Панченко Владислав Вадимович

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1983

Освіта:

У 2005 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту зі спеціальності «Електричні системи та комплекси транспортних засобів».

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.050.15 Національного технічного університету «Харківський полiтехнiчний інститут» за спеціальнісю 05.22.09 – електротранспорт. Тема дисертаційної роботи: «Покращення електромагнітної сумісності тягової підстанції постійного струму з контактною мережею».

Напрямок наукової діяльності:

покращення показників якості електричної енергії, енергоефективність тягових електродвигунів, альтернативні та відновлювальні джерела електричної енергії.

Автор:

Більш ніж 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 6 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Панченко В. В. Динамічні властивості системи «випрямляч з вольтододавальним перетворювачем – навантаження» / В. В. Панченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков. – 2013. – Вып. 4/8(64). – С.14-17.
  2. Панченко В.В. Фактор пульсаций системы автоматического регулирования с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией/ Я. В. Щербак, Е. Я. Ивакина, В. В. Панченко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – 2015. – №153 – С.113-120.
  3. Панченко В.В. Импульсная модель выпрямителя с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией в режиме непрерывного тока / Я. В. Щербак, Е. Я. Ивакина, В. В. Панченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – Вип. 12(1121). – С. 443-448.
  4. Панченко В. В. Гармонический состав выходного напряжения выпрямительного агрегата с широтно-регулируемым вольтодобавочным преобразователем / В. В. Панченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – № 4 (113). – С. 71-78.
  5. Панченко В.В. Вибір раціональної стратегії обслуговування електрообладнання / О.І. Акімов, Д.Л. Сушко, В. В. Панченко, Д.А. Стояновський // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Вип.153, 2015.
  6. Панченко В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікросхемотехніка та МПЦ пристрої» / Я.В. Щербак, В.П. Нерубацький, В. В. Панченко // Харків, УкрДАЗТ, 2013. – С. 14
  7. Панченко В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати» / В. В. Панченко, А.В. Бондаренко // Харків, УкрДАЗТ, 2014. – С. 47
  8. Панченко В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи і практичних занять з дисципліни «Сучасні джерела автономного, резервного та гарантованого живлення / О.І. Акімов, В. В. Панченко // Харків, УкрДУЗТ, 2015. – С. 100
  9. Панченко В.В. Компенсація гармонік вихідної напруги випрямляча з широтно-регульованим вольтодоавальним перетворювачем/ В. В. Панченко // Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті: Матеріали міжнар. наук.-техн. конф.. – Харків: УкрДАЗТ. – 2015. – вип. 151. – С. 87.
  10. Панченко В.В. Планування профілактичних заходів з обслуговування електрообладнання / О.І. Акімов, Д.Л. Сушко, В. В. Панченко // Тези доповідей 77-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Вип.151 – Х.:2015.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Теорія автоматичного керуванняАльтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт
2Альтернативні та відновлювальні джерела електричної енергіїЕлектричний транспорт
3Забезпечення якості електричної енергії в СЕП залізницьЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
4Альтернативні джерела енергії електрорухомого складуЕлектровози та електропоїзди