Організація паливо-мастильного господарства підприємств

Шифр: 39563

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 106.4

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 15/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 11850

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: Бакалавр (I) на основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців / 8 семестрів)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2022

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Організація паливо-мастильного господарства підприємств” є к.т.н., доцент А.В. Євтушенко

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання є отримання знань, навичок та умінь із забезпечення якості та раціонального використання палив, мастильних матеріалів та спеціальних рідин в промислових підприємствах на основі забезпечення заданої надійності машин та механізмів.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється методам управління паливо-мастильним господарством промислових підприємств; організації раціонального використання паливо-мастильних матеріалів в залежності від умов експлуатації машин;  сучасним методам лабораторної експертизи та аналізу паливо-мастильних матеріалів; методам покращення експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів; методам та засобам технічного обслуговування і ремонту машин; розробці та удосконаленню систем автоматизації робочих процесів машин.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань про властивості, якість і раціональне застосування палив, мастильних матеріалів та спеціальних рідин, а також навичок проектування, виробничої та технічної експлуатації машин з урахуванням фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з організацією та управлінням паливо-мастильним господарствам промислових підприємств; керівництвом відділами консультування та технічної підтримки продажу паливо-мастильних матеріалів; роботою в сертифікаційних центрах та акредитованих лабораторіях з оцінки якості паливо-мастильних матеріалів; сервісом та ремонтом машин і технологічного обладнання.

Один з головних аспектів програми – формування висококваліфікованих інженерно-технічних працівників для всіх галузей економіки, здатних до прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання паливо-мастильних матеріалів та машин на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • вивчаються основні принципи проектування, обслуговування та ремонту машин;
 • вивчаються методи аналізу, розрахунку та синтезу основних систем і вузлів машин, шляхи та перспективи їх розвитку з урахуванням властивостей паливо-мастильних матеріалів;
 • вивчаються методи та правила організації паливо-мастильних господарств, служб, відділів, науково-дослідних лабораторій на підприємствах всіх галузей економіки;
 • вивчаються методи лабораторної експертизи, сертифікації та експрес-контролю фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів;
 • формуються навички та вміння виконувати аналіз, синтез та проектування трібологічних вузлів машин з використанням сучасних систем автоматизованого проектування;
 • формуються навички ефективного використання паливо-мастильних матеріалів із забезпеченням заданої надійності машин на основних стадіях життєвого циклу;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень, розробки й укладання відповідної технічної документації.

Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010 випускники, що пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати в наступних галузях економіки:

 • Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
 • Переробна промисловість
 • Транспорт, складське господарство
 • Нафтохімічна та паливна промисловість
 • Професійна, наукова та технічна діяльність

Додаткова інформація

Студенти навчаються в атестованих Галузевих лабораторіях «Хіммотологічна» та «Механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт», лабораторії «Нанотехнології на транспорті», оснащених сучасним обладнанням.

Протягом навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах (з оплатою праці), що ведуться випускаючою кафедрою на замовлення Міністерства освіти і науки України, машинобудівних, гірничозбагачувальних та металургійних підприємств, Укрзалізниці, Харківського метрополітену. Основними напрямками таких робіт є: розробка та впровадження нанотехнологій на транспорті та у машинобудуванні, економія нафтопродуктів, підвищення надійності машин за рахунок зменшення тертя та зношування, розробка сучасних засобів механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та будівельних робіт, розробка засобів діагностування та ремонту елементів гідравлічних приводів та силового устаткування машин. Розробка методів підвищення якості та експрес-аналізу паливо-мастильних матеріалів.