Історія розвитку факультету

     БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Після війни країна лежала в руїнах. На звільненій території України було зруйновано майже всі залізниці. У зв’язку з цим, МШС СРСР у травні 1945 р. прийняло рішення про створення в Харківському інституті інженерів залізничного транспорту будівельного факультету для підготовки інженерів-будівельників. Того ж року відбувся набір студентів у кількості 50 осіб.

Спочатку факультет складався тільки з кафедри залізниць (нині – «Залізнична колія і транспортні споруди»), на якій викладались всі спеціальні дисципліни. У 1948 р. до складу факультету вже входило три кафедри – залізниць, гідравліки та водопостачання і будівельної механіки. До 1955 р. виділились у самостійні кафедри вишукування і проектування залізниць, будівельних матеріалів, мостів і конструкцій.
У подальшому, зважаючи на потребу сучасності, структура факультету дещо змінювалась, але якість підготовки спеціалістів завжди була і залишається на високому рівні.

Першим деканом факультету було призначено доц. В. І. Ангелейка (1945–1948, 1949–1951), який згодом став доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Він беззмінно завідував кафедрою колії та колійного господарства до кінця 1986 р.
Пізніше факультет очолювали: доц. Г. І. Юдін (1948–1949), проф. Є. Х. Капленко (1951–1952), доц. І. І. Болтенко (1952–1957), доц. П. С. Дорошенко (1957–1965), доц. Є. А. Любимов (1965–1969), доц. С. П. Фесік (1969–1974), доц. М. А. Мірошник (1974–1978), доц. І. Я. Возненко (1978–1992), доц. О. О. Шехватов (1992–1998), доц. О. О. Скорик (1998–2021). Сьогодні деканом факультету працює доц. О. А. Дудін.
Особливий внесок у розбудову не тільки факультету, а й усього університету належить вихідцям з факультету, проректорам з навчальної та науково-педагогічної роботи І. Я. Возненку, В.М. Астахову, проректорам з наукової роботи Г.І. Юдіну, Г.Л. Ватулі. І.Я. Возненко – доцент кафедри колії та колійного господарства, академік Транспортної академії України, почесний залізничник, заслужений працівник транспорту України. У 1978–1992 рр. був деканом факультету, у складні 1992–2000 рр. – проректором з навчальної роботи, відповідав за важливу ланку діяльності тоді ще академії – організацію набору студентів, організовував роботу комплексу «ВНЗ – технікум». Поєднуючи адміністративну, педагогічну та наукову роботу, створив та очолював науковий напрям з удосконалення конструкції та технології укладання безстикової колії, в рамках якого опублікував понад 40 наукових праць.

Враховуючи потреби залізничного транспорту в інженерах-будівельниках, протягом всього часу існування здійснюється вдосконалення структури факультету, підходів до організації навчального процесу, розширюється матеріально-технічна база кафедр. Зусиллями керівників та провідних учених факультету суттєво збільшуються обсяги науково-дослідної роботи, завдяки чому значно покращується якісний склад викладачів факультету.
Широкого застосування набуває практика формування літніх студентських трудових загонів, зокрема оплачувана виробнича практика на підприємствах будіндустрії та колійного господарства. Студенти працюють в будівельних організаціях на будівництві транспортних об’єктів, колійних машинних станціях на капітальних ремонтних роботах, в дистанціях колії на поточному утриманні залізничної колії.
Будівельний факультет сьогодні – це великий навчально-науковий комплекс у складі п’яти кафедр, серед яких – одна загально інженерна: «Будівельна механіка та гідравліка» (завідувач – канд. техн. наук, доц. О.В. Лобяк) та чотири випускових: «Машинобудування та технічний сервіс машин» (завідувач – д-р техн. наук, доц. С.В. Воронін), «Залізнична колія і транспортні споруди» (завідувач – д-р техн. наук, проф. А. А. Плугін), «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» (завідувач – д-р техн. наук, проф. Д. А. Плугін), «Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою» (завідувач – д-р техн. наук, проф. Є. Б. Угненко).
На цих кафедрах плідно працюють п’ять унікальних галузевих науково-дослідних лабораторій, різноманітні спеціалізовані навчальні лабораторії та кабінети, обладнані сучасною технікою та устаткуванням.
Система підбору наукових кадрів базується здебільшого на принципі підготовки в аспірантурі найбільш талановитих випускників факультету, відбір і заохочення яких здійснюється з активним залученням студентського наукового товариства.
Викладання дисциплін на 90% забезпечено викладачами, які мають наукові ступені та вчені звання. На факультеті працюють сім докторів наук, професорів, 43 кандидатів наук, доцентів.
Науковий потенціал співробітників факультету успішно реалізується в колективах кафедр за різноманітними напрямами, які визначаються потребами відповідних галузей залізничного транспорту і будівельного комплексу держави.

