Результати опитувань

Галузь знань 07 – Управління і адміністрування
Спеціальність 075 – Маркетинг

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітня програма
«МАРКЕТИНГ»

Гарант к.е.н., доц. Сиволовська О.В.