Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

Навчально-методична робота кафедри Проектування мобільних гідрофікованих кранів з телескопічною стрілою: навч. посібник. Ч. 1. Розрахунок механізмів, стійкість, прилади безпеки / М.П. Ремарчук. Харків: УкрДУЗТ, 2018.  181 с.

У навчальному посібнику розглядається процес проектування стрілових кранів для будівництва і ремонту залізничних споруд. Початковими даними для проектування крана рекомендуються його вантажопідйомність і тип ходового обладнання. За основу проектування механізмів кранів прийнято вітчизняні зразки і показано досвід, який мають зарубіжні фірми.

Навчально-методична робота кафедри

Основи організації і планування експлуатації машин : навч. посіб. / Є. В. Романович, Г. М. Афанасов,  Л. М. Козар, А. В. Євтушенко, А. М. Кравець. Харків : УкрДУЗТ, 2016. 109 с.

У навчальному посібнику з використанням апробованих методів наведені основи організації виробництва і праці, планування та управління на підприємствах. Розглянуто основи попиту та пропозиції та їх еластичності, теорії поведінки споживачів, основи економічного аналізу витрат підприємства, а також принципи організації виробництва підприємства в умовах конкурентних ринків. В кінці кожного розділу даного посібника наведені практичні задачі для самостійного розв’язання студентами.

Навчально-методична робота кафедри

Будівельні та колійні машини. Ч.2. Будівельна техніка : навч. посіб. / А. М. Кравець, А. В. Євтушенко, А. В. Погребняк Є. В. Романович. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 274 с.

У цьому навчальному посібнику розглянуто окремі види засобів механізації, які на теперішній час застосовуються в будівельній галузі України. Для розглянутих видів будівельної техніки наведено класифікацію, опис основних параметрів та детально проаналізовано різноманітні конструкції. Наведено формули для визначення продуктивності та інших показників окремих машин. Приділена значна увага аналізу технологічних процесів застосування розглянутих засобів механізації будівництва.

Навчально-методична робота кафедри

Машини для очищення щебеневої баластної призми. Конспект лекцій з дисципліни “Будівельні та колійні машини” / А.В. Євтушенко, А.М. Кравець. Харків: УкрДУЗТ, 2016. –  72 с.

У конспекті лекцій подано класифікація машин, призначених для вирізання та очищення щебеневої баластної призми. Описано сучасні щебенеочисні машин, що здійснюють технологічні операції на перегонах і стрілках, надано технічну характеристику машин.

 

Навчально-методична робота кафедри

Спеціальні оливи для вузлів і систем БКВРМ : конспект лекцій з дисципліни «Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ» / А. М. Кравець, А. В. Євтушенко. Харків : УкрДУЗТ, 2015. 33 с.

В даному конспекті лекцій наводяться матеріали, що стосуються застосування трансмісійних, турбінних, трансформаторних та інших олив у вузлах та системах колійної, будівельної та іншої техніки. Проаналізовані умови роботи даних олив і узагальнені вимоги до їх якості. Наведена інформація про основні фізико-хімічні властивості різних типів олив та про їх вплив на роботу тих вузлів і агрегатів, в яких ці оливи застосовуються. Викладені основні принципи класифікації та маркування трансмісійних, турбінних, компресорних, трансформаторних олив у відповідності до діючих стандартів. Подана інформація про існуючі закордонні стандарти, що регламентують класифікацію трансмісійних олив і наведено їх зв’язок із вітчизняними стандартами.

Навчально-методична робота кафедри

Підвищення ефективності будівельних робіт (у прикладах): Навч. посібник / А.В. Погребняк, А.О. Каграманян, А.В. Євтушенко, А.О. Бабенко. Харків: УкрДАЗТ, 2014. 238 с.

У навчальному посібнику на основі прогресивного досвіду вітчизняного будівництва із використанням техніко-економічного аналізу розглядається вплив технологічних і організаційних факторів на ефективність роботи машин і наводяться засоби підвищення їх продуктивності.

Посібник містить необхідні спеціалістам методичні і практичні рекомендації, які можуть бути використані при рішенні конкретних задач.

Навчально-методична робота кафедриНанотехнології на залізничному транспорті: навчальний посібник / Є.М. Лисіков, С.В. Воронін, О.О. Скорик, Д.В. Онопрейчук. Харків: ДІСА ПЛЮС, 2013. 212 с.

Розглядаються головні закони взаємодії нанооб’єктів – молекул, нанокластерів, надмолекулярних структур та наноматеріалів, фізичні основи методів досліджень нанооб’єктів, вплив нанооб’єктів на властивості та характеристики машин і механізмів, основні напрями створення нанотехнологій для залізничного та інших видів транспорту, а також приклади реалізації існуючих технологій.

