Лапко Антон Олександрович

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1979

Освіта:

У 1999 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Автоматика телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті”, кандидат технічних наук з 2011 року, дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04. при УкрДАЗТ за спеціальністю 05.22.20 – “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”, номер диплома ДК №066698.

Напрямок наукової діяльності:

технічне обслуговування пристроїв залізничної автоматики.

Автор:

25 наукових праць з них 7 навчально-методичних.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Воронин С.В. Моделирование контакта «колесо-рельс» по боковой поверхности пути на машине трения [Текст] / С.В. Воронин, С.С. Карпенко, Е.Н. Коростелёв // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2014. – № 148. – С. 201-204.
 2. Аналіз автоматизації організаційно-виробничих процесів у дистанціях сигналізації та зв’язку / Лапко А.О., Ніколаєва А.А., Аліпов Д.І. // Зб. наук. праць. –Харків: УкрДАЗТ, 2010. –Вип. №116. –С. 71–77.
 3. Автоматизоване робоче місце оператора технологічного процесу по обслуговуванню пристроїв залізничної автоматики / Лапко А.О., Мороз В.П. // Зб. наук. праць. –Харків: УкрДАЗТ, 2006. –Вип. №72 –с 72-77.
 4. Текстовий виробничий документ в залізничній автоматиці / Лапко А.О., Дорога Н.М. // Зб. Наук. Праць.-Донецьк: ДонІЗТ, 2006. –Вип. №5 –С 90-97.
 5. Метод визначення часу призначення планово-відновлювальних робіт технічного обслуговування станційних пристроїв залізничної автоматики / Лапко А.О. // Зб. наук. праць. –Донецьк: ДонІЗТ, 2005. –Вип. №4 –С 41-47.
 6. Аналіз відмов пристроїв залізничної автоматики / Мороз В.П // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. –2007. –№2. –С. 10-15.
 7. Модель станційної ізольованої секції з використанням сіток Петрі / Лапко А.О., Мороз В.П., Дерке О.Ю. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. –2008. –№4. –С 51-55.
 8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація та планування виробництва” Розділ “Планування” Тема “Сіткове планування” / Харків: УкрДАЗТ, 2005. –18 с.
 9. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” розділ “Класичні рейкові кола” / Лапко А.О. // Харків: УкрДАЗТ, 2012. –45 с.
 10. Студентська навчальна звітність. Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення. Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності. / доценти Л.М. Козар, Є.В. Коновалов, А.О. Лапко, Д.В. Шумик [та ін]; за загальною редакцією Л.М. Козара; –3-е вид., переробл. та до-пов. –Х.: УкрДАЗТ, 2014. –58 с.
 11. Каменєв, О.Ю. Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті [Текст] / О.Ю. Каменєв, А.О. Лапко, О.В. Щебликіна, О.В. Лазарєв, М.В. Ушаков // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2018. – Вип. 182. – С. 63-79.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Організація та планування виробництваАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Теоретичні основи автоматики і телекеруванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології