Навчально-методична робота кафедри

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке розміщено в електронній бібліотеці університету.

Науково – педагогічні працівники кафедри є професійно мобільними та адаптованими до змін у законодавчому, освітньому та економічному середовищі; використовують у навчальному процесі інноваційні педагогічні та сучасні інформаційні технології; постійно працюють над оновленням змісту, форм і методів навчання.

Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяє викладачам у підготовці підручників та навчальних посібників для здобувачів.

Основні навчальні підручники, посібники та монографії кафедри:

Навчально-методична робота кафедри
Зайцева І.Ю. «Фінансовий менеджмент»: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. 

Навчальний посібник дає змогу ознайомитися з економічною природою, сутністю,  призначенням фінансового менеджменту. На відміну від схожих розробок, в навчальному посібнику у доступній для студентів формі розглянуто теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту,  висвітлено систему організаційно – інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, надано математичні основи фінансового менеджменту, визначено особливості управління активами підприємства, проаналізовано поняття вартості та оптимізації структури капіталу підприємств, виявлено особливості управління прибутком підприємства, висвітлено основи управління інвестиційною діяльністю підприємства, визначено основні напрями управління грошовими потоками підприємства, визначено особливості внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування, наведено основи складання політики антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства.

Навчально-методична робота кафедри

Зайцева І.Ю. «Фінансово-економічні основи захисту підприємств від недружніх поглинань»: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. 

Навчальний посібник дає змогу ознайомитися з сучасним етап

ом ринкової трансформації, властивими йому економічною і суспільно-політичною нестабільністю, а також появою нового типу загрози економічній безпеці підприємства – загрози недружнього поглинання. На відміну від схожих розробок, в навчальному посібнику у доступній для студентів формі розглянуто теоретичні та фінансово-економічні основи захисту підприємств від недружніх поглинань; організаційно-економічний механізм забезпечення захисту підприємств від недружнього поглинання; види підприємств-агресорів на ринку недружніх поглинань та особливості  їхньої організаційної структури; основні загрози недружнього поглинання для підприємства й визначено стратегію дій підприємства-агресора; основні методи, що використовуються в операціях з недружніх поглинань на території України.

Навчально-методична робота кафедри

Стешенко О. Д. Ризикологія: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. 
У навчальному посібнику теоретичні дослідження ризикології поєднуються з практичними рекомендаціями з їхнього застосування. Розкрито сутність і принципи ризикології, її концептуальні положення.
Запропоновано класифікацію ризику та методичний інструментарій з його оцінювання. Наведено характеристику особливостей управління валютними, інвестиційними, виробничими, комерційними та банківськими ризиками в діяльності підприємства. Приділено увагу організації ризик-менеджменту.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.
Навчально-методична робота кафедри

 

ЗАЙЦЕВА І.Ю., КАРАЧАРОВА К.А.
Фінанси

Дисципліна «Фінанси» передбачає вивчення суті та ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер та ланок фінансової системи. Таким чином, вивчення даної дисципліни формує у майбутніх фахівців систему поглядів і знань, що згодом допоможуть їм у вивченні різних економічних процесів, а також у прийнятті обґрунтованих рішень та управлінні грошовими потоками в усіх сферах фінансової системи. Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Навчально-методична робота кафедри

 

ЗАЙЦЕВА І.Ю. БОРМОТОВА.М.В
Інвестування

Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних практичних навичок виконання економічних розрахунків у сфері обґрунтування інвестиційних рішень. У посібнику розглянуто як теоретичні основи інвестування, так і практичні аспекти здійснення реального і фінансового інвестування.

Навчально-методична робота кафедри

Навчальний посібник з дисципліни «Гроші і кредит»

Калініченко Л.Л., Коковіхіної О.О., Бойка Д.І., Войтова І.М.

У навчальному посібнику висвітлені загальнотеоретичні аспекти сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валютний курс», «кредит», «грошовий обіг», «грошова маса», «грошовий ринок». Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, основи кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки, механізм їх функціонування та вплив на розвиток макроекономічних процесів.

Навчально-методична робота кафедри

 

КОЛЕСНИКОВ О.В., БОЙКО Д.І., КОКОВІХІНА О.О.
Навчальний посібник з дисципліни Історія грошей та фінансів

У навчальному посібнику розглядаються особливості розвитку грошей та фінансів починаючи з часів античності і до сьогодення. Особлива увага приділена грошам і фінансам існуючим у різні часи на землях сучасної України.

Навчально-методична робота кафедри

СТЕШЕНКО О.Д.
Навчальний посібник з дисципліни Страхові послуги

 

У навчальному посібнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особливості різних видів страхування, що реалізуються на страховому ринку України. Розглядаються питання, які дають змогу сформувати сучасні знання щодо сутності страхової послуги як специфічного товару на страховому ринку, щодо умов та правил здійснення основоположних, класичних видів страхування. Важливість вивчення цієї дисципліни набагато зростає з інтенсивним розвитком вітчизняного страхового ринку. Зміст посібника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Страхові послуги». Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання захисту своїх майнових інтересів від впливу випадкових подій антропогенного, природного та змішаного походження.

Навчально-методична робота кафедри
СТЕШЕНКО О.Д.
Навчальний посібник з дисципліни Економічні ризики

Розкрито сутність і запропоновано класифікацію підприємницьких ризиків. Розглянуто показники ризику та методи його оцінювання. Наведено класифікацію факторів, що впливають на рівень ризику, й окреслено основні шляхи та методи мінімізації ризику. Охарактеризовано процес управління ризиками. Приділено увагу валютним, інвестиційним ризикам і ризикам в бухгалтерському обліку й аудиті. Розглянуто банкрутство господарюючого суб’єкта.

Навчально-методична робота кафедри

БОРМОТОВА.М.В.
Навчальний посібник з дисципліни Теоретико-методологічні основи функціонування фондових бірж

 

У монографії було проведено дослідження теоретичних засад функціонування фондових бірж. На підставі проведених досліджень основних законодавчих актів, які регулюють діяльність ринку цінних паперів України, було виявлено їхню суттєву недосконалість, а іноді навіть невідповідність як міжнародній практиці, так і результатам досліджень вітчизняної економічної науки, що дає підставу констатувати необхідність їхнього подальшого удосконалення та створення умов для адаптації до міжнародних норм і правил.

 

Навчально-методична робота кафедри
КОЛЕСНИКОВ О.В.
Навчальний посібник з дисципліни Економіко-фінансова діяльність підприємств

У посібнику розглянуто багаторічний досвід викладання автором економічних дисциплін для спеціалістів будівельних спеціальностей. Сфера економіко-фінансових відносин між підприємствами та суб’єктами ринкової економіки є важливим питанням при формуванні знань з економіки для майбутніх спеціалістів будівельної галузі. Текст проілюстровано рисунками технологічних процесів будівництва.

 

Навчально-методична робота кафедри
ТРОЙНІКОВА О.М.
Навчальний посібник з дисципліни Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій

Навчальний посібник підготовлений на кафедрі «Фінанси» УкрДАЗТ містить систематизований виклад теорії і практики економіко-фінансової діяльності організацій будівельної галузі.

 

Навчально-методична робота кафедри
ТРОЙНІКОВА О.М.
Навчальний посібник з дисципліни Залізнична статистика

У посібнику розглянуто основні розділи залізничної статистики згідно з навчальним планом для студентів спеціальності «Управління процесами перевезень». Збирання, способи та методи обробки даних, формулювання висновків та прийняття на їх основі управлінських рішень є важливими питаннями, тому їх знання необхідні при формуванні навичок з ведення статистики для майбутніх спеціалістів з управління процесом перевезень.