Навчально-методична робота кафедри

Будівельні та колійні машини. Ч.1. Колійні машини : навч. посіб. / Б. М. Стефанов, А. М. Кравець, В. Г. Кравець. Харків: УкрДУЗТ, 2013. 130 с.

У даному навчальному посібнику розглянуто класифікацію колійної техніки, що в теперішній час експлуатується підприємствами колійного господарства залізниць України. У кожній групі наведеної класифікації  описані конструкції найпоширеніших машин та особливості будови їх робочих органів. Показані основні принципи організації технологічного процесу роботи колійної техніки, наведені розрахунки для визначення основних експлуатаційних характеристик. Викладені вимоги до колійних машин і механізмів, а також тенденції їх подальшого розвитку та вдосконалення конструкції.

Навчально-методична робота кафедри

Пластичні мастила : конспект лекцій з дисципліни «Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ» / А. М. Кравець, В. Г. Кравець. Харків : УкрДАЗТ, 2013. 36 с.

В даному конспекті лекцій наводяться матеріали, що стосуються застосування пластичних мастил для мащення вузлів тертя колійної, будівельної та іншої техніки. Проаналізовані умови роботи та склад пластичних мастил. Наведена детальна інформація по основні фізико-хімічні властивості мастил, особливості їх визначення та про їх вплив на роботу вузлів та механізмів. Викладені основні принципи класифікації та маркування мастил за вітчизняним стандартом. Подана інформація про найрозповсюдженіші закордонні стандарти, що регламентують класифікацію і маркування пластичних мастил.

Навчально-методична робота кафедри

Тягово-енергетичні модулі для колійних машин: Конспект лекцій / А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк.  Харків: УкрДАЗТ, 2013. 23 с.

У конспекті наводяться відомості про те, чим обумовлена поява ТЕМ і УТМ колійних машин. Приводиться описування цих машин, їх робочих органів, надається технічна характеристика. Розглядаються тенденції розвитку і удосконалення ТЕМ.

 

Навчально-методична робота кафедри

Моторні оливи : конспект лекцій з дисципліни «Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ» / А. М. Кравець, В. Г. Кравець. Харків : УкрДАЗТ, 2012. 38 с.

В даному конспекті лекцій наводяться матеріали, що стосуються застосування моторних олив у двигунах колійної, будівельної та іншої техніки. Проаналізовані умови роботи моторних олив і узагальнені вимоги до їх якості. Наведена детальна інформація по основні фізико-хімічні властивості моторних олив та про їх вплив на роботу двигунів внутрішнього згоряння. Викладені основні принципи класифікації та маркування олив згідно ГОСТ 17479.1. Подана інформація про найрозповсюдженіші закордонні стандарти, що регламентують класифікацію моторних олив і наведено їх зв’язок із вітчизняними стандартами. Наведені відомості про основні марки моторних олив, які зараз застосовуються для двигунів колійних і будівельних машин.

Навчально-методична робота кафедри

Сучасні машини для очищення щебеневої баластної призми: Конспект лекцій / А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк.  Харків: УкрДАЗТ, 2011. Ч.2. 33с.

У конспекті наводяться технології робіт і описування конструкцій сучасних щебенеочисних машин призначених для глибокого очищення (заміни) або для вирізання щебеню, надається технічна характеристика машин.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Альтернативні види палива для двигунів внутрішнього згоряння : конспект лекцій з дисципліни «Основи надійності та експлуатаційні матеріали для БКВРМ» / А. М. Кравець. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 29 с.

В даному конспекті лекцій розглядається проблема можливості та доцільності переведення двигунів внутрішнього згоряння з дизельного палива та бензину на інші, альтернативні види палива. Наведено фізико-хімічні та експлуатаційні характеристики найбільш перспективних видів альтернативних палив та порівняно їх із характеристиками бензинів та дизельного палива. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки для ДВЗ, обслуговуючого персоналу та оточуючого середовища від застосування того чи іншого виду альтернативного палива. Наведені деякі рекомендації стосовно можливих шляхів адаптації сучасних ДВЗ до використання палив ненафтового походження.

Навчально-методична робота кафедри

 Сучасні машини для очищення щебеневої баластної призми. Конспект лекцій з дисципліни “Колійні машини”. Частина 1 / А.В. Євтушенко, Б.М. Стефанов, А.В. Погребняк. Харків: УкрДАЗТ, 2009. 28 с.

У конспекті наводиться класифікація машин призначених для вирізання та очищення щебеневої баластної призми. Приводитися описування сучасних щебенеочисних машин, які призначені для вирізання і очищення щебеню за торцями шпал, їх робочих органів та технологій роботи, надається технічна характеристика машин.