Зоріна Олена Іванівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1960

Освіта:

У 1982 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю “Механізована обробка економічної інформації”, присвоєна кваліфікацію інженер-економіст. Захистила кандидатську дисертацію в 1996 році. Докторську дисертацію захистила в 2012 році у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» по темі «Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України». Доцент з 2002 року; доктор економічних наук з 2013 року. Має 30 років навчально-педагогічної роботи.

Пройшла цикл тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY та отримала сертифікат від 16.12.2021 р.

Напрямок наукової діяльності:

Зоріна Олена Іванівна фахівець в сфері підвищення ефективності роботи залізниць України, стратегічного маркетингу на залізничному транспорті, розвитку інформаційних систем на залізничному транспорті; в останні роки займається розробкою принципів побудови організаційної структури маркетингової діяльності на залізничному транспорті, питаннями інноваційно-інвестиційної стратегії в транспортному маркетингу, розвитком теорії економічної оцінки маркетингових проектів і бізнес-планів.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту. Є керівником дисертаційних робіт. Олена Іванівна веде підготовку і перепідготовку фахівців для залізниць України, забезпечує їх навчальною та методичною літературою, бере активну участь в підготовці кадрів вищої кваліфікації, в розробці наскрізних інтегрованих навчальних програм, модульних навчальних планів і забезпечує їх якісне виконання, впровадження нових методів навчання у навчальний процес. Активно співпрацює з фахівцями з маркетингу на державному та міжнародному рівнях. Є постійним членом Української асоціації маркетингу, Клубу завідувачів кафедр маркетингу. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник економіки транспорту і промисловості», який публікує статті за напрямом 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автор:

Автор понад 156 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи професором Зоріної Є.І. підготовлено до друку і видано 124 наукових роботи і 32 навчально-методичного характеру, в тому числі 73 в спеціалізованих виданнях, 2 монографії та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Є співавтором 11 авторських свідоцтв і патентів.

Олена Іванівна є керівником науково-дослідної роботи за темою «Дослідження та розробка методичних рекомендацій по визначенню витрат на утримання станцій, колій та дільниць, у т. ч. малодіяльних, збиткових станцій або виконання за окремими комерційними операціями» згідно договору № 4-92-17 від 17.11.2017 р., авторами якої, в т.ч. є: декан економічного факультету, проф. кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Калабухін Ю.Є., зав. кафедри «Економічна теорія та право», доц. Каменева Н.М., старш. викл. кафедри “Маркетинг” Мкртичьян О.М.

Нагороди та подяки:

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, творче застосування в навчальному процесі передових технологій організації фінансово-господарської діяльності галузі нагороджена Подякою Харківського міського голови; за особистий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту нагороджена Почесною Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну роботу, високий професіоналізм, вагомий внесок у реалізацію завдання сучасної державної політики в галузі освіти нагороджена Подякою Голови Харківської обласної державної адміністрації; за значні досягнення в розвиток науки і викладацької майстерності нагороджена Дипломом ректора УкрДАЗТ; як кращий лектор факультету економіки транспорту нагороджена Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для залізничного транспорту, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника нагороджена Почесною грамотою ректора УкрДАЗТ.

Вибрані публікації:

 1. Зоріна О.І., Мкртичьян О.М. Маркетингові комунікації в системі засобів просування соціально-культурних проектів [Електронний ресурс], Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2018. – № 2. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2018/2/3353
 2. Зоріна О.І., Сиволовська О.В Використання ambient-маркетингу як сучасної технології маркетингових комунікацій в українському медіа просторі [Електронний ресурс], Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/1_2018/9.pdf
 3. Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс], Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/pro-zhurnal
 4. Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Роль залізничного транспорту в економічному розвитку України, Науковий журнал «Економічний вісник Національного гірничого університету». – 2017. – № 4. – С.
 5. Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Маркетингові комунікації комерційного банку, Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». – № 4. – 2017. – С. 307-312.
 6. Zorina O.I. Benchmarking of the Transport Market with Hierarchical Clustering of Rail Companies, International Jurnal of Engineering and Technology, 7 (4.3)/ – 2018. – p. 557 – 562.
 7. Зоріна О.І., Нескуба Т.В. Застосування концепцii позицiонування бренду ПАТ “Укрзалiзниця” з метою пiдвищення конкурентоспроможностi пасажирських перевезень, Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – № 31. – 2018. – С.4-7.
 8. Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Маркетинговий підхід до підвищення ефективності діяльності залізничного транспорту України в умовах глобалізації, Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 385 – 394.
 9. Зоріна О.І., Калабухін Ю.Є., Каменева Н.М. Методологія визначення вартості життєвого циклу в контексті оцінки інноваційно-інвестиційних проектів тягового рухомого складу залізниць України, Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 395 – 404
 10. Зоріна О.І., Сиволовська О.В., Зибіна К.В., Сиволовський І.М. Інноваційні технології маркетингової комунікаційної політики: ambient та вірусний маркетинг, нативна реклама, Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 404 – 423
 11. Зоріна О.І., Калабухін Ю.Є., Каменева Н.М. Визначення експлуатаційних витрат на утримання вантажних станцій у т.ч. збиткових, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/contents/contents.html
 12. Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Маркетингове стратегічне управління залізничним транспортом України в умовах ринкової економіки // Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми : Триторія, 2020.
 13. Використання екологічного маркетингу для підвищення ефективності діяльності підприємства / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська // Бренд-менеджмент: маркетингові технології: тези доповідей на II Всеукраїнській  науково-практичній конференції, 27 березня 2020 р. – К.: КНТЕУ, 2020.
 14. Маркетинговий підхід до підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту / Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М.  // Матеріали XVI науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – С. 98 – 100.
 15. Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності банківської установи / О.І. Зоріна, В.Ю. Фадеенко // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг ХХІ століття: виклики змін». – Харків: ХДУХТ, 2020. – С.245 – 246.
 16. Роль залізничного транспорту у забезпеченні ефективності функціонування інтегративних логістичних систем / Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. // Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Національний унів-т «Львівська політехніка», 2020. – С. 53 – 54.
 17. Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Шляхи ефективної реалізації маркетингової стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг ХХІ століття: виклики змін». – Харків: ХДУХТ, 2020.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Витрати на залізничному транспорті та собівартість перевезеньКомерційна діяльність та логістика
2Витрати на залізничному транспорті та собівартість перевезеньМаркетинг
3Економічний аналіз господарської діяльності транспортних системМаркетинг
4Економічна оцінка маркетингових проектів та бізнес-планівМаркетинг
5Інноваційно-інвестиційна стратегія в транспортному маркетингуМаркетинг
6МенеджментМаркетинг
7Основи менеджментуОрганізація перевезень і управління на транспорті
8Прогнозування транспортних послугОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
9Прогнозування транспортних послугПереклад та англійська мова і література