Тройнікова Олена Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1971

Освіта:

У 1993 році закінчила Харківський інститут залізничного транспорту за спеціальністю «АТЗ на залізничному транспорті». Кандидат економічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку », номер диплома ДК №000087. Тема дисертації: «Економічний критерій підвищення ефективності технічних засобів транспортного обслуговування на залізничних переїздах»

Напрямок наукової діяльності:

Економічні підходи до підвищення транспортної безпеки на залізничному транспорті.

Автор:

понад 90 наукових праць у т.ч. 79 наукових робіт  і 14  навчально-методичного характеру, з них 1 монографія одноосібна та  2 навчальних посібника з грифом міністерства освіти і науки України. Є автором 2 авторських  свідоцтв

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1 Тройникова Е.Н. Экономический критерий выбора технических средств безопасности в местах пересечения транспортных потоков: монография. Киев: Центр учебной литературы, 2006. 117с.

2 Тройникова Е.Н. Подходы к оптимизации затрат на технологическую безопасность на некоторых элементах повышенной аварийности  Е. Н. Тройникова Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2013.  № 4.  С. 16-19. – URL :http://eee.khpi.edu.ua/issue/view/1230

3 Тройникова Е.Н. Экономическая природа технологической безопасности транспортной услуги Энергосбережение энергетика энергоаудит. Харьков, 2013.№8.-С.48-53.- URL :http://eee.khpi.edu.ua/issue/view/1216

4 Тройникова Е.Н. Экономические подходы к повышению безопасности железнодорожной инфраструктуры/ Economic approaches to improving the safety of railway  infrastructure.  Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation. 2014. №1. P.295-298.

5 Тройнікова О.М., Кисіль С.В. Дослідження вокзалів з точки зору більш ефективного надання додаткових послуг для підвищення прибутковості Research stations from the point of view of the efficient delivery of additional services to increase profitability : Technology audit and production reserves. 2016. № 6/5(32) Р. 21-27. 

6 Тройникова Е.Н. Оценка экономической эффективности мест пересечения транспортных потоков : монография / заг. ред., д-р екон. наук., проф. Калініченко Л.Л. Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища. 2018. С. 306-316.  URL – :http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

7 Тройнікова О.М., Машошина Т.В. Ефективне використання суспільних благ в умовах об’єднання територіальних громад  Економіка, фінанси, право.  2018. №5/3.  С.24-29. URL- : http://konferencia.com.ua/images/_archieve/2018/efp%2005-3%202018.pdf

8 Тройнікова О.М., Машошина Т.В. Вплив транспортної інфраструктури на інвестиційну привабливість регіону Економіка, фінанси, право. 2018. №6/4. С.9-13. URL-http://konferencia.com.ua/images/_archieve/2018/efp%2006-4%202018.pdf

9 Тройнікова О.М., Малішевська А.С. Економічний аспект транспортної безпеки залізничних підприємств:монография за заг. ред., д-р екон. наук., проф. Калініченко Л.Л. Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformetions:  monograph  under the general edititorship of Docotor of Economics, Profesor  L.L. Kalinichenko. Higher Scool  of Social and Economic. WSSG, Przeworsk, 2019 – Р.267-277. URL-https://www.academia.edu/39575145/ENSURING_NATIONAL_ECONOMIC_SECURITY_IN_THE_CONTEXT_OF_GEOPOLITICAL_TRANSFORMATIONS._Monograph_under_the_general_editorship_of_Doctor_of_Economics_Professor_L.L._Kalinichenko

10 Тройнікова О.М., Машошина Т.В. Оцінювання ендогенних факторів по підвищенню інвестиційної привабливості підприємств.  Приазовський економічний вісник. 2019. №2 (13).  С.184-189. URL – :http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-13

11 Тройнікова О.М., Смирнова Д.О. Оцінювання ендогених факторів по підвищенню інвестиційної привабливості підприємств. Приазовський економічний вісник. 2019. №4 (15).  С.157-160. URL – :http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-15

12 Тройнікова О.М., Умови та перспективи інтернет-трейдингу в Україні. Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права  : матеріали міжнар – наук.-практ. конф., м. Полтава, 1 червеня 2020р. С.46-47 URL- :http://www.economics.in.ua

13 Тройнікова О.М. Функціонування соціально-економічних систем в сучасних умовах // Інфраструктура ринку Одеса. -2021. №51–  С.278-282.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ЕконометрікаУправління фінансами, банківська справа та страхування
2Методологія наукових дослідженьУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках