Лук’янова Олена Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1977

Освіта:

Харківська державна академія залізничного транспорту, 2000 р., «Менеджмент організацій (транспортний менеджмент)», економіст-менеджер. Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», тема дисертації «Шляхи удосконалення застосування лізингу рухомого складу на залізничному транспорті України», номер диплома ДК № 001994.

Напрямок наукової діяльності:

Лізингова діяльність на залізничному транспорті. Економічна безпека на залізничному транспорті.

Автор:

Автор понад 31 наукових праць. З них 16 статей у зарубіжних та фахових наукових виданнях та 16 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях та 4 навчально-методичні роботи.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Лук’янова О.М. Визначення функцій та розподіли ризиків державно-приватного партнерства на залізничному транспорті / О.М. Лук’янова, В.А. Волохов, І.В. Маркова // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей.  Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 42. – С. 164 – 168
  2. Лук’янова О.М. Механізм фінансового лізингу як найбільш ефективна форма залучення інвестицій в залізничну галузь / О.М. Лук’янова // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей.  Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 43. – С. 235 – 237
  3. Лук’янова О.М. Шляхи розвитку лізингу на залізничному транспорті / О.М. Лук’янова // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – №11. – Режим доступу:- http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2477
  4. Лук’янова О.М. Фінансовий лізинг як найефективніша форма залучення інвестицій в залізничну галузь / О.М. Лук’янова, О.Л. Васильєв // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДАЗТ, 2015. №50. – С. 289– 292
  5. Лук’янова О.М. Економічний зміст понять «Ефективність» та «ефект» інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств / О.М. Лук’янова, Д.Ю. Кривцун // Science and рractice: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016. – с.72 – 77
  6. Лук’янова О.М. Сучасний стан та проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України / О.М. Лук’янова, Д.Ю. Кривцун // Економіка і фінанси. – 2017. – №11. – с. 183 – 188.
  7. Лук’янова О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку мережі швидкісних залізничних магістралей в Україні в умовах євроінтеграції / О.М. Лук’янова// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород, 2018. – с. 107 – 110
  8. Лук’янова О.М. Світовий досвід та перспективи розвитку транспортно-логістичної системи України /О.М. Лук’янова, Д.Ю, Кривцун // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – Мукачево: МДУ, 2018. – №18. – С. 166 – 172.
  9. Лук’янова О.М. Передумови зниження експлуатаційних витрат на обслуговування пристроїв інфраструктури залізниць за рахунок впровадження сучасних методів їх діагностування / Лук’янова О.М., Власов М.О.// Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління”, Том 30 (69). N 5, 2019. – Режим доступу: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_5/30_69_5_1/14.pdf
  10.  Лук’янова О.М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничної галузі в сучасних умовах / Лук’янова О.М., Борисенко О.М.// Інфраструктура ринку. – 2019.- №36. –  Режим доступу:  http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/34.pdf

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Транснаціональні корпораціїМенеджмент організацій і адміністрування
2Управління діяльністю міжнародних транспортних коридорівМенеджмент організацій і адміністрування
3Міжнародні організаціїМенеджмент організацій і адміністрування