Гриценко Наталія Валеріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1975

Освіта:

У 1997 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

У 2005 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 08.00.03 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Реформування залізничного транспорту України».

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення організаційно-економічних основ управління персоналом, логістичні системи, організаційна поведінка, управління конфліктами, економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті

Автор:

140 наукових праць, з них 114 наукових та 26 праць навчально-методичного характеру у тому числі 1 з МОН України

Нагороди та подяки:

Подяка Придніпровської залізниці (2019)

Вибрані публікації:

Гриценко Н.В. Культура праці та працевлаштування молоді УкрДУЗТ // Вісник економіки транспорту і  промисловості, ISSN 2075-4892, Збірник має INDEX COPERNICUS, – Харків, 2017. – №60 С. 18 –  24.

Тимофєєва Т.О., Мирошниченко Ю.В., Гриценко Н.В. Роль інформаційних систем  в формуванні економічної безпеки залізничного транспорту // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: Збірник наукових статей. – Київ, 2018. – № 14 (54).  – С.46 -50.

Гриценко Н.В. Вплив корпоративної культури на діяльність підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості, ISSN 2075-4892, Збірник має INDEX COPERNICUS, УкрДУЗТ,– Харків, 2018. – №62 (Спецвипуск). С. 168 – 174.

U.V. Myroshnychenko, I.V. Motsna, N.V.Gritsenko Increasing Competitiveness of Passenger Rail Transporttation Amid Organizational and Structural Transformations / International Journal of Engineering and Technology (UAE) ISSN: 2227-524X  Vol 7, No 4.3 (2018): Special Issue 3, Pages: 477-481 . Режим доступу URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19920/9279

T. Tymofyeyeva, N. Gritsenko, Y.Myroshychenko, I. Моtsna  Stages of Formation of Railway Economic Safety Schemes SHS Web of Conferences 67, 2019. Режим доступу URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_02010.pdf

Гриценко Н.В. Апарат композиції корпоративної етики в управлінні // Вісник економіки транспорту і промисловості, ISSN 2075-4892, Збірник має INDEX COPERNICUS, УкрДУЗТ,– Харків, 2019. – №65 (Спецвипуск). С. 220– 227.

Гриценко Н.В. Стратегія управління персоналом як важливий елемент стратегії управління підприємством Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University “KhPI” (economic sciences) Збірник наукових праць. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2019. – No 23(1348) С.15-19.

Гриценко Н.В. Сучасне формування трудового потенціалу підприємства Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) – Bulletin of the National Technical University “KhPI” (economic sciences) Збірник наукових праць. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2019. – No 24(1349) С.96-100.

Гриценко Н.В., Рудь Є.І. Development of an effective product quality management system Технологический аудит и резервы производства ПП Технологічний Центр» Полтавська державна аграрна академія. Свідоцтво реєстрації КВ № 18226-7026Р, Х.: – 2019. -№5/4(49) С.32-35.

Колективна монографія Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін за Харк.нац.унів. будівн. та архіт – Х.: ФОП Панов А.М., 2020 – 640с. ISBN 978-617-7722-91- 4. (особистий внесок: Навчально-методична робота у вищий школі як індикатор підвищення педагогічної кваліфікації С.42-52.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Організаційна поведінкаМенеджмент організацій і адміністрування
2Управління конфліктамиУправління персоналом та економіка праці
3Методика викладання у вищій школі (Болонський процес)Менеджмент організацій і адміністрування
4Економічна оцінка інноваційних проектів на транспортіОрганізація перевезень і управління на транспорті