Співробітники кафедри ІМ

Колесник Костянтин Едуардович

Директор ННЦГО, кандидат історичних наук, доцент

Колесник Костянтин Едуардович

Кандидат історичних наук з 2001 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Історія України», номер диплома ДК№012191.

Напрямок наукової діяльності: історія України 1920-х років, організація виховної роботи у вищому навчальному закладі, сучасна геополітика, історія науки і техніки.

Автор 39 публікацій, у тому числі 12 навчально-методичних розробок.

Кравченко Олена Валентинівна

д.істор.н., доцент

Кравченко Олена Валентинівна

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України», номер диплома ДК №020930. Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р., номер атестата 02ДЦ №011167. Тема дисертації «Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799 – 1917 рр.)».

Напрям наукової діяльності: історія опіки над дітьми, історія доброчинності, історія благодійної діяльності Православної Церкви, історія залізничного транспорту.

Автор 87 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Близнюк Леся Миколаївна

Завідувач кафедри, к. філ. наук, доцент

Близнюк Леся Миколаївна

Кандидат філологічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова», диплом ДК№044687 від 13 лютого 2008 р. У 2009 р. отримала вчене звання доцента, атестат 12ДЦ№025310 від 01 липня 2011 р.
Напрямок наукової діяльності: синтаксис, наукова термінологія, переклад складних технічних текстів.
Автор понад 45 наукових праць, з них 18 методичних вказівок (5 – у співавторстві), 27 тез, наукових та науково-методичних статей, 1 навчально-практичний посібник.

Кравченко Олена Валентинівна

доцент, д. іст. наук, доцент

Кравченко Олена Валентинівна

Напрямок наукової діяльності: історія опіки над дітьми, історія доброчинності, історія благодійної діяльності Православної Церкви, історія залізничного транспорту. Виступала офіційним опонентом 7 кандидатських дисертацій. Володіє польською мовою (рівень В2), що підтверджується сертифікатом Польської державної сертифікаційної комісії з польської мови як іноземної.

Автор 80 публікацій, з них 63 наукові публікації та 24 праці навчально-методичного характеру.

Kostiantyn Kolesnyk

ESCHE Director, Candidate of historical sciences, Associate Professor

Kostiantyn Kolesnyk

Candidate of historical sciences (PhD) since 2001. The dissertation was defended in the Specialized Academic Council of V.N. Karazin Kharkiv National University in specialty “History of Ukraine”, Diploma DK No. D012191. By the resolution of the Certification Board of the Ministry of Education and Science dd. October 19, 2005, K.E. Kolesnik was awarded the academic title of Associate Professor of History and Ukrainian studies. In 2004 he was appointed Dean of the Faculty of Humanities, and since 2012 he has been Director of the Educational and Scientific Center for Humanitarian Education.
Direction of scientific activity: history of Ukraine in the 1920s, organization of educational work in higher education, modern geopolitics, history of science and technology.
Author of 39 publications, including 12 resource books.

Сніжко Ірина Анатоліївна

доцент кафедри історії та мовознавства, кандидат історичних наук, доцент

Сніжко Ірина Анатоліївна

Кандидат історичних наук з 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.04 – «Археологія». У 2012 р. отримала вчене звання доцента.
Напрямок наукової діяльності: пізній палеоліт степової зони Східної Європи, історія археологічної науки, методика викладання історичних дисциплін.
Автор 44 статей у наукових фахових виданнях, з них: 44 тез доповідей на українських та міжнародних наукових конференціях, 5 навчально-методичних розробок.

Єремєєва Катерина Андріївна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства, кандидат історичних наук

Єремєєва Катерина Андріївна

Кандидат історичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України», номер диплома ДК № 040152.

Автор 35 наукових праць,з них: 14 статей у наукових фахових виданнях України та іноземних періодичних виданнях, 21 теза конференцій.
Нос Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства

Нос Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства
Напрямок наукової діяльності: стилістика наукових текстів, проблеми комунікації, літературно-критичний аналіз тексту.
Автор понад 24 наукових праць, з них 2 методична вказівка (у співавторстві), 22 тез, наукових та науково-методичних статей.

Корольова Олена Вікторівна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства

Корольова Олена Вікторівна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства
Напрямок наукової діяльності: викладання української та російської мов студентам-іноземцям на початковому та просунутому рівні, використання інтерактивних можливостей у процессі навчання іноземних абітуріентів.
Автор 27 наукових праць, з них: 20 у наукових  виданнях,  7 навчально-методичних розробок.

Ситковська Марина Ігорівна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства

Ситковська Марина Ігорівна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства
Напрямок наукової діяльності: мовознавство, лінгвокультурологія, методика інтенсивного навчання іноземним мовам.
Автор 52 наукових публікацій, з них: 42 наукових праць, 8 навчально-методичні розробки, 2 навчальних посібники з грифом міністерства освіти.