Сьогодні на факультеті навчається близько п’ятиста студентів денної та заочної форм здобуття освіти за такими спеціальностями:
131 «Прикладна механіка»;
133 «Галузеве машинобудування»;
192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
193 «Геодезія та землеустрій»;
273 «Залізничний транспорт».

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється як за повним, так і за скороченим терміном на базі освіти, здобутої в коледжах, технікумах.
У навчанні широко використовуються сучасні технічні засоби та інтенсивні технології. У підготовці фахівців задіяні п’ять класів, які оснащені персональними комп’ютерами, також студенти мають змогу користуватися інформацією, розміщеною на сайті Університету та медіатекою. Обсяг вивчення інформатики та оволодіння комп’ютерами дозволяє студентам упродовж всього періоду здобуття освіти використовувати пакети прикладних програм для виконання розрахункових та курсових робіт, лабораторних робіт та практичних занять, дипломного проектування. Лекційні аудиторії, які використовуються у навчальному процесі, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням.
Викладання проводиться з урахуванням сучасних проблем залізничного транспорту України, тому викладачі факультету беруть участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення Укрзалізниці, Міністерства інфраструктури. Такий підхід дозволяє ознайомитися з актуальними завданнями, які постають перед залізницями сьогодні, взяти участь у їх розв’язанні, донести їх до студентів. З урахуванням цього програми традиційних дисциплін постійно оновлюються, з’являються нові дисципліни. Наприклад, для спеціальності 273 «Залізничний транспорт» викладаються дисципліни «Формування і розвиток залізничних транспортних коридорів», «Високошвидкісний рух поїздів», «Комп’ютерно-інформаційні системи керування колійним комплексом», «Забезпечення експлуатаційної надійності та прогнозування роботи залізничної колії». Наукові розробки кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд покладені в основу дисциплін для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», таких як «Відновлення експлуатаційних властивостей, захист конструкцій та споруд», «Реконструкція будівель». Студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» вивчають дисципліни «Експлуатація та ремонт будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин», «Комплексна механізація та автоматизація колійних та будівельних робіт». Актуальні питання енергозбереження знайшли своє відображення в дисциплінах магістерського циклу – «Використання ресурсозберігаючих технологій у колійному господарстві», «Засоби підвищення надійності машин і економії нафтопродуктів», «Енергозбереження» , «Діагностика та підсилення земляного полотна».

За 70-річну історію існування факультет виховав десятки талановитих вчених, які сумлінно розвивали і нині продовжують традиції наукових шкіл, закладені засновниками провідних кафедр факультету. Це стало можливим завдяки тому, що біля джерел підготовки висококваліфікованих наукових працівників і спеціалістів-залізничників стояли видатні в нашій країні та за її межами викладачі й учені, серед яких: доктори наук, професори В. І. Ангелейко, О. І. Виноградов, О. П. Мчедлов-Петросян, В. М. Стогов, О. A. Угінчус, Є. Х. Капленко, О. Г. Линевич, О. О. Старосельський, Е. Д. Чихладзе, Є. М. Лисіков, А.І. Бірюков, А. М. Плугін та ін. Кращі традиції, започатковані ними, живуть в колективі будівельного факультету і сьогодні.
Випускники факультету – це люди, які досягли великих успіхів, суспільного та наукового визнання, яких нагороджено урядовими нагородами, почесними званнями та відзнаками. Серед них керівники будівельних організацій, підрозділів Укрзалізниці, начальники служб, видатні діячі науки: А.Д. Возненко – проректор Державного економіко-технологічного університету транспорту; О.Д. Герасименко – головний інженер, перший заступник начальника Південної залізниці; B.C. Грабар – начальник служби колійного господарства Південної залізниці; В.М. Грюк – заступник начальника Південної залізниці; М.І. Джафаров – начальник служби колійного господарства Донецької залізниці; В.Я. Закапко – начальник Головного управління колійного господарства Укрзалізниці; B.А. Золотарьов – завідувач кафедри хімії та дорожньо-будівельних матеріалів ХНАДУ, д-р техн. наук, проф.; О.Г. Вандаловський – завідувач кафедри будівельних матеріалів ХНУБА, д-р техн. наук, проф.; О.С. Ісаков – начальник пасажирської служби, згодом служби охорони праці Південної залізниці; Е.І. Ісмаілов – начальник Азербайджанської залізниці; С.С. Карпенко – перший заступник генерального директора Харківського метрополітену; Ю.М. Кнець – начальник служби кадрової та соціальної політики Львівської залізниці; О.М. Козлов – заступник начальника Донецької залізниці, згодом головний інженер проектного інституту «Трансюжстройпроект»; В.І. Койдан – головний інженер Головного управління колійного господарства Укрзалізниці; Ю. Я. Кроленко – голова Наглядової ради ТДВ «Житлобуд-2»; І.В. Куриляк – заступник начальника Південної залізниці; А.А. Луговий – начальник служби колійного господарства Південної залізниці; М.Ф. Макєєв – начальник служби колії і тунельних споруд Харківського метрополітену; О.І. Михайлик – директор Європейського товариства залізниць; В.А. Несвіт – начальник Південної залізниці; А.М. Плугін – завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд УкрДУЗТ, д-р хім. наук, проф., лауреат Державної премії України; В.С. Софронов – професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд УкрДУЗТ, д-р техн. наук, проф.; C.О. Почепецький – заступник начальника Харківського метрополітену, згодом – генеральний директор ХКП «Міськелектротранс»; В.Г. Рибка – директор Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва; Ю.І. Романенко – начальник служби капітальних вкладень Південної залізниці; В.А. Собіна – головний інженер АТ «Хардіпротранс»; О.О. Старосельський – завідувач кафедри колії та колійного господарства УкрДАЗТ, д-р техн. наук, проф.; О.В. Сухарєв – начальник служби колійного господарства Одеської залізниці; Е.Ш. Тер-Степанян – президент АТЗТ «Куряжський ДБК»; А.І. Тимоха – управляючий ЗАТ «Південтрансбуд»; М.І. Тимоха – управляючий ЗАТ УМ «Південтрансбуд»; В.М. Толубець – заступник, згодом радник начальника Південної залізниці; Ю.Л. Тулей – директор Департаменту колії Укрзалізниці; О.В. Ушеров-Маршак – завідуючий кафедрою ФХМТБМ ХНУБА, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України; О.М. Харченко – голова правління ВАТ «Трест Житлобуд-1»; М.М. Шавловський – начальник Київського метрополітену; H.A. Шепко – голова НТТ Укрзалізниці, О.І. Юдін – начальник Харківського ДБК-1, проф., лауреат Державної премії України і багато інших.

Будівельний факультет пишається своїми вихованцями, які зробили вагомий внесок в розвиток галузі своїми досягненнями на виробництві, сприяли піднесенню авторитету рідного навчального закладу.