проблеми еволюції анізотропних систем квазічастинкових збуджень в квантових рідинах, високотемпературна надпровідність.

Автор понад 200 наукових праць, а також двох монографій і трьох навчальних посібників з грифом МОН.

Гресь Валерія Юріївна

к.т.н., доцент

Гресь Валерія Юріївна

Кандидат технічних наук з 2003 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.169.01 Інституту монокристалів Науково-технологічного концерну “Інститут монокристалів” НАН України, м. Харків за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Напрямок наукової діяльності:  матеріалознавство, фізика кристалів.

Автор понад 47 наукових та навчально-методичних розробок.

Гришанов Микола Іванович

д.ф.-м.н., професор

Гришанов Микола Іванович

Доктор фізико-математичних наук з 2008 р., старший науковий співробітник з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді  Д 64.05.12 за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми.  Тема дисертації: “Діелектричні властивості плазми без зіткнень у двовимірно-неоднорідних аксіально-симетричних пастках “. Науковий консультант –  д. ф.-м. н., проф. Азарєнков М.О.

Напрямок наукової діяльності:  загальна фізика, фізика плазми.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних розробок.

Камчатна Світлана Миколаївна

к.т.н., доцент

Камчатна Світлана Миколаївна

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій науковій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації ” Довгочасна повзучість та бетони з низькою деформативністю “. Науковий керівник – д.т.н., проф. Плугін О.М.

Напрямок наукової діяльності: Оптимізація складу бетону з урахуванням тривалих процесів, дослідження високотемпературної надпровідності.

Автор понад 125 наукових праць, у т.ч. однієї монографії, 12 патентів на винахіди та корисні моделі, 36 статей у виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз SCOPUS та WOS та кількох нормативних документів; 25 навчально-методичних розробок, у т.ч. 2 навчальні посібники з грифом УкрДУЗТ. Має сертифікат із володіння англійської мови на рівні В2.

 

Котвицька Клавдія Андріївна

к.ф.-м.н., доцент

Котвицька Клавдія Андріївна

Кандидат фізико-математичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Напрямок наукової діяльності:  високотемпературна надпровідність, фізика твердого тіла.

Автор понад 20 наукових та 11 навчально-методичних розробок.

Лапта Станіслав Сергійович

к.т.н., доцент

Лапта Станіслав Сергійович

Кандидат технічних наук з 2005 року. Дисертація за спеціальністю “медичні прилади та системи” (05.11.17) по темі “Методи підвищення діагностичної ефективності глюкозотолерантних тестів (на основі математичного моделювання динаміки глікемії)”.

Напрямок наукової діяльності: математичне моделювання гомеостатичних систем управління та розробка методів і засобів їх діагностики та управління.

Автор монографії “Функціонально-структурние математичне моделювання складних гомеостатичних систем”, понад 68 наукових та навчально-методичних праць та 6 патентів України на винахід.

Наземцева Людмила Василівна

асистент

Наземцева Людмила Василівна

У 1979 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю “Фізика та математика”
Автор понад  10   наукових праць та навчально-методичних розробок.

Осмаєв Олег Аданійович

к.ф.-м.н., доцент

Осмаєв Олег Аданійович

Кандидат фізико-математичних наук з 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.64.169.01. при Інституті монокристалів НАН України за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. Тема дисертації: «Теоретичне дослідження зерномежової сегрегації домішки у полікристалах в умовах масопереносу, визначаємого комплексами». Наукові керівники: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сльозов В.В., д.ф.-м.н., проф. Адаменко І.М.

Напрямок наукової діяльності: дифузійні явища в конденсованих середовищах; процеси сегрегації домішки в полікристалах і гомогенна нуклеація в твердих розчинах та інтерметалідах.

Автор понад 85 наукових праць та навчально-методичних розробок.