Бантюков Сергій Євгенович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1969

Освіта:

має вищу освіту у двох професійних напрямках. У 1992 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті». У 2012 році отримав диплом за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат технічних наук з 1995 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 02.15.01 за спеціальністю 05.22.08 – експлуатація залізничного транспорту. Тема дисертації: «Дослідження проблем забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та розробка автоматизованої системи збору, зберігання і обробки інформації про порушення безпеки руху». Науковий керівник – д.т.н., проф.  І.Г.Філіппенко.

З 08.06.2018 р. обраний член-кореспондентом Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності:

розробка систем та методів забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті.

Автор:

понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 11 патентів та 3 авторських свідоцтва. Є автором підручника та 2-х навчальних посібників з грифом МОН.

Нагороди та подяки:

Подяка начальника Південної залізниці.
Нагороджений знаком «За сприяння розвитку південно-західної залізниці»

Вибрані публікації:

  1. Бантюков, С. Є. Застосування методу імітаційного моделювання для дослідження транспортних систем [Текст] / С.Є. Бантюков // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.сб. – К. : Техніка, 1999. – Вип. 18. – С. 191–193.
  2. Бантюков, С. Є. Деякі аспекти оцінки безпеки функціонування складних технічних систем [Текст] / С. Є. Бантюков // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2010. – Вип. 113. – С. 46-50.
  3. Огар, О. М. Математичний опис плану і повздовжнього профілю елементів сортувального комплексу в імітаційних моделях гіркових технологічних процесів [Текст] / О. М. Огар, С. Є. Бантюков, М. В. Антуф’єва // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 2/3 (44). – С. 53–56.
  4. Піскачова, І. В. Аналіз надійності мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики для енергосистем залізничного транспорту [Текст] / І. В. Піскачова, С. Є. Бантюков, М. О. Колісник // Зб. наук. праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 145. – С. 154–158.
  5. Бантюков, С. Є. Логіко-ймовірнісне моделювання ризику виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки [Текст] / С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1/3 (67). – С. 30–37.
  6. Пат. 40353 Україна, МПК G09B 9/00. Спосіб професійного відбору операторів [Текст] / В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова, О. М. Огар; заявники і патентоволодарі В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова, О. М. Огар. – № u 2008 09765; заявл. 07.2008; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.
  7. Пат. 35699 Україна, МПК G09B 9/00, A61B 5/00. Пристрій для навчання та оцінювання роботи операторів [Текст] / В. М.Астахов, С. О. Бантюкова, О. М. Огар; заявники і патентоволодарі В. М. Астахов, С. О. Бантюкова, О. М. Огар. – № u 2008 09764 ; заявл. 07.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.
  8. Пат. 92603 Україна, МПК G07С 3/02 (2006.01). Пристрій для контролю часу роботи об’єкта [Текст] / В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, Д. В. Ломотько; заявники і патентоволодарі Українська державна академія залізничного транспорту. – № u 2014 02920; заявл. 03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16.
  9. Пат. 131123 Україна, МПК (2018.01) H05K10/00 G06F 11/20 (2006.01). Спосіб контролю резервованої інформаційної системи [Текст] / С. Є. Бантюков ; заявники і патентоволодарі Український державний університет залізничного транспорту. – № u 2018 06458 ; заявл. 06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
  10. Пат. 132371 Україна, МПК (2019.01) H05K10/00 G06F 11/20 (2006.01). Пристрій контролю резервованої інформаційної системи [Текст] / С. В. Панченко, С. Є. Бантюков ; заявники і патентоволодарі Український державний університет залізничного транспорту. – № u 2018 09233 ; заявл. 09.2018 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Обчислювальна техніка та програмуванняУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
2Числові методи і моделі у розрахунках на ЕОМАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Математичне моделюванняЗалізничні споруди та колійне господарство
4Математичне моделювання машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини