Головко Олександра Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1994 році закінчила Харківський національний університет за спеціальністю «Прикладна математика», кваліфікація математик-прикладник.

Кандидат технічних наук з 2012 р. Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.09 при Харківському національному університеті ім. Каразіна за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації: «Математичне моделювання процесу розповсюдження пожежі в системах транспортної інфраструктури». Науковий керівник – д.т.н., проф.  І.Г.Філіппенко.

Напрямок наукової діяльності:

моделювання автоматизованих систем управління на залізничному транспорті.

Автор:

понад 37 публікацій з них 10 навчально-методичних розробок та 27 наукових,   у т.ч. 9 патентів. Є співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОН.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Головко А.В., И.Г.Филиппенко Клеточные автоматы – основа построения математической модели процесса распространения пожара. //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №3/5(45) – С.8 – 13.
  2. Головко А.В., И.Г.Филиппенко Математическая и компьютерная модель процесса распространения пожара. //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №4/3(46) – С.22 – 28.
  3. Головко А.В. Математическое моделирование процесса горения в системах транспротной инфраструктуры. //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті//. – Харків: УкрДАЗТ. – 2012. – № 6. – С. 58-62.
  4. Головко А.В., Бутенко В.М., Цехмистро И.И. Моделирование колебаний контактной пружины электромагнитного нейтрального реле клапанного типа в системах автоматической коммутации на транспорте. //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті//. – Харків: УкрДАЗТ. – 2013. – № 1(98).
  5. Головко А.В. Использование клеточных автоматов для представления массообмена и енергообмена в процессе распространения огня //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті//. – Харків: УкрДАЗТ. – 2013. – № 2(99).
  6. Listrovoy S.V., Butenko V.M., Bryksin V. O., Golovko O. V. Development of method of definition maximum clique in a non-oriented graph [Text] / S. V. Listrovoy, V. M. Butenko, V. O. Bryksin, O. V. Golovko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, №4 (89). – P. 12 – 17. DOІ: 10.15587/1729-4061.2017.111056.
  7. Бойнік А.Б., Головко О.В., Бутенко В.М., Ушаков М.В. Оптимізація алгоритму субекспоненціальної складності для вирішення SAT задачі //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті – 2018 №3 – С. 51 – 59.
  8. Головко А.В. Создание информационной системы для представления процесса распространения огня//Інформаційно-керуючісистеми на залізничному транспорті. – 2014.– №3  – С. 55 – 58.
  9. S. V. Listrovoy, O. V. Golovko, V. M. Butenko, M. V. Ushakov Formulation of the Problem of Maximum Clique Determination in Non-Oriented Graphs International Journal of Engineering & TechnologyVol 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3
  10. Мойсеєнко В.І., Бутенко В.М., Чуб С.Г., Головко  О.В. Проблеми випробувань комплексів технічних засобів керування та регулювання руху поїздів. – //- Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті , 2020 – Вип.3 – С. 12-18.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робітАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Алгоритмізація і програмуванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Числові методи і моделювання на ЕОМАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
4Системне програмне забезпеченняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
5ІнформатикаТелекомунікації та радіотехніка