Шелехань Ганна Ігорівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук (доктор філософії)

Рік народження: 1984

Освіта:

У 2006 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кандидат технічних наук з 2020 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.04 при Українському державномууніверситеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01–транспортні системи. Науковий ступінь кандидата технічних наук (доктора філософії) присвоєно 25.02.2020 р.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення процесу обслуговування вагонопотоків на станціях, що обслуговують морські порти.

Автор:

Автор 20 наукових праць: У межах навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 8 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Альошинський Є.С.,  Миронець О.В.,  Шелехань Г.І. Розробка імітаційної моделі процесу виконання митних операцій на припортових пунктах переробки контейнерних вантажів. Зб. наук. праць. Дон. інст. залізнич. трансп. Донецьк, 2008. Вип. 13. С. 5-12.

2. Берестов І.В.,  Шаповал Г.В.,  Куценко М.Ю.,  Шелехань Г.І. Проектний аналіз: Конспект лекцій . Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків.: УкрДАЗТ, 2012. 102 с.

3. Шелехань Г.І. Застосування принципів системного аналізу для раціоналізації функціонування припортових вантажних станцій з обслуговуванням контейнерних вагонопотоків. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Харків, 2013. Вип. 137. С. 130-135.

4. Шелехань, Г.І. Удосконалення технології обробки міжнародних контейнерних вагонопотоків. Технологічний аудит і резерви виробництва Видавництво: Технологічний центр (Харьков) ISSN: 2226-3780. 2013. №6 (14). С. 10-12.

5. Берестов І.В., Шаповал Г.В.,  Куценко М.Ю., Шелехань Г.І. Проект нового залізничного вузла. Метод. вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектний аналіз». УкрДАЗТ, Харків, 2014. 48 с.

6. Шелехань Г.І. Підвищення ефективності функціонування морських портів та припортових станцій. Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів: Тези науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 11-12 грудня 2014 р.) Д.: ДНУЗТ, 2014. С. 87-88.

7. Шелехань Г.І. Удосконалення підходу до розрахунку раціональних параметрів процесу обробки вагонопотоків у системі «сортувальна станція – вантажна станція – районні парки порту».  Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2015. Вип. 9. С. 72-78.

8. Шелехань Г.І. Удосконалення технології обробки вагонопотоків у системі «Сортувальна станція – вантажна станція – районні парки порту». Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті. Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ДЕТУТ, 2015. С. 167 -168.

9. Шелехань Г.І. Удосконалення процесу обслуговування вагонопотоків призначенням у морські порти на основі пріоритетності їх обробки на станціях. Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті. Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: ДЕТУТ, 2015. С. 168 – 170.

10. Шаповал Г.В.,  Шелехань Г.І,  Занік І.В. Дослідження впливу поїздоутворення на ефективність сортувального процесу. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Випуск 166.  Харків, УкрДУЗТ, 2016. С. 68-78.

11. Шелехань Г.І., Продащук М.В. Удосконалення процесу взаємодії сортувальної та припортової станцій при обслуговуванні експортних вагонопотоків. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Випуск 168. Харків: УкрДУЗТ, 2017. С. 10-18

12. Butko T., Prodashchuk S., Bogomazova G., Shelekhan G., Prodashchuk M., Purii R. Improvement of technology for management of freight rolling stock on railway transport . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 3 (87), 2017. P. 4-11.

13. Panchenko S., Ohar O., Shelekhan G., Skrebutene E. Optimization of transport system operation using ranking method. Procedia Computer Science. Vol. 149, 2019. P. 110-117.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Проектування обєктів залізничної інфраструктуриМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
3САПР залізничних станцій та вузлівМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)