Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Зоріна Олена Іванівна

д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 410

Навчально-методична робота кафедриРозвиток професійних навичок майбутніх фахівців з маркетингу, відповідно до сучасних умов конкурентного середовища, пов’язаний з пошуком та впровадженням сучасних методів викладання. Орієнтуючись на це,  навчально-методична робота кафедри базується на принципі системного підходу до активізації творчого потенціалу студентів та викладачів.

З метою активізації слухачів та усвідомлення необхідних професійних знань, професорсько-викладацький склад кафедри використовує різні методи і форми викладання та навчання. Так, пізнання теоретичного матеріалу відбувається за рахунок прослуховування лекцій: вступних, тематичних, підсумкових, лекцій-практикумів, лекцій-диспутів тощо. Використання технічних засобів навчання (мультимедійні проектори) допомагають наочно продемонструвати останні тенденції світових практик маркетингового процесу.Всі тексти лекцій є на паперових та електронних носіях у мультимедійному вигляді.

Колектив кафедри пропонує новітні методики практичного засвоєння теоретичного матеріалу за рахунок проведення практичних занять у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції тощо. Формування професійних навичок відбувається за рахунок використання таких інтерактивних методик, як кейс-стаді, ролеві ігри, «мозкові штурми» тощо, які забезпечують відображення наближеної до реальних умов дійсності.

Викладання основних дисциплін кафедри відбувається на українській та англійській мовах.

До навчального процесу залучаються фахівці – практики залізничного транспорту. При вокзалі Харків-пасажирський працює філіал кафедри. В ньому частину занять проводять керівники та фахівці пасажирської служби Південної залізниці. Також кафедра має філіал при страховій компанії та рекламному агентстві, де студенти можуть оволодіти практичними навичками в галузі маркетингу страхових та рекламних послуг.

Методичне забезпечення кафедри постійно удосконалюється відповідно до встановлених вимог якісної освіти та контролю знань студентів. Апробація результатів навчально-методичної роботи кафедри маркетингу публікується на конференціях різного рівня.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно удосконалює свою педагогічну майстерність, проходячи курси підвищення кваліфікації та стажування в ВНЗ країн Європейської Співдружності та України.

Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри видано 2 навчальні посібники, 10 конспектів лекцій та 9 методичних розробок для проведення практичних занять. Всі тексти лекцій є на паперових та електронних носіях у мультимедійному вигляді.

Навчально-методична робота кафедри О.І. ЗОРІНА, О.М. МКРТИЧЬЯН. Витрати на залізничному транспорті: конспект лекцій – Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Метою написання конспекту лекцій є формування у студентів комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок щодо формування експлуатаційних витрат залізничного транспорту і собівартості вантажних та пасажирських залізничних перевезень. Даний конспект лекцій призначений для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання, а також може використовуватися як теоретичне джерело при написанні відповідного розділу дипломної роботи студентів.

 

Навчально-методична робота кафедриО.І. ЗОРІНА, О.В. СИВОЛОВСЬКА, А,О, ДЕРГОУСОВА. Рекламний менеджмент: навчальний посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2015.

Метою навчального посібника є пов’язання в одне ціле концепції рекламного бізнесу, моделі поведінки споживачів, оцінки ефективності результатів проведення рекламної кампанії, а також прогнозування її перебігу і дієвості рекламних заходів. У даному навчальному посібнику рекламний менеджмент розглядається в контексті маркетингу та загальної стратегії фірми-рекламодавця.

 

 

Навчально-методична робота кафедриА.О. ДЕРГОУСОВА. Маркетинг у банках: конспект лекцій – Харків: УкрДАЗТ, 2012.

Даний конспект лекцій розкриває проблеми маркетингу стосовно діяльності банківських установ. Особливу увагу приділено особливостям управління банківськими продуктами. Систематизовано та комплексно надано матеріал щодо особливостей маркетингу у сфері банківської діяльності.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриА.О. ДЕРГОУСОВА. Маркетингове ціноутворення: конспект лекцій – Харків: УкрДУЗТ, 2015.

Даний конспект лекцій формує систему базових знань у сфері маркетингового ціноутворення, розуміння концептуальних засад процесу ціноутворення; систему знань студентів про сутність і зміст ціни в маркетингу як певний аспект підприємницької діяльності в умовах конкуренції; формує навички розроблення й прийняття управлінських рішень щодо встановлення ціни на продукцію підприємства.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриО.І. ЗОРІНА, О.М. МКРТИЧЬЯН, Д.С. ГОНЧАРЕНКО. Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: конспект лекцій – Харків: УкрДУЗТ, 2018.

Метою написання цього  конспекту лекцій є формування у студентів сучасного еконо­мічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві. Даний конспект лекцій призначений для студентів 075 спеціальності «Маркетинг» всіх форм навчання, а також може використовуватися як теоретичне джерело при написанні відповідного розділу дипломної роботи студентів.

Навчально-методична робота кафедриО.І. ЗОРІНА, В.А. ВОЛОХОВ, І.В. ВОЛОХОВА, А.О. ДЕРГОУСОВА, О.В. СИВОЛОВСЬКА, О.М. МКРТИЧЬЯН, Д.С. ГОНЧАРЕНКО. Маркетинг транспортних послуг: навчальний посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2019.

Метою написання даного навчального посібника теорія та практика управління, яка направлена на розширення виробництва і збуту транспортних послуг на основі досліджень транспортного ринку, виявлення існуючих і потенціальних потреб і побажань клієнтів і на найбільш повне їх задоволення. Практично маркетинг транспортних послуг являє собою систему різноманітних видів ринкової діяльності щодо розробки нових послуг, їх виробництву і збуту. Він націлений  на отримання  прибутку шляхом  пристосування усіх сторін діяльності залізниць до потреб клієнтів. Сутність маркетингу транспортних послуг веде до принципу:  виробляти тільки те, що можеш продати.