Навчально-методична робота кафедри

Завідувач кафедри

Толстов Іван Вікторович

Завідувач кафедри, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 319

Навчально-методична робота викладачів кафедри філософії та соціології.

Викладачами кафедри постійно і планомірно ведеться робота з розширення і оновлення методичного забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі. Щороку методичні розробки викладачів кафедри висуваються для участі у конкурсі  навчально-методичної літератури УкрДУЗТ і неодноразово нагороджувалися грамотами як переможці у відповідних номінаціях.

Методичні розробки викладачів за кафедри:

Навчально-методична робота кафедри

ТОЛСТОВ І. В., ДАНІЛ’ЯН В. О. Соціологія: Навч. посібник.

– Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 284 с., табл. 3.

ІSВN 978-617-654-078-6

У навчальному посібнику з урахуванням досвіду викладання дисципліни «Соціологія» кафедрою філософії та соціології Українського державного університету залізничного транспорту надано докладний матеріал, що розкриває зміст тем: об’єкт і предмет, структура і функції соціології, етапи становлення соціології як самостійної науки. Висвітлено сутність суспільства як складної соціальної системи та особливості розвитку постіндустріального суспільства в епоху глобалізації. Значну увагу приділено питанням міжетнічних відносин, сім’ї, молоді та інших сфер суспільного життя.

Призначено для студентів закладів вищої технічної освіти, а також для всіх, хто цікавиться проблемами суспільного життя.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

ПЕТРУШОВ В.М., ТОЛСТОВ I.B. Філософія: норматив- П 312 ний курс: Навч. посібник.

– Харків: УкрДАЗТ, 2013. -341 с.

ISBN 978-617-654-009-0

У навчальному посібнику на основі досвіду викладання нормативного курсу філософії у вищих навчальних закладах та згідно з робочою програмою вивчення дисципліни надано докладний матеріал, що стосується тем історії розвитку філософії, онтології, гносеології, антропології, соціальної філософії, естетики, релігієзнавства, а також перелік рекомендованої літератури.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також усіх, кого цікавлять проблеми філософії та філософських наук.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

СИВОГРАКОВА З.А., ГАРМАШ Н.В. Психологія: Навч. посібник.

– УкрДАЗТ, 2007. – 300 с.

Посібник має загально психологічну спрямованість. Його метою є надання сучасного психологічного знання студентам, які отримують не психологічну освіту. Зміст посібника складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини як особистості, основні питання соціальної психології. Послідовність викладених у посібнику тем відповідає традиційній логіці, що сформувалася у сучасній психології.

До кожної теми надані питання для самоперевірки і список рекомендованої літератури. У посібник також включено загальний словник термінів.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

КОЛИЧЕВА Т.В. Психологія      ділового        спілкування: Конспект лекцій.

 – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 106 с.

Конспект лекцій підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Психологія ділового спілкування». У лекціях розглядаються проблеми, які поглиблюють знання магістрів у сфері загальногуманітарної освіти та підвищують рівень культури спілкування майбутніх спеціалістів. Знання з психології ділового спілкування потрібні для того, щоб допомогти магістрам оволодіти основами психологічної науки, а також сформувати у них навички аналізу як власного психологічного стану, так і психіки інших людей з метою підвищення ефективності своєї діяльності. Курс          лекцій спрямований на його практичне використання в діловому житті, він допоможе глибше осмислити різноманітні явища ділових відносин. Рекомендується для магістрів усіх факультетів.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

ЛЕБЕДЕВ В.О. Логіка: Конспект лекцій.

– Харків: УкрДАЗТ, 2013.-84 с.

Даний конспект лекцій розроблено відповідно до вимог робочої програми з дисципліни «Логіка» для економічного факультету УкрДУЗТ на основі досвіду читання відповідного курсу лекцій. Він є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни, яка включає методичні вказівки до семінарських занять, тести, основну і додаткову літературу, питання письмових контрольних робіт. У конспекті лекцій розглянуто сім тем, які охоплюють усю тематику робочої програми, наводяться контрольні питання. Конспект лекцій може бути використаний як для підготовки до семінарських занять, так і для самостійного вивчення дисципліни.

Конспект лекцій призначений для студентів усіх напрямків підготовки економічного факультету УкрДУЗТ денної та заочної форм навчання. Він містить знання, які потрібні студентам для підвищення рівня культури мислення, постійного культурного збагачення, самовдосконалення особистості.

 

Навчально-методична робота кафедри

ДАНІЛ’ЯН В.О., МІХЕЄВА В.В. Методичні вказівки до семінарських занять.

– Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 70 с.

Методичні вказівки до семінарських занять підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни і є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни «Соціологія». Дана робота містить тематичний план курсу, плани семінарських занять до кожної теми, завдання, питання для контролю і самоконтролю, завдання практичного характеру, що вимагають самостійного творчого підходу студентів до пошуку й обробки інформації із соціології, теми доповідей, рефератів і повідомлень, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.

Методичні вказівки до семінарських занять призначені для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

ДАНІЛ’ЯН В.О., МІХЕЄВА В.В. Соціологія релігії : Конспект лекцій.

– Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 73 с.

Конспект лекцій підготовлено відповідно до робочої програми з курсу «Соціологія» і є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни.

У даному конспекті лекцій подані визначення поняття релігії, з’ясовується предмет і об’єкт соціології релігії, її функції та методи дослідження, а також особлива увага приділяється типології і формам релігії. Розглядається вплив релігії на сучасне суспільство. Подано статистичні дані релігійних конфесій в Україні. Конспект лекцій також містить: словник основних понять, теми для самостійного вивчення, теми рефератів і список літератури.

Рекомендується для студентів економічних і технічних напрямків підготовки денної та заочної  форми навчання.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

ДАНІЛ’ЯН В.О. Соціологія культури: Конспект лекцій.

– Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 33 с.

Конспект лекцій підготовлено у відповідності до робочої програми курсу «Соціологія» і є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни.

В роботі надаються визначення поняття культури, розглядаються структурні елементи соціології культури, її основні функції та дисфункції, а також особлива увага приділяється формам культури, та її різновидам. В кінці роботи надано словник основних понять, питання для обговорення і самостійної роботи студентів, тематика рефератів.

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

ТОЛСТОВ І.В. Філософія науки: Конспект лекцій.

 – Харків: УкрДУЗТ, 2015.-38 с.

Конспект лекцій підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Філософія» для технічних спеціальностей і є складовою частиною обов’язкового навчального курсу філософії. Він покликаний допомогти студентам за короткий період зорієнтуватися в складному предметі філософії науки, навчитись самостійного мислення та його застосуванню у вирішенні професійних проблем. У конспекті лекцій в доступній формі розкрито особливості наукового пізнання, його структуру, рівні, методологію і методи дослідження, висвітлено проблеми динаміки науки, історичного розвитку, закономірностей, особливостей сучасного етапу. Навчальний матеріал поданий в аналітичному аспекті, вивчивши який, кожен студент зможе перевірити себе, відповідаючи на питання, що розміщені в кінці кожної теми і призначені для самоперевірки.

Рекомендується студентам технічних спеціальностей денної форми навчання, які вивчають програмний курс філософії.

 

Навчально-методична робота кафедри

СИВОГРАКОВА З.А. Психологія стресу. Управління стресом як аспект психологічної компетентності фахівця: Конспект лекцій.

– Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 42 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до змісту і структури робочої програми з дисципліни «Психологія». Він є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни і покликаний розширити теоретичне і практичне наповнення змісту теми «Афективно-регулятивна сфера психіки людини».Конспект лекції містить теоретичний матеріал, в якому розкриваються питання сучасного розуміння феномену стресу, його динаміки, причин та факторів розвитку, особливостей професійних стресів, попередження та подолання негативних наслідків стресів; методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів; перелік питань для самоперевірки; завдання для обговорення, психологічні задачі, список рекомендованої літератури; психодіагностичні методики щодо визначення особливостей актуального психічного стану та інших важливих в контексті теми характеристик особистості.

Рекомендується для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

 

Навчально-методична робота кафедри

ДАНІЛ’ЯН В.О., МІХЕЄВА В.В. Соціологія особистості: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання.

– Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 43 с.

Конспект лекцій підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Соціологія» і є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни. У роботі наведено визначення таких понять, як:  «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість», виділяються основні соціологічні концепції, розглядається внутрішня структура, соціальні статуси й ролі особистості, також особлива увага приділяється поводженню особистості, що відхиляється. У кінці роботи подано словник основних понять, питання для обговорення і самостійної роботи студентів, тематика рефератів.

Рекомендується для студентів економічних і технічних напрямків підготовки денної та заочної  форми навчання.