Лапко Антон Олександрович

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1979

Освіта:

У 1999 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Автоматика телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Удосконалення технічного обслуговування пристроїв електричної сигналізації та централізації шляхом комплексного контролю технічного стану». Науковий консультант – к.т.н., доц. В.П. Мороз, номер диплома ДК №066698.

Напрямок наукової діяльності:

Технічне обслуговування залізничної автоматики; проєктування систем автоматизації технологічних процесів (CAD, CAM, CAE; Certificate successfully participated on the training of EPLAN Electrical P8. № ESS UA/UA-30/2016.11.18-54).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Автор:

59 наукових праць та навчально-методичних розробок і 3 патентів.

Нагороди та подяки:

Грамота за роботу з молоддю факультету АТЗ (2004).
Подяка Донецької залізниці (2005).
Подяка Первомайської районної державної адміністрації Первомайської районної ради (2019).
Грамота Новобаварського об’єднаного районного військового комісаріату м. Харкова (2020).
Грамота військової частини А**** (2020).

Вибрані публікації:

 1. 1 Метод визначення часу призначення планово-відновлювальних робіт технічного обслуговування станційних пристроїв залізничної автоматики / Лапко А.О. // Зб. наук. праць. –Донецьк: ДонІЗТ, 2005. –Вип. №4 –С 41-47.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація та планування виробництва” Розділ “Планування” Тема “Сіткове планування” / Харків: УкрДАЗТ, 2005. –18 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” розділ “Класичні рейкові кола” / Лапко А.О. // Харків: УкрДАЗТ, 2012. –45 с.
 4. Студентська навчальна звітність. Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення. Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності. / доценти Л.М. Козар, Є.В. Коновалов, А.О. Лапко, Д.В. Шумик [та ін]; за загальною редакцією Л.М. Козара; –3-е вид., переробл. та до-пов. –Х.: УкрДАЗТ, 2014. –58 с.
 5. Каменєв, О.Ю. Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті [Текст] / О.Ю. Каменєв, А.О. Лапко, О.В. Щебликіна, О.В. Лазарєв, М.В. Ушаков // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2018. – Вип. 182. – С. 63-79.
 6. Improvement of the accuracy of determining movement parameters of cuts on classification humps by methods of video analysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: Technology Center, 2016. –№4/3(82). – Р. 25-30. Panchenko S., Lapko A., Kaminiev O., Zmii S. and others, only 4 people. (включено до наукометричної бази Scopus)
 7. Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distribute systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: Technology Center, 2018. – №4/4(94). – Р. 59-69.. Kaminiev O., Lapko A., Boinik A., Prohonnyi O., and others, only 6 people. (включено до наукометричної бази Scopus)
 8. Critical failures of turnouts: expert approach. S. Panchenko, I. Siroklyn, A. Lapko, O/ Kameniev, D. Buss. 2019/1/1Procedia Computer Science. Т.149. P. 422-429. Elsevier. (включено до наукометричної бази Scopus)
 9. Перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту. С. Панченко, С. Приходько, О. Каменєв, А. Лапко, Л. Василега, Ю. Терещенко. –2020. Новий Колегіум, №1. С. 36-47.
 10. Математичні моделі верифікації ергатичних систем засобів залізничної автоматики. О.Ю. Каменєв, А.О. Лапко, О.В. Щебликіна. –2020/9/25. Вісник Вінницького політехнічного інституту, №4. С. 7-14.
 11. Підвищення показників готовності та відновлення систем керування рухом поїздів на основі збільшення глибини контролю. О.В. Щебликіна, О.Ю. Каменєв, А.О. Лапко, В.Г. Сагайдачний. –2020. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Том 25, випуск №3. С. 32-42.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Організація та планування виробництваОрганізація контролю систем керування рухом поїздів
2Теоретичні основи автоматики і телекеруванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Безпека руху та ПТЕОрганізація контролю систем керування рухом поїздів