Організація міжнародних перевезень

Шифр: 19953

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 40/15

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 16400

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Організація міжнародних перевезень” є д.т.н., професор А.В. Прохорченко

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за освітньою програмою є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері міжнародних транспортних систем і технологій.

Освітня програма дозволяє оволодіти наступними результатами навчання (компетентностями): набути інтегральну компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері організації міжнародних перевезень. Отримати загальні компетентності щодо здатності працювати в міжнародному контексті; здатність генерувати нові ідеї (креативність); вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Набути фахові компетентності щодо здатності управління вантажними і пасажирськими перевезеннями з особливою увагою до процесів, що супроводжують міжнародні перевезення; здатність до управління надійністю та ефективністю міжнародних ланцюгів постачань; здатність врахувати вплив митних процедур при формуванні транспортних технологій; здатність використовувати сучасні комп’ютерні програмні продукти у сфері міжнародних перевезень, зокрема при взаємодії залізничного з іншими видами транспорту; здатність розробляти та застосовувати тарифну політику транспортних компаній, організовувати роботу мультимодальних терміналів та прикордонних передавальних залізничних станцій; здатність побудови транспортно-логістичних схем доставки вантажів в міжнародному сполученні; здатність використовувати сучасні комп’ютерні програмні продукти при організації міжнародних перевезень.

За результатами навчання будуть набуті  знання і вміння для розробки технологій вантажних та пасажирських перевезень у міжнародному сполученні із використанням математичного моделювання процесів перевезень. Досліджувати вплив митного регулювання та дозвільних систем різних країн на ефективність міжнародних вантажних перевезень.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, що мають освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), і які є зацікавленими в отриманні знань у сфері організації перевезення вантажів і пасажирів у міжнародному сполученні різними видами транспорту з урахуванням сучасних підходів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

В межах освітньої програми вивчаються:

 • сучасні концепції і технології, які використовуються при побудові та управлінні глобальними ланцюгами постачань;
 • норми транспортного міжнародного права та специфіка укладання міжнародних договорів;
 • сучасні технології перевезень вантажів та пасажирів у міжнародному сполученні;
 • транспортно-логістичні схеми доставки вантажів в міжнародному сполученні;
 • основні принципи організації перевезень різними видами транспорту;
 • принципи створення тарифних систем у міжнародному сполученні;
 • інтероперабельність транспортних систем;
 • принципи системного підходу до організації транспортних коридорів за участю різних видів транспорту. Специфіку функціонування мережі вантажних залізничних коридорів TEN-T, побудову залізничних транспортних коридорів за принципом One-Stop Shop. Моделі перевезень в межах The New Silk Road.
 • інформаційні технології при управлінні перевізними процесами у міжнародному сполученні, організація мультимодальних перевезень.

Знання, навички і вміння побудови міжнародних ланцюгів постачань з урахуванням митного регулювання та дозвільних систем різних країн, організації безпечних, ефективних і економічних перевезень вантажів і пасажирів є безцінними на ринку праці.

Можливості працевлаштування

Випускники освітньої програми «Організація міжнародних перевезень» можуть працювати на транспортних підприємствах, зокрема підприємствах залізничного транспорту; у компаніях, що надають митно-брокерські, логістичні та транспортно-експедиторські послуги; у стивідорних компаніях; органах державного регулювання транспорту; міжнародних транспортних відділах організацій та підприємств (АМПУ, АТ Укрзалізниця, тощо); структурних підрозділах Державної фіскальної служби України (митниці ДФС), тощо.

Додаткова інформація

Специфіка міжнародних перевезень, зокрема, у взаємодії залізничного і морського транспорту, добре відома викладацькому складу нашого університету. В межах освітньої програми значна увага приділяється:

 • Практиці;
 • Діловій англійській;
 • Знанням сучасних технологій перевезень у міжнародному сполученні;
 • Роботі з програмним забезпеченням.