Зоріна Олена Іванівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1960

Освіта:

У 1982 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації”, присвоєна кваліфікацію інженер-економіст. Захистила кандидатську дисертацію в 1996 році. Докторську дисертацію захистила в 2012 році у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» по темі «Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України». Доцент з 2002 року; доктор економічних наук з 2013 року. Має 30 років навчально-педагогічної роботи.

Пройшла цикл тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY та отримала сертифікат від 16.12.2021 р.

Напрямок наукової діяльності:

Зоріна Олена Іванівна фахівець в сфері підвищення ефективності роботи залізниць України, стратегічного маркетингу на залізничному транспорті, розвитку інформаційних систем на залізничному транспорті; в останні роки займається розробкою принципів побудови організаційної структури маркетингової діяльності на залізничному транспорті, питаннями інноваційно-інвестиційної стратегії в транспортному маркетингу, розвитком теорії економічної оцінки маркетингових проектів і бізнес-планів.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту. Є керівником дисертаційних робіт. Олена Іванівна веде підготовку і перепідготовку фахівців для залізниць України, забезпечує їх навчальною та методичною літературою, бере активну участь в підготовці кадрів вищої кваліфікації, в розробці наскрізних інтегрованих навчальних програм, модульних навчальних планів і забезпечує їх якісне виконання, впровадження нових методів навчання у навчальний процес. Активно співпрацює з фахівцями з маркетингу на державному та міжнародному рівнях. Є постійним членом Української асоціації маркетингу, Клубу завідувачів кафедр маркетингу. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник економіки транспорту і промисловості», який публікує статті за напрямом 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автор:

Автор понад 156 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи професором Зоріної Є.І. підготовлено до друку і видано 124 наукових роботи і 32 навчально-методичного характеру, в тому числі 73 в спеціалізованих виданнях, 2 монографії та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Є співавтором 11 авторських свідоцтв і патентів.

Олена Іванівна є керівником науково-дослідної роботи за темою «Дослідження та розробка методичних рекомендацій по визначенню витрат на утримання станцій, колій та дільниць, у т. ч. малодіяльних, збиткових станцій або виконання за окремими комерційними операціями» згідно договору № 4-92-17 від 17.11.2017 р., авторами якої, в т.ч. є: декан економічного факультету, проф. кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Калабухін Ю.Є., зав. кафедри «Економічна теорія та право», доц. Каменева Н.М., старш. викл. кафедри “Маркетинг” Мкртичьян О.М.

Нагороди та подяки:

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, творче застосування в навчальному процесі передових технологій організації фінансово-господарської діяльності галузі нагороджена Подякою Харківського міського голови; за особистий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту нагороджена Почесною Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну роботу, високий професіоналізм, вагомий внесок у реалізацію завдання сучасної державної політики в галузі освіти нагороджена Подякою Голови Харківської обласної державної адміністрації; за значні досягнення в розвиток науки і викладацької майстерності нагороджена Дипломом ректора УкрДАЗТ; як кращий лектор факультету економіки транспорту нагороджена Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для залізничного транспорту, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника нагороджена Почесною грамотою ректора УкрДАЗТ.

Вибрані публікації:

 1. Зоріна О.І., Мкртичьян О.М. Маркетингові комунікації в системі засобів просування соціально-культурних проектів [Електронний ресурс], Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2018. – № 2. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2018/2/3353
 2. Зоріна О.І., Сиволовська О.В Використання ambient-маркетингу як сучасної технології маркетингових комунікацій в українському медіа просторі [Електронний ресурс], Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/1_2018/9.pdf
 3. Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс], Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/pro-zhurnal
 4. Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Роль залізничного транспорту в економічному розвитку України, Науковий журнал «Економічний вісник Національного гірничого університету». – 2017. – № 4. – С.
 5. Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Маркетингові комунікації комерційного банку, Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». – № 4. – 2017. – С. 307-312.
 6. Zorina O.I. Benchmarking of the Transport Market with Hierarchical Clustering of Rail Companies, International Jurnal of Engineering and Technology, 7 (4.3)/ – 2018. – p. 557 – 562.
 7. Зоріна О.І., Нескуба Т.В. Застосування концепцii позицiонування бренду ПАТ “Укрзалiзниця” з метою пiдвищення конкурентоспроможностi пасажирських перевезень, Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – № 31. – 2018. – С.4-7.
 8. Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Маркетинговий підхід до підвищення ефективності діяльності залізничного транспорту України в умовах глобалізації, Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 385 – 394.
 9. Зоріна О.І., Калабухін Ю.Є., Каменева Н.М. Методологія визначення вартості життєвого циклу в контексті оцінки інноваційно-інвестиційних проектів тягового рухомого складу залізниць України, Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 395 – 404
 10. Зоріна О.І., Сиволовська О.В., Зибіна К.В., Сиволовський І.М. Інноваційні технології маркетингової комунікаційної політики: ambient та вірусний маркетинг, нативна реклама, Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 404 – 423
 11. Зоріна О.І., Калабухін Ю.Є., Каменева Н.М. Визначення експлуатаційних витрат на утримання вантажних станцій у т.ч. збиткових, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/contents/contents.html
 12. Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Маркетингове стратегічне управління залізничним транспортом України в умовах ринкової економіки // Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми : Триторія, 2020.
 13. Використання екологічного маркетингу для підвищення ефективності діяльності підприємства / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська // Бренд-менеджмент: маркетингові технології: тези доповідей на II Всеукраїнській  науково-практичній конференції, 27 березня 2020 р. – К.: КНТЕУ, 2020.
 14. Маркетинговий підхід до підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту / Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М.  // Матеріали XVI науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – С. 98 – 100.
 15. Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності банківської установи / О.І. Зоріна, В.Ю. Фадеенко // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг ХХІ століття: виклики змін». – Харків: ХДУХТ, 2020. – С.245 – 246.
 16. Роль залізничного транспорту у забезпеченні ефективності функціонування інтегративних логістичних систем / Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. // Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Національний унів-т «Львівська політехніка», 2020. – С. 53 – 54.
 17. Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Шляхи ефективної реалізації маркетингової стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг ХХІ століття: виклики змін». – Харків: ХДУХТ, 2020.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Витрати на залізничному транспорті та собівартість перевезеньМаркетинг
2Економічний аналіз господарської діяльності транспортних системМаркетинг
3Економічна оцінка маркетингових проектів та бізнес-планівМаркетинг
4Інноваційно-інвестиційна стратегія в транспортному маркетингуМаркетинг
5МенеджментЕкономіка підприємства
6МенеджментУправління персоналом та економіка праці
7МенеджментУправління фінансами, банківська справа та страхування
8МенеджментОблік, аудит та оподаткування
9МенеджментЕкономічна безпека підприємства
10МенеджментМаркетинг
11Основи менеджментуОрганізація перевезень і управління на транспорті
12Прогнозування транспортних послугОблік, аудит та оподаткування
13Прогнозування транспортних послугОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
14Прогнозування транспортних послугПереклад та англійська мова і література