Брусенцов Віталій Гаврилович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук

Рік народження: 1945

Освіта:

У 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка».

Кандидатську дисертацію захистив у 1991р. за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці та пожежна безпека» у спеціалізованій вченій раді К 114.05.04 Московського інституту інженерів залізничного транспорту.

Докторську дисертацію захистив у 2013 р. за спеціальністю 05.01.04 – «Ергономіка» у спеціалізованій вченій раді Д 64.059.03 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: безпека умов праці, ергономіка, об’єктивний контроль рівня професійної надійності людини-оператора, цивільна безпека.

Автор:

Автор понад 145 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:

1. Брусенцов В.Г., Пузырь В.Г., Самсонкин В.Н. Оценка функциональной надежности локомотивных бригад в процессе предрейсового контроля. // Залізничний транспорт України. №1. 2008. с. 3-5.
2. Брусенцов В.Г, Брусенцов О.В. Метод оценки функциональной надежности человека-оператора.// “ Східно-Європейський журнал передових технологій” №3/4 (39) 2009. С.42-45.
3. В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, В.Н. Самсонкин, П.А. Воронько. Наявное состояние функциональной надежности резерва операторов-диспетчеров. //Залізничний транспорт України. №5, 2009. С.23-26.
4. В.Г. Брусенцов. Основи ергономіки на залізничному транспорті / В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, І.І. Бугайченко, С.О. Кисельова. Харків 2010. 142с. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. № 1/11-4196 від 19.05.10 р.
5. Брусенцов В.Г. Ергономічні основи контролю працездатності залізничних операторів як засобу підвищення надійності їх професійної діяльності. Дис. д.т.н. 05.01.04. ергономіка Харків 2013. 359 с.
6. Брусенцов В.Г., Пузырь В.Г. Внедрение системы контроля функциональной надежности железнодорожных операторов / В.Г. Брусенцов, В.Г. Пузырь //Вісник СНУ ім. В. Даля –No 5 (176) –Частина 2 –2012 С. 167-169.
7. Брусенцов В.Г., Ворожбіян М.І., Пузирь В.Г., Брусенцов О.В. Ергономічне забезпечення діяльності машиністів у швидкісному русі. Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту Випуск 160. Харків 2016. С.120-124.
8. Брусенцов В.Г. Уровень функциональной надежности как база профессионализма специалиста /Вестник национального автомобильно-дорожного университета. Выпуск 78. Харьков 2017. / С.95-99.
9. Брусенцов В.Г. Исследование взаимосвязи индивидуальных особенностей и показателей уровня функциональной надежности у железнодорожных операторов. / Брусенцов В.Г., Брусенцов О.В., Ворожбиян М.И., Пузырь В.Г., Иващенко М.Ю //«Будівництво, матеріалознавство, машинобудування», серія «Безпека життєдіяльності», випуск № 105. 2018. c.111-117
10. Брусенцов В.Г. Вплив психофізіологічних факторів на безпеку праці / Брусенцов В.Г., Катковнікова Л.А., Ворожбіян М.І. // Збірник XI Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека людини в сучасних умовах”, 5-6 грудня 2019 року м. Харків. С. 124-125

11. Брусенцов В.Г., Костиркін О.В., Гармаш Б.К., Григор’єва Є.С. Нова роль курсу охорона праці в умовах дистанційної освіти. Людина, суспільство, комунікативні технології: зб. матеріалів 10 міжнар. наук.-техн. конф. 27–28 жовт. 2022 р. Харків : УкрДУЗТ,  2022. С. 197–199.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи охорони праціМенеджмент організацій і адміністрування
2Основи охорони праці та основи ергономікиОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Основи ергономікиОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Психологія праці та її безпекиБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
5Безпека життєдіяльності та основи охорони праціЛокомотиви та локомотивне господарство