Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

Галузь знань 13 – Механічна інженерія
Спеціальність 131 – Прикладна механіка
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Організація паливо-мастильного господарства підприємств»

Силабуси навчальних дисциплін, які читають інші кафедри:

Політологія

Психологія та соціологія

Правознавство

Основи маркетингу та менеджменту

Історія залізничного транспорту

Ділова риторика

Математичні методи розв’язання задач оптимізації

Основи ергономіки

Енергозбереження

Матеріалознавство та технологія металів

Теплотехніка та теплові установки

Технічна механіка рідин та газу

Оптимізаційні методи та моделі

Інженерна геологія

Взаємодія видів транспорту

ПТЕ і безпека руху поїздів

Основи системного аналізу