Бєліков Едуард Анатолійович

Посада: завідувач навчальної лабораторії

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, старший викладач

Рік народження: 1975

Освіта:

У 1997 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

У 2020 році одержав ступінь вищої освіти – магістра за спеціальністю “Геодезія та землеустрій” освітньої програми “Інженерна геодезія” у Національному університеті “Львівська Політехніка” Інститут Геодезії.

Кандидат технічних наук з 2019 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Особливості роботи проміжних скріплень типів ТРЕП та ТРЕП-Ш в умовах колій незагального користування». Науковий керівник – д.т.н., проф. О.М.Даренський.

Напрямок наукової діяльності:

GeoniCS, AutoCAD, TREP and TREP-Sh, QGIS, Геодезичний моніторинг, 3DriUM, 273-ЗТ, 193-ГЗ.

Автор:

понад 21 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Складання фотоплану в М 1:1000 Геніївської селищної ради за допомогою експорту растрового зображення з програми  «SAS.ПЛАНЕТ» та обробки його в додатку GeoniCS 2015 на платформі AutoCAD Civil 2015 / Бєліков Е. А., Бєлікова Н. В., Русін Ю. В. / III Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 22-24 ноября 2020 года Киев, Украина. / арк. 409-418
 2. GIS in the study of transport infrastructure of technogenic-deformed territoriesV O Penkov, V N Astakhov, A S Sayapin, N V Bielikova and E A Bielikov /Published under licence by IOP Publishing Ltd /IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine / Citation V O Penkov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 708 012020.
 3. Бєліков Е. А. – Особливості роботи проміжних скріплень типів ТРЕП та ТРЕП–Ш в умовах колій незагального користування : дис. … канд. техн. наук : 05.22.06 – залізнична колія ; 27 – транспорт / Едуард Анатолійович Бєліков ; [ наук. керівник Даренський О. М.] ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2019. – 234 с. – Бібліогр. : с. 165-185.
 4. Бєліков Е. А. – Особливості роботи проміжних скріплень типів ТРЕП та ТРЕП–Ш в умовах колій незагального користування : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.06 – залізнична колія ; 27 – транспорт / Едуард Анатолійович Бєліков ; [ наук. керівник Даренський О. М.] ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2019. – 22 с.
 5. Results of theoretical and experimental studies on determining the coefficient of subgrade reaction of sleepers for the conditions of main railways with axial loads of 30-35 tons per axleO. DarenskiyE. BielikovO. DudinA. Zvierieva and A. Oleshchenko / 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018) / Published online: 16 November 2018 / DOI: 10.1051/matecconf/201823001003
 6. Система для вимірювання переміщень в елементі інженерних конструкції і споруд під дією навантажень/Даренський О.М., Астахов В.М., Вітольберг В.Г., Бугаєць Н.В., Бєліков Е.А.// Патент на корисну модель. Україна МПК(2006): G01В 11/14, реєстраційний номер заявки №u2011 14788; заява 13.12.2011; опубліковано 11.06.2012 Бюл.№ 11/2012., власник УкрДАЗТ.
 7. Пристрій для вимірювання переміщень елементів інженерних конструкцій або споруд під дією навантажень/Даренський О.М., Астахов В.М., Клименко А.В, Бєліков Е.А., Вітольберг В.Г., Бугаєць Н.В.//Патент на корисну модель №74779 від 12.11.2012 року,. Україна, МПК(2012.01): G01D 5/00, E01B 35/00, номер заявки №u201205038; заявл.23.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21, власник УкрДУЗТ.
 8. Відновлення залізниць у надзвичайних ситуаціях: Навч. Посібник з грифом МОН / Е.А.Бєліков, Л.П.Ватуля, В.Г.Мануйленко, О.О.Федоренко. – Харків: УкрДАЗТ,2013.-112с., рис41,табл.3.
 9. Комп’ютерна програма «Система організації процесу візуалізації отриманих інженерно-вишукульнованих даних за допомогою комп’ютерної програми gisKART («gisKART»)»; Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №54145 від 19.03.2014року Україна, автори Теребілов Станіслав Олександрович, Бєліков Едуард Анатолійович, Даренський Олександр Миколайович, Астахов Віктор Миколайович; заявник Теребілов Станіслав Олександрович, патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту.
 10. Д-р техн. наук А.П.Фалендиш, інженер Е.А.Бєліков Визначення раціональних характеристик сталебетонної балки прямокутного перерізу /А.П.Фалендиш, Е.А.Бєліков/Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2013, вип. 138, с.217-221.
 11. Жорсткість скріплень КППТ-7 під дією горизонтальних поперечних сил, Д-р техн. наук Даренський О.М., ст.викладач Бєліков Е.А., Залізничний транспорт України №5(114),2015 р., с.33-36
 12. Аналіз просторової жорсткості скріплення типу КППТ-7,Д-р техн. наук О М. Даренський, Е А Беліков, 2015, Збірник наукових праць УкрДАЗТ, Том 2, Номер 151,Стр.185, Харків
 13. Перспективні конструкції проміжних скріплень для умов промислового залізничного транспорту,Д-р техн. наук ОМ Даренський, ЕА Бєліков, Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2015, Номер 2, Стр.57-61, Українська державна академія залізничного транспорту .
 14. Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колії, Д-р техн. наук О. М. Даренський, ст. викл. Е. А. Бєліков, 2015, Збірник наукових праць УкрДУЗТ, випуск 154, стр. 149-155, Харків
 15. Аналіз вертикальної просторової жорсткості скріплення типу КППТ-7, Д-р техн. наук О. М. Даренський, ст. викл. Е. А. Бєліков, 2015, Збірник наукових праць УкрДУЗТ, випуск 155, стр. 190-195
 16. Жорсткість скріплень треп-ш та треп при крученні рейки , ст. викл. Е. А. Бєліков, 2016, Збірник наукових праць УкрДУЗТ, випуск 162, стр. 81-86
 17. Побудова умовної реперної мережі залізниць за допомогою сучасних програмних комплексів та приладів., 2016, Канд. геогр. наук П. І. Лоцман, канд. техн. наук Є. Ф. Орел, старш. викл. Е. А. Бєліков, магістр С. Б. Подибайло , Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, Вип. 162, с. 169-176.