Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Мартинов Ігор Ернстович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 126

Навчальна робота

Заняття на кафедрі  проводяться з використанням сучасної мультимедійної техніки. Навчання студентів та захист дипломних робіт проводяться як в очній формі, так і дистанційно.

Навчально-методична робота кафедриНавчально-методична робота кафедри

Тематика курсового і дипломного проектування є тісно пов’язаною з потребами виробництва. Щорічно служба вагонного господарства передає кафедрі свої пропозиції по розробці окремих питань організації і технології ремонту. Щорічно студенти кафедри приймають участь у наукових конференціях та олімпіаді.

Методична робота 

Колективом кафедри виконується значна навчально-методична робота. Всі навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке постійно оновлюється. Повний перелік методичних вказівок та іншої літератури кафедри можна знайти у репозиторії університету.

Навчально-методична робота кафедри


Підручники та навчальні посібники викладачів кафедри.

Навчально-методична робота кафедри

Колісні пари вагонів магістральних залізниць колії 1520 (1524) мм (конструкція, технічне обслуговування та ремонт): підручник / С. В. Панченко, А. О. Каграманян, І. Е. Мартинов та ін.; за заг. ред. С. В. Панченка. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 366 с.

У підручнику наведено типи, будову, характеристику, історію розвитку і вдосконалення конструкції колісних пар і їх елементів вагонів магістральних залізниць колії 1520 мм (за винятком колісних пар спеціальних вагонів); розглянуто основні методи розрахунку елементів колісних пар на міцність і надійність; описано процеси виготовлення елементів і формування колісних пар; надано необхідні відомості щодо спрацьовування і пошкодження колісних пар, причин їх утворення та норми бракування; наведено вимоги і приклади сучасної організації та технології технічного обслуговування та ремонту колісних пар. Призначено для студентів навчальних закладів залізничного транспорту, а також для навчання та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників експлуатаційних і ремонтних підприємств вагонного господарства.

Навчально-методична робота кафедриМартинов І.Е., Равлюк В.Г. Вагоноремонтні машини та обладнання: Навч. посібник. — Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Ч.1. -156 с.

У навчальному посібнику викладено призначення, будову, принцип дії та галузь використання підйомно-транспортних засобів, вагономийних машин, устаткування і обладнання. Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.07010502 “Вагони та вагонне господарство”. Перша частина посібника містить лекційний і додатковий матеріал з дисципліни «Вагоноремонтні машини та обладнання». Посібник призначений для студентів усіх форм навчання для виконання дипломних та курсових проектів, контрольних робіт, підготовки до практичних занять.

Навчально-методична робота кафедриМартинов І.Е., Равлюк В.Г. Вагоноремонтні машини та обладнання: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2013.-Ч.2.-108 с.

У навчальному посібнику викладено призначення, будову, принцип дії та галузь використання вагоноремонтних машин і машин для ремонту контейнерів, визначення потрібної кількості обладнання, організацію технічного обслуговування та ремонту машин та обладнання. Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.07010502 “Вагони та вагонне господарство. Друга частина посібника містить лекційний і додатковий матеріал з дисципліни “Вагоноремонтні машини та обладнання”. Посібник призначений для студентів усіх форм навчання для виконання дипломних та курсових проектів, контрольних робіт, підготовки до практичних занять .

Навчально-методична робота кафедриМартинов І. Е. Холодильне обладнання вагонів: навчальний посібник / І. Е. Мартинов, В. М. Іщенко, А. В. Труфанова. – Харків: УкрДАЗТ, 2013.– 154 с.

У навчальному посібнику викладено термодинамічні основи парових компресійних холодильних машин, методи розрахунку апаратів холодильних систем, системи автоматизації холодильних установок та прилади автоматики. Також розглянута конструкція випаровувачів і конденсаторів, що використовуються на різних типах рухомого складу, їх основні переваги та недоліки. Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.07010502 “Вагони та вагонне господарство”. Викладений матері-ал охоплює основні задачі для фахівців, які можуть зустрітися в практичній роботі. Посібник призначений для студентів усіх форм навчання для виконання дипломних та курсових проектів, контро-льних робіт, підготовки до практичних занять.

Навчально-методична робота кафедриХолодильні установки рефрижераторного рухомого складу: навчальний посібник / І. Е. Мартинов, В. М. Іщенко, Н. С. Брайковська та ін. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 134 с.

У навчальному посібнику викладено призначення, характеристики і будова 5-вагонних рефрижераторних секцій та їх холодильного обладнання, властивості альтернативних холодоагентів і порядок їх застосування в холодильних машинах рефрижераторних вагонів, питання експлуатації, діагностування та ремонту холодильного обладнання, а також питання техніки безпеки при обслуговуванні та ремонті рефрижераторного рухомого складу. Посібник призначено для студентів, що навча-ються за спеціальністю 7.07010502 «Вагони та вагонне господарство». Викладений матеріал має практичну цінність, він охоплює основні задачі, які можуть постати перед фахівцями в практичній роботі. Посібник призначений для студентів усіх форм навчання для виконання дипломних та курсових проектів, контрольних робіт, підготовки до практичних занять.

Навчально-методична робота кафедриАвтоматизація проектно-конструкторської діяльності у вагонобудуванні та вагонному господарстві: навчальний посібник / В. С. Блиндюк, І. Е. Мартинов, В. С. Меркулов та ін. – Харків: УкрДАЗТ, 2016. – 208 с.

У навчальний посібник включено матеріали лекцій і лабораторно-практичних занять; результати досліджень виконано співробітниками Українського державного університету залізничного транспорту при викладанні дисципліни «Системи автоматизованого проектування рухомого складу». Наведено основні принципи побудови САПР, їхню класифі-кацію, роль САПР у виробничому циклі. Розглянуто методологію автоматизації проектування, методи створення моделей геометрич-них об’єктів, засоби двовимірного креслення та 3D-моделювання оптимізації проектних рішень при автоматизованому проектуванні в застосуванні до вагонобудування та вагонного господарства. Розглянуто різні аспекти роботи з Компас-3D. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів і викладачів.

Навчально-методична робота кафедриБондаренко В. В. Електричне обладнання вагонів: навчальний посібник / В. В. Бондаренко, В. В. Обуховський, В. М. Шатаєв. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 258 с.

У навчальному посібнику авторами було систематизовано матеріал для ефективного вивчення студентами електрообладнання вагонів. Розглянута класифікація систем електрообладнання, способи передачі та розподілу електричної енергії у вагонах, типи розподільних щитів, електронні блоки, системи автоматики, джерела електроенергії, перетворювачі та споживачі електроенергії вагонів. Викладена методика розрахунку та вибору електрообладнання вагонів при проектуванні. Посібник призначений для студентів навчальних закладів залізничного транспорту, а також може бути корисним науково-технічним працівникам, які пов’язані з експлуатацією та ремонтом електрообладнання вагонів.

Навчально-методична робота кафедриШевченко В. В. Автоматизація проектування та ремонту вагонів: навчальний посібник / В. В. Шевченко, В. В. Бондаренко. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 205 с.

Розглянуто приклади автоматизованого розрахунку вагонів та систем їх технічного обслуговування і ремонту. Викладені основи Mathcad та Excel як інструментів математичного аналізу систем. Основна увага приділяється практичному виконанню автоматизованого розрахунку з використанням методу «що – якщо». Посібник призначений для студентів навчальних закладів залізничного транспорту, а також може бути корисним науково-технічним працівникам, які пов’язані з проектуванням, ремонтом та експлуатацією рухомого складу.

Навчально-методична робота кафедриРавлюк В.Г. Вагоноремонтні машини і обладнання: Конспект лекцій. –Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Ч. 3. – 158 с.

У третій частині розглядається сучасне обладнання, що використовується у цехах, дільницях і відділеннях вагоноремонтних підприємств для ремонту вагонів їх вузлів і деталей. Використовуючи сучасне обладнання для технічного обслуговування та ремонту вагонів, можна покращити якість ремонту вагонів, зменшити трудомісткість і підвищити продуктивність праці. У конспекті наведені також короткі технічні характеристики та принцип дії обладнання.

Навчально-методична робота кафедриРавлюк В.Г. Вагоноремонтні машини та обладнання: Конспект лекцій. –Частина І. –Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 38 с.

У першій частині розглядаються підйомні, транспортні та підйомно-транспортні механізми, пристосування і обладннання, які використовуються для ремонту вагонів на вагоноремонтних підприємствах, вагонних депо та механізованих пунктах. Наведені також їх короткі технічні характеристики та принцип дії.

Навчально-методична робота кафедриРавлюк В.Г. Вагоноремонтні машини і обладнання: Конспект лекцій. –Частина 2. –Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 54 с.

У другій частині розглядаються машини, установки і обладнання, які використовуються для очищення та обмивання вагонів і їх вузлів на вагоноремонтних підприємствах та вагонних депо. Вони дозволять покращити якість ремонту вагонів, зменшити трудомісткість та підвищити продуктивність праці. Наведені також їх короткі технічні характеристики та принцип дії.

Навчально-методична робота кафедриБорзилов І. Д., Равлюк В. Г., Шевченко К. В. Основи експлуатації та відновлення вагонів : консп. лек. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – 66 с.

У конспекті лекцій розглянуті основні питання щодо основних показників експлуатаційної роботи вагонного парку, виробничих підрозділів з експлуатації та відновлення вагонів, коротко наведена характеристика вагонного парку та структура управління його експлуатацією та відновленням. Наведені теоретичний матеріал стосовно формулювання потрібного парку вагонів. Так само наводяться відомості про технічне нормування експлуатаційної роботи та оперативне керування перевізним процесом залізниць. Окремим розділом наводяться різноманітні способи відновлення вагонів їх деталей та вузлів, які використовуються на вагоноремонтних підприємствах.

Навчально-методична робота кафедриРавлюк В. Г. Основи експлуатації та відновлення вагонів: Конспект лекцій. –Частина 1. –Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 71с.

У першій частині конспекту лекцій розглядаються питання, що пов’язані з основами експлуатації вагонного парку залізниць, характеристикою та структурою управління експлуатацією та відновленням вагонів, виробничі підрозділи вагонного господарства, основи управління та робота з поїздами при прийнятті, сортуванні та відправленні на станції, основні відомості про пасажирські станції і їх технологічний процес та спеціалізацію парків і колій пасажирської станції, основи нормування експлуатаційної роботи залізниць, а також основні принципи та завдання реформування галузі вагонного господарства.

Навчально-методична робота кафедриКоренівський М.В., Головко В.Ф., Дерев’янчук Я.В.
Гальмове устаткування вагонів міжнародного сполучення: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 101 с.
У навчальному посібнику наведені загальні схеми розташування гальмового устаткування на вагонах міжнародного сполучення. Зроблені пояснення щодо призначення окремих гальмових пристроїв. Розглянута будова основного гальмового устаткування та пояснені на принципових схемах робочі процеси.
Навчально-методична робота кафедриВолошин Д.І., Волошина Л.В. Організація, планування та логістика на вагоноремонтних підприємствах: Конспект лекцій. – Частина 1. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 50 с.

Конспект лекцій присвячено розробленню питань організації виробничого процесу вагоноремонтних підприємств, проектуванню виробничої структури дільниць, конструкторській та технологічній підготовці виробництва. Велика увага приділяється принципам спеціалізації та кооперування підприємств вагонного господарства та методам технічного нормування праці.

Навчально-методична робота кафедриВолошин Д.І., Волошина Л.В. Організація, планування та логістика на вагоноремонтних підприємствах: Конспект лекцій. – Частина 2. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 70 с.

У другій частині розглядаються питання організації виробничого процесу у основних та допоміжних цехах вагоноремонтного заводу. Аналізуються принципи вибору та розрахунку технологічного обладнання. Обгрунтовується необхідність переходу вагоноремонтного виробництва на потоковий метод ремонту та розглядаються питання організації технічного контролю в умовах депо та заводів.

Навчально-методична робота кафедриВолошин Д.І., Волошина Л.В. Транспортна логістика в умовах вагоноремонтного підприємства: Конспект лекцій – Харків: УкрДАЗТ, 2006. –Ч.3. – 40 с.

Конспект лекцій присвячено розробці питань впровадження логістичного підходу при формуванні виробничого процесу вагоноремонтних підприємств, проектуванню з урахуванням основних принципів логістики виробничої структури дільниць та цехів. Велика увага приділялася питанням складського господарства ВРП.

Навчально-методична робота кафедриВолошин Д.І., Волошина Л.В. Методологія інженерної праці: Конспект лекцій – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 100 с.

У конспекті лекцій послідовно розкриваються завдання та задачі науково-технічної діяльності інженерного апарату у процесі розроблення нових технічних рішень та удосконалення вже існуючих. Окремо приділено увагу історії розвитку інженерної думки у світовій промисловості, загальним питанням розроблення нових технічних рішень, класифікації методів інженерного аналізу з урахуванням їх особливостей та ін.

Навчально-методична робота кафедриЕксплуатаційні властивості транспортни засобів: Конспект лекцій / Р. І. Візняк, А. О. Ловська, В. А. Гребенюк, В. Г. Равлюк. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Ч.1- 50 с.

У конспекті лекцій містяться відомості про експлуатаційні властивості сучасних транспортних засобів. Розглянуто структуру перевезень і технічні засоби комбінованого транспорт, а також конструкційні особливості спеціалізованих вагонів західноєвропейського тпу олії 1435 мм.

Навчально-методична робота кафедриЕксплуатаційні властивості транспортни засобів: Конспект лекцій /А. О. Ловська, В. Г. Равлюк, Р. І.Візняк, В. А. Гребенюк, – Харків: УкрДУЗТ, 2016. –Ч.2-  61 с.

В конспекті лекцій наведено відомості про експлуатаційні властивості залізничної техніки для безперевантажувальних перевезень. Розглянуто експлуатаційні та технічні властивості ходових частин вантажних та пасажирських вагонів нового покоління, а також конструкційні особливості залізничних вагонів-транспортерів.

Навчально-методична робота кафедриВізняк Р. І., Ловська А. О., Рибін А. В. Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Ч. ІІ. – 40 с.

У конспекті лекцій викладено матеріал щодо особливостей складання диференціальних рівнянь руху механічних систем. Розглянуті різні типи механічних систем та особливості зв’язків, які можуть діяти на них. Наведено основні види коливальних рухів механічних систем з урахуванням збурюючої дії.

Навчально-методична робота кафедриРавлюк, В. Г., Ловська А.О. Сучасні гальмівні системи вагонів [Текст]: Конспект лекцій / В. Г. Равлюк, А. О. Ловська. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 1. – 83 с.

У першій частині конспекту лекцій розглянуто особливості гальмівної техніки сучасного рухомого складу. Приділяється уваги визначенню конструкції та принципу дії основних складових гальмівних систем сучасного рухомого складу, а саме, пристроїв живлення гальм, управління гальмами, гальмування та відпуску, а також безпеки руху. Наведений матеріал сприятиме покращенню засвоєння навчального матеріалу з дисципліни “Сучасні гальмівні системи вагонів” серед студентів всіх форм навчання спеціальності 273 “Залізничний транспорт” (Вагони та вагонне господарство).

Навчально-методична робота кафедриБорзилов І. Д. Конструкція, технічне обслуговування та ремонт акумуляторних батарей рухомого складу (залізничний транспорт) /Борзилов І. Д., Петухов В.М., Пасько О. В., Морозов В.О. – Х. : ТО «Эксклюзив», 2011.- 250 с.

В навчальному посібнику розглянуті: устрій, технічні характеристики, експлуатаційні показники існуючих та перспективних типів акумуляторних батарей для рухомого складу залізниць України. Розглянуті принципи еффективної та безпечної експлуатації, обслуговування та ремонту акумуляторних батарей.
Рекомендовано в якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту, а також може бути використаний інженерно-технічними працівниками пасажирського господарства, пов’язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом акумуляторних батарей.

Навчально-методична робота кафедри Мартинов, І.Е. Автоматизовані робочі місця у вагонному та пасажирському господарствах / І.Е. Мартинов, В. М. Петухов – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 38 с.

Дано поняття про автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців у вагонному і пасажирському господарствах. Пропонується для вивчення технічне, програмне та інформаційно-методичне забезпечення АРМ для управління вагонним парком, ремонтом і технічним обслуговуванням пасажирських і вантажних вагонів. Розглянуто комплексні вимоги до АРМ вагоноремонтних підприємств і підприємств пасажирського комплексу, а також захист даних в АРМ вагоноремонтних підприємств.

Навчально-методична робота кафедри Ніколаєнко А.О., ПетуховВ.М. Інтелектуальна власність: конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2013.-44 с.

Інтелектуальна власність, що охороняється зараз у більшості країн світу, є одним з наймогутніших стимулів прогресу в усіх галузях розвитку суспільства. Майбутні працівники залізничного транспорту, які проводять проектну, виробничу, експлуатаційну та ремонтну діяльність повинні мати чітку уяву, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в Україні і в світі, до яких матеріальних втрат може призвести порушення прав інтелектуальної власності. Саме для розкриття цих питань і служить курс лекцій інтелектуальної власності, організація, зміст і порядок вивчення якого визначаються навчальною програмою.

Навчально-методична робота кафедри Мартинов, І. Е. Основи надійності вагонів: Навчальний посібник [текст] / М. Б. Кельріх, І. Е. Мартинов, Н. С. Брайковська, В. М. Петухов – Харків: УкрДАЗТ, 2013.– 90 с.

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття, терміни та визначення теорії надійності, що стосуються забезпечення надійності рухомого складу. Розглянута специфіка задач забезпечення надійності вагонів з урахуванням знеособленого характеру експлуатації. Викладені основні теоретичні положення кількісної оцінки показників надійності вагонів, їх вузлів і деталей. Розглянути основні положення проведення випробувань вагонів на надійність. Викладений матеріал охоплює основні задачі для фахівців, які можуть зустрітися в практичній роботі. Посібник призначений для студентів усіх форм навчання при виконання дипломних проектів, контрольних робіт, підготовки до практичних занять.

Навчально-методична робота кафедриТимофеєва Л.А., Тимофеєв С.С., Федченко І.І., Комарова Г.Л. Остапчук В.М. Матеріали для виготовлення виробів транспортного призначення: Навчальний посібник. –Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 173 с.

Навчальний посібник призначений для самостійного закріплення теоретичних знань з матеріалознавства шляхом розв’язання прикладних завдань, а також може бути корисним при виборі матеріалів для конкретних деталей транспортного призначення. Посібник складається з трьох основних розділів. У першому розділі наведені питання-тести з найважливіших розділів транспортного матеріалознавства. У другому – розглядаються матеріали, які найбільш часто використовують при будівництві та експлуатації залізниць, а також при ремонті рухомого складу та основного обладнання залізничного транспорту. У третьому розділі наведено допоміжні додаткові відомості про методи контролю якості виробів на залізничному транспорті та основи раціонального вибору конструкційних матеріалів з метою економічної ефективності їх використання.

Навчально-методична робота кафедриКриль Я.А., Геворкян Е.С., Луцак Д.Л. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування: Навчальний посібник/За редакцією професора Я.А.Криля. -Львів: “Новий світ -2000”. 2014. – 267 с.

У книзі наведені сучасні уявлення про сталь, яка є основним матеріалом для розвитку будівництва, машинобудування, приладобудування та інших галузей сучасної техніки. Наведена класифікація сталей, її виробництво на Україні, а також споживання на міжнародних ринках. Особливий інтерес мають системи маркування сталі в різних країнах. Навчальний посібник призначений для студентів матеріалознавчих, металургійних та машинобудівних спеціальностей, може бути корисним аспірантам, науковцям та інженерно-технічним працівникам різних галузей промисловості.

Навчально-методична робота кафедриГеворкян Е.С., Семченко Г.Д., Тимофеєва Л.А., Нерубацький В.П. Нові матеріали та технології їх отримання: Підручник – Харків: “Діса плюс”, 2015. – 344 с.

Підручник висвітлює досвід застосування існуючих наноматеріалів і нанотехнологій, а також акцентує увагу на можливих заходах поліпшення ефективності наноматеріалів і розвитку нанотехнологій в сучасних умовах економічної діяльності залізничного транспорту і промисловості в цілому. У підручнику значна увага приділяється особливостям застосування нових матеріалів, а також існуючим способам їх отримання і обробки. Підручник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників, викладачів, науковців, які спеціалізуються на питаннях розроблення і використання інноваційних матеріалів конструкційного і поліфункціонального призначення.

Навчально-методична робота кафедриГеворкян Е.С., Тимофеєва Л.А., Нерубацький В.П., Мельник О.М. Інтегровані технології обробки матеріалів: підручник.  –Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 238 с.

У підручнику розглянуто новітні технології відновлення деталей, створення захисних поверхонь з метою збільшення ресурсу роботи різних деталей, використовуваних на залізничному транспорті та в інших галузях промисловості, висвітлюється досвід застосування існуючих методів відновлення деталей. Підручник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, інженерно-технічних працівників,викладачів, наукових працівників, що спеціалізуються в галузі ресурсозбереження, реновації та підвищення довговічності деталей.

Навчально-методична робота кафедриТимофеєва Л.А, Волошина Л.В. та інші. Методичний посібник з дисципліни “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів”. Розділ “Ливарне виробництво” (навчально-виробнича практика) Харків: УкрДАЗТ. 2007 рік. 82 с.

Методичний посібник призначений для проходження практики в учбово-виробничих майстернях з ливарного виробництва. Посібник включає 9 тем, кожна з яких складається з теоретичної та практичної частини, а також контрольних запитань. Рекомендується для проходження практики УВМ з ливарного виробництва для спеціальностей механіко-енергетичного та будівельного факультетів.