Близнюк Леся Миколаївна

Посада: завідувач кафедри, к. філ. наук, доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент

Рік народження: 1970

Освіта:

У 1993 році закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю «Філолог. Викладач російської мови та літератури».

Працює в УкрДАЗТ з 1993 року. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова», диплом ДК№044687 від 13 лютого 2008 р. У 2009 р. отримала вчене звання доцента, атестат 12ДЦ№025310 від 01 липня 2011 р.

З 2009 до 2010 рр. очолювала кафедру історії та українознавства. У 2010 р. була призначена на посаду завідувача кафедри мовознавства у зв’язку з її створенням.

З 2016 р. обіймає посаду завідувача кафедри історії та мовознавства.

Напрямок наукової діяльності:

Семантичний синтаксис, наукова термінологія, переклад складних технічних текстів.

Автор:

Понад 45 наукових праць, з них 18 методичних вказівок (5 – у співавторстві), 27 тез, наукових та науково-методичних статей, 1 навчально-практичний посібник.

Нагороди та подяки:

– За вагомий внесок у справу підвищення кваліфікації та підготовки фахівців для залізниці, удосконалення навчально-виховного процесу нагороджена в 2010 році Почесною грамотою Одеської залізниці.
– У 2015 році за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону і в честь 85-річчя від дня заснування університету, була нагороджена Почесною грамотою від Харківського міського Голови Г.А. Кернеса.
– У 2017 році за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у підготовку фахівців залізничного транспорту і в честь Дня залізничника Близнюк Л.М. була нагороджена Почесною грамотою від імені директора Регіонального філіалу Одеської залізниці ПрАТ «Українська залізниця».

Вибрані публікації:

 1. Суб’єктність як синтаксична категорія// Лінгвістичні студії: Зб.. наукових пр. – Донецьк:: Дон НУ, 2005
 2. Вплив семантики предиката на позицію формально не окресленого суб’єкта // Лінгвістичні дослідження. _ Харків: ХНПУ, 2005
 3. Поняття семантичного суб’єкта і його роль в організації семантико – синтаксичної будови речення // Лінгвістичні дослідження .- Харків ХНУ, 2005
 4. Семантико-синтаксична і комунікативна репрезентація суб’єктності в текстах поетичних творів// Інформаційно-культурна складова освіти: основні проблеми та перспективи у формуванні особистості. – Харків: ХНГУСГ 2006
 5. Особливості позиції семантичного суб’єкта в реченнях перформативного типу // Записки с українського мовознавства.- Одеса, 2006
 6. Особливість єдності двох дій одного суб’єкта в структурі простих односкладних речень поетичних творів( на прикладі творчості Л. Костенко)// Східнослов’янська філологія. Горлівка,2006.
 7. Семантичний суб’єкт в односкладних реченнях текстів поетичних творів// Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Серія Філологія.- Харків, 2006
 8. Інформаційні технології як один із засобів мотивації студентів до навчання // Науково-методичний аспект підготовки вищого навчального закладу до акредитації в умовах переходу до європейських критеріїв вищої освіти. Тези доповідей науково-методичної конференції кафедр академії. – Х.: Вид-во УкрДАЗТу, 2007. – С. 7 – 8 (2).
 9. Дистанційні технології навчання як засіб удосконалення самостійної роботи студентів // Зростання ролі самостійної роботи студентів у процесі європейської інтеграції вітчизняної системи вищої освіти. Тези доповідей науково-методичної конференції кафедр академії. – Х.: Вид-во УкрДАЗТу, 2008. – С.9 -10 (2).
 10. Семантичний суб’єкт в текстах поетичних творів // Наукові записки ХНПУ, Харків: ХНУ, 2009
 11. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст]: Теоретичний курс, контрольні завдання та методичні вказівки для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / Л.М. Близнюк, О.О. Кушнір, О.О. Литвиненко, Н.М. Нос. – Х.: Вид-во УкрДАЗТу, 2012. – 54 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів-бакалаврів усіх спеціальностейБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
2Українська мова за професійним спрямуваннямВагони та транспортна інженерія
3Управлінська документація для слухачів заочної магістратури та здобувачів другої вищої освіти на базі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при УкрДУЗТАